logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
8525   Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
7525   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
6247   ZARZ膭DZENIE NR 379/14
5641   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. D膮browskiego
5010   Pracownik socjalny - Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
4930   Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013
4628   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w mie艣cie Siemiatycze
4610   Dzia艂alno艣膰 gospodarcza
4540   Referent do spraw pracowniczych
4214   Zarz膮dzenie Nr 186/05
4111   Referent ds. zaliczek alimentacyjnych - Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
3991   Zarz膮dzenie Nr 210/05
3984   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2004 r.
3903   Uchwa艂a nr XVIII/122/04
3817   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2007 rok
3782   Zarz膮dzenie Nr 192/05
3705   Uchwa艂a Nr XIX/124/04
3600   Uchwa艂a nr XVI/110/04
3558   Zarz膮dzenie Nr 238/12
3453   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
3448   Zewn臋trzne
3400   Informacje og贸lne
3368   Zasi艂ki rodzinne, dodatki i 艣wiadczenia piel臋gnacyjne po nowemu
3327   Uchwa艂a Nr XXVII/167/05
3299   Referent do spraw pracowniczych (2)
3296   Protok贸艂 Nr XXIII/04
3295   Post臋powanie OO艢
3208   Protok贸艂 Nr XXV/05
3197   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
3183   Zarz膮dzenie Nr 231/06
3098   Wewn臋trzne
3085   Specjalista do spraw ksi臋gowo艣ci i p艂ac - Zak艂ad Gospodarki Mieszkaniowej
3035   Referent ds. kancelarii
3010   Uchwa艂a Nr XXVI/164/05
2989   Uchwa艂a Nr XX/125/04
2934   Stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci (2007.04.26)
2932   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
2918   Dyrektor Szko艂y Podstawowej Nr 1
2912   Protok贸艂 Nr XI/03
2905   Protok贸艂 Nr XXXIX/06
2877   Protok贸艂 Nr XXXIV/06
2854   Dyrektor Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach
2825   Uchwa艂a Nr XXVII/171/05
2816   Zezwolenia na alkohol
2793   Uchwa艂a Nr XXXII/197/05
2777   Protok贸艂 Nr XII/03
2775   Uchwa艂a Nr XXV/158/05
2774   Stanowisko ds. kancelarii (2007.09.18)
2760   Specjalista do spraw mieszkaniowych - Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach
2739   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych oraz nieruchomo艣ci lokalowej mieszkalnej
2724   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych
2711   Referent do spraw infrastruktury komunalnej
2679   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2666   Burmistrz Miasta Siemiatycze
2598   Protok贸艂 Nr XVII/04
2593   Uchwa艂a Nr XXXII/196/05
2591   Uchwa艂a Nr XLVIII/211/10
2584   Protok贸艂 Nr XXIX/05
2568   Sk艂ad obwodowych komisji wyborczych
2567   Protok贸艂 Nr XIX/04
2560   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
2559   Kierownik Dzia艂u Technicznego - ZMK (2007.02.23)
2556   Stanowisko ds. obs艂ugi Biura Rady
2551   Archiwum zak艂adowe
2543   Protok贸艂 Nr XV/04
2542   Uchwa艂a Nr XXXVII/225/06
2536   Referent do spraw infrastruktury komunalnej (2)
2522   Program Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015
2515   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
2500   Uchwa艂a Nr III/15/06
2491   Stanowisko do spraw infrastruktury komunalnej (2)
2480   Uchwa艂a Nr XXXIII/202/06
2461   Rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Sportowemu z bud偶etu miasta zgodnie z umow膮 zawart膮 w dniu 24 lutego 2004 roku
2455   Protok贸艂 Nr X/03
2441   Zarz膮dzenie Nr 24/04
2435   Licencje na taks贸wki
2432   Polityka cookies
2430   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
2402   Sprawozdanie o zaleg艂o艣ciach przedsi臋biorc贸w we wp艂atach 艣rodk贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 III
2388   Pomoc Publiczna
2382   Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 - 2008
2364   Uchwa艂a Nr XXIV/149/05
2355   Protok贸艂 Nr XIV/03
2354   Uchwa艂a Nr XXI/137/04
2333   Rejestr miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz wniosk贸w o ich sporz膮dzenie lub zmian臋
2321   Kadencja 2002-2006
2318   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu stolarskiego
2305   Zarz膮dzenie Nr 228/06
2297   Kadencja 2006-2010
2258   Dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w
2251   Zarz膮dzenie Nr 17/04
2230   Budowa stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
2206   Protok贸艂 Nr I/06
2197   Zarz膮dzenie Nr 177/05
2147   Dyrektor Gimnazjum Nr1 w Siemiatyczach
2142   Uchwa艂a Nr XXIV/152/05
2140   Stanowisko ds. kontroli porz膮dku i czysto艣ci w mie艣cie (2007.02.2007)
2129   Stanowisko: Zast臋pca Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego(2014.04.28)
2126   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wytw贸rni mas bitumicznych
2116   Uchwa艂a XXXIX/237/06
2115   Protok贸艂 Nr VI/07
2103   Obs艂uga bankowa bud偶etu Miasta Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
2094   Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
2087   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych (aktualne)
2071   Protok贸艂 Nr XXX/05
2071   STATUT MIASTA SIEMIATYCZE
2058   Zarz膮dzenie Nr 18/04
2057   Protok贸艂 Nr XVIII/04
2057   Zarz膮dzenie Nr 14/07
2053   Uchwa艂a Nr XXXIII/204/06
2046   Marek Bobel
2042   Informacje nieudost臋pnione
2034   Uchwa艂a Nr XXXI/189/05
2030   Protok贸艂 Nr XX/04
2026   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta – wypoczynek letni 2005
2016   Uchwa艂a Nr XXXIII/205/06
2013   Dostawa materia艂贸w budowlanych do budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
2011   Program usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032
2009   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
2004   Dyrektor Szko艂y Muzycznej
2003   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta w roku 2003
1999   Sprawozdanie o zaleg艂ych nale偶no艣ciach przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadcze艅 na rzecz sektora finans贸w publicznych
Rok 2004, kwarta艂 IV
1993   Zarz膮dzenie Nr 61/04
1992   Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej i ulicy G艂owackiego (...)
1986   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2003
1984   Zarz膮dzenie Nr 19/04
1983   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
1979   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej Plus GSM BT 1 3076
1978   Uchwa艂a nr XV/102/04
1974   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 lutego 2004 r.
1972   Rejestr skarg i wniosk贸w
1970   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze w okr臋gu wyborczym nr 2
1967   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 r.
1967   Rejestr Zarz膮dze艅 Burmistrza
1961   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2004
1957   Uchwa艂a Nr III/16/06
1955   Zarz膮dzenie Nr 214/05
1952   Uchwa艂a XXXIX/241/06
1945   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1933   Zarz膮dzenie Nr 59/07
1928   Zarz膮dzenie Nr 23/04
1928   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2003 rok
1925   Zarz膮dzenie Nr 111/04
1925   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2004
1923   Rejestr uchwa艂 Rady Miasta Siemiatycze
1920   Protok贸艂 Nr XVI/04
1920   Protok贸艂 Nr XXIV/05
1911   Uchwa艂a nr XVI/117/04
1910   Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze
1910   Stanowisko ds. dodatk贸w mieszkaniowych (2007.04.26)
1910   Stanowisko ds. mienia komunalnego (2007.07.03)
1910   Zarz膮dzenie Nr 411/10
1909   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 r.
1907   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku 2004 na wypoczynek letni
1907   Uchwa艂a nr XIV/95/03
1906   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1904   Zarz膮dzenie Nr 152/05
1903   Uchwa艂a Nr XXV/157/05
1902   Ewidencja innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie
1902   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie elektrociep艂owni
1901   Zarz膮dzenie Nr 175/05
1894   Osiedle Nr 1
1893   Uchwa艂a Nr XXI/136/04
1893   Protok贸艂 Nr XIII/03
1892   Zarz膮dzenie Nr 29/04
1892   Uchwa艂a nr XVI/111/04
1892   Sprzeda偶 w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 13
1891   Rok 2005
1890   Uchwa艂a Nr XXII/139/04
1887   Stanowisko ds. obs艂ugi kasy (2008.06.12)
1886   Strategia Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006-2013
1885   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
1878   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2006 roku
1875   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w I kwartale 2006 roku
1874   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych
1872   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1872   Zarz膮dzenie Nr 120/04
1871   Zarz膮dzenie Nr 46/07
1869   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1869   Zarz膮dzenie Nr 176/05
1864   Zarz膮dzenie Nr 53/04
1860   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych
1860   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1860   System profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodzin膮 miasta Siemiatycze na lata 2007-2013
1857   Stan nale偶no艣ci za rok 2004
1855   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na zarz膮dzaniu targowiskiem przy ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
1854   Zamiana nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej i S艂owiczy艅skiej
1853   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1849   Udzielenie zam贸wienia publicznego na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze
1848   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1844   Rejestr wydawanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw
1843   Zarz膮dzenie Nr 140/05
1842   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi w 2004 roku
1841   Uchwa艂a Nr XX/131/04
1841   Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
1839   Uchwa艂a nr XV/99/04
1835   Zarz膮dzenie Nr 38/04
1835   Otwarty konkurs ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2006 r.
1835   Zarz膮dzenie Nr 257/06
1831   Uchwa艂a nr XIX/123/04
1828   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym na terenie miasta Siemiatycze
1827   Op艂ata roczna z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci naliczona na 2005 r. podlega opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT
1827   Zarz膮dzenie Nr 141/05
1827   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1826   Zarz膮dzenie Nr 82/04
1826   Uchwa艂a Nr XII/75/03
1825   Przeznaczenie do sprzeda偶y lokalu w domu mieszkalnym po艂o偶onym w Siemiatyczach przy ulicy Wysokiej 62
1825   Budowa na istniej膮cym kominie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA
1824   Uchwa艂a nr XVI/118/04
1823   Przeznaczenie do sprzeda偶y w trybie przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki.
1822   Terminy posiedze艅 Komisji Rady Miasta przed XVI sesj膮 planowan膮 na dzie艅 31 marca 2004 r.
1822   Uchwa艂a nr XVI/105/04
1821   Uchwa艂a nr XVII/119/04
1819   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy turystycznej
1816   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Siemiatyczach
1816   Protok贸艂 Nr XI/07
1814   Zarz膮dzenie Nr 102/04
1814   Alfred Bajena
1812   Publiczne losowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
1812   Zarz膮dzenie Nr 149/05
1810   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 elektrociep艂owni miejskiej opalanej biomas膮
1809   Zarz膮dzenie Nr 171/05
1808   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urz臋du i organ贸w miasta
1806   Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
1803   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1802   Uchwa艂a Nr XX/128/04
1802   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1799   Wyniki rokowa艅 dotycz膮cych sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45
1799   Uchwa艂a Nr XX/127/04
1798   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 czerwca 2005 r.
1796   Zaproszenie do rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 452/45 o
1796   Uchwa艂a nr XVI/109/04
1796   Rejestr wniosk贸w i opinii Komisji Rady Miasta Siemiatycze
1795   Og艂oszenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Ciechanowieckiej 29 o powierzchni u偶ytkowej 74,4
1795   Zarz膮dzenie Nr 8/06
1793   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.09.2005 r.
1792   Og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi膮cych nieruchomo艣ci rolne podlegaj膮cych z mocy prawa nabyciu w艂asno艣ci przez u偶ytkownik贸w i wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych
1792   Zarz膮dzenie Nr 167/05
1791   Uchwa艂a nr XVI/108/04
1791   Uchwa艂a Nr XX/126/04
1791   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1791   Protok贸艂 Nr V/07
1789   Zarz膮dzenie Nr 71/04
1788   Zarz膮dzenie Nr 139/05
1788   Rejestr interpelacji i wniosk贸w radnych Rady Miasta Siemiatycze
1787   Zarz膮dzenie Nr 116/04
1787   Kadencja 2006-2010
1786   Uchwa艂a Nr XIII/86/03
1783   Obowi膮zek uiszczania podatku VAT od op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci
1780   Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1779   Zarz膮dzenie Nr 81/04
1778   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z ruchu
1777   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 r.
1774   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej 1 oznaczonej dzia艂k膮 nr 525/2 o pow. 328 m2
1774   Zarz膮dzenie Nr 21/04
1773   Rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1766   Uchwa艂a Nr XX/129/04
1766   Zarz膮dzenie Nr 229/06
1764   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1764   Wybory uzupe艂niaj膮ce do Rady Miasta Siemiatycze
1761   Losowanie sk艂ad贸w osobowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta RP
1761   Udzielenie zam贸wienia publicznego na us艂ug臋 polegaj膮c膮 na utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy wsi Turna Du偶a
1760   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m
1759   Uchwa艂a nr XVII/121/04
1758   Zarz膮dzenie Nr 123/05
1758   Podatek od nieruchomo艣ci w 2003 r.
1758   Uchwa艂a Nr XXIX/178/05
1757   Wyniki - referent ds. pracowniczych
1754   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z wychowaniem w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniem alkoholizmowi w 2004 r.
1753   Komunikat informuj膮cy o obowi膮zku sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1753   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2004 r.
1753   Zarz膮dzenie Nr 170/05
1751   Uchwa艂a nr XVI/112/04
1751   Uchwa艂a Nr XI/68/03
1750   Uchwa艂a nr XVI/107/04
1750   Zarz膮dzenie Nr 144/05
1750   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej 7
1749   Uchwa艂a Nr XXV/162/05
1749   Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte i przy ul. Chopina-Sportowa
1748   Zarz膮dzenie Nr 83/04
1748   Uchwa艂a Nr XXI/135/04
1748   Uchwa艂a Nr XXIX/179/05
1747   Protok贸艂 Nr VII/07
1746   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1746   Uchwa艂a nr XVI/113/04
1746   Nowe og艂oszenia
1745   Przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1744   Zarz膮dzenie Nr 59/04
1744   Uchwa艂a Nr XII/77/03
1743   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y z programem profilaktyki uzale偶nie艅
1742   Uchwa艂a nr XVI/106/04
1742   Uchwa艂a Nr XX/132/04
1742   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2006 rok
1741   Przeznaczenie do wynaj臋cia w drodze przetargu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) w Siemiatyczach
1741   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ulicy Grodzie艅skiej (nad zalewem) o powierzchni u偶ytkowej 56,60 m2
1740   Zmiany w podstawowych aktach prawnych reguluj膮cych post臋powanie w sprawach dotycz膮cych ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej
1740   Podatek od nieruchomo艣ci w 2012 r.
1739   Przetarg ustny ograniczony dla w艂a艣cicieli budynk贸w mieszkalnych po艂o偶onych naprzeciw nieruchomo艣ci niezabudowanych zg艂oszonych do przetargu tj. na zapleczu Placu Jana Paw艂a II w Siemiatyczach
1739   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2003 r.
1739   Zarz膮dzenie Nr 271/06
1738   Zarz膮dzenie NR 168 /05
1737   Dyrektor Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Zespo艂u Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
1733   Zarz膮dzenie Nr 181/05
1732   Uchwa艂a nr XV/98/04
1732   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2005 roku
1731   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452/44, 45
1730   Kandydat na go艅ca do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Siemiatycze
1728   Zarz膮dzenie Nr 174/05
1728   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1728   Rafa艂 Burakowski
1727   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie wsi Anusin oznaczonej dzia艂kami nr 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 452/20, 452/23, 452
1727   Prowadzenie us艂ug komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze
1726   Zarz膮dzenie Nr 89/04
1726   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta - fundusz alkoholowy w roku rozliczeniowym 2005
1725   Uchwa艂a Nr XII/74/03
1725   Zarz膮dzenie Nr 119/04
1725   Zarz膮dzenie Nr 153/05
1724   Lista kandydat贸w - referent ds. pracowniczych
1724   Opodatkowanie op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w 2006 roku
1724   Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/06
1723   Zarz膮dzenie Nr 80/04
1722   Zarz膮dzenie Nr 196/05
1721   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Ko艣ciuszki oznaczonej dzia艂k膮 nr 1463/8 o pow. 717 m2
1721   Uchwa艂a nr XIV/96/03
1721   Uchwa艂a Nr XII/79/03
1720   Uchwa艂a nr XV/101/04
1718   Uchwa艂a nr XVII/120/04
1718   Zarz膮dzenie Nr 180/05
1717   Zarz膮dzenie Nr 172/05
1715   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 r. dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1715   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶yciana wsparcie organizacji imprezy promuj膮cej profilaktyk臋 uzale偶nie艅 i zdrowy tryb 偶ycia
1714   Uchwa艂a nr XIII/89/03
1714   Zarz膮dzenie Nr 169/05
1714   Zarz膮dzenie Nr 194/05
1713   Zarz膮dzenie Nr 91/04
1713   Uchwa艂a Nr XXVII/168/05
1712   Przetarg na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: Budowy drogi, oraz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ulicach Sportowa i Pla偶owa w Siemiatyczach"
1711   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1711   Zarz膮dzenie Nr 106/07
1710   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2005 roku
1710   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 (2007.05.22)
1709   Zarz膮dzenie Nr 207/05
1708   Zarz膮dzenie Nr 150/05
1708   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2005 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1708   Uchwa艂a Nr V/29/07
1708   Zarz膮dzenie Nr 68/07
1707   Uchwa艂a nr XV/103/04
1707   Zarz膮dzenie Nr 135/05
1706   Zarz膮dzenie Nr 187/05
1706   Zarz膮dzenie Nr 220/05
1706   Podatek od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1705   XXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 pa藕dziernika 2004 r.
1705   Zarz膮dzenie Nr 203/05
1705   Zarz膮dzenie Nr 234/06
1705   Protok贸艂 Nr XVI/08
1703   Uchwa艂a nr XV/97/04
1702   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 marca 2005 r.
1702   Zarz膮dzenie Nr 151/05
1702   Uchwa艂a Nr XXVIII/172/05
1701   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 nieruchomo艣ci gruntowych
1701   Uchwa艂a Nr XXIV/151/05
1701   Zarz膮dzenie Nr 217/05
1701   Informacja dla przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z zezwole艅 na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych
1700   Uchwa艂a Nr XII/83/03
1700   Samodzielne stanowisko ds. przedsi臋biorczo艣ci
1699   Zarz膮dzenie Nr 215/05
1698   Zarz膮dzenie Nr 163/05
1698   Rozstrzygni臋cie konkursu na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2006 r.
1697   Uchwa艂a Nr XXII/140/04
1697   Kadencja 2002-2006
1697   Zarz膮dzenie Nr 263/06
1696   Uchwa艂a nr XIV/91/03
1694   Ewidencja i rejestracja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych
1692   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza G艂owackiego na terenie cmentarza grzebalnego oznaczonej dzia艂k膮 nr 91/3 o pow. 630
1692   Zarz膮dzenie Nr 164/05
1692   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ulicy G贸rnej
1689   Zarz膮dzenie Nr 119/11
1688   Uchwa艂a nr XIV/92/03
1688   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1688   Uchwa艂a Nr XXV/159/05
1688   Uchwa艂a Nr XXV/161/05
1687   Uchwa艂a Nr XX/134/04
1687   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1687   Stypendium szkolne na rok szkolny 2005/2006
1686   Zarz膮dzenie Nr 90/04
1686   Uchwa艂a Nr XXIV/148/05
1685   Zarz膮dzenie Nr 99/04
1685   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte
1683   Rok 2003
1680   Zarz膮dzenie Nr 75/04
1680   Stanowisko do spraw infrastruktury komunalnej
1680   Protok贸艂 Nr X/07
1679   Nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy A. Jab艂onowskiej
1679   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2005 r.
1679   Zarz膮dzenie Nr 165/05
1679   Zarz膮dzenie Nr 205/05
1678   Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
1678   Przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie na sezon letni lokalu u偶ytkowego pod dzia艂alno艣膰 gastronomiczn膮 po艂o偶onego w Siemiatyczach przy ul. Grodzie艅skiej
1678   Zarz膮dzenie Nr 160/05
1678   Zarz膮dzenie Nr 198/05
1678   Protok贸艂 Nr XXXV/06
1677   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2007 r.
1676   Uchwa艂a nr XVI/115/04
1676   Uchwa艂a nr XV/100/04
1675   Zarz膮dzenie Nr 115/04
1675   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1675   Zarz膮dzenie Nr 154/05
1675   Uchwa艂a Nr XXVII/166/05
1674   Zarz膮dzenie Nr 147/05
1674   Zarz膮dzenie Nr 178/05
1674   Stanowisko specjalisty ds. finansowych i raportowania JRP (2007.09.06)
1673   Uchwa艂a Nr XXII/141/04
1673   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotechnicznych
1673   Zarz膮dzenie Nr 288/09
1672   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych pomi臋dzy ul. G贸rn膮, Andersa i Sikorskiego oraz przy ul.Obr. Westerplatte 41
1672   Uchwa艂a Nr XXXII/195/05
1672   Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej
1672   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brz贸ski
1672   Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok
1671   Odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Sadowej
1670   Uchwa艂a Nr XII/80/03
1670   Uchwa艂a nr XVI/104/04
1670   Zarz膮dzenie Nr 202/05
1669   Dyrektor Przedszkola Nr 3 (2007.05.22)
1668   Uchwa艂a Nr XXV/156/05
1667   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2005 r.
1667   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach - wybory uzupe艂niaj膮ce
1667   Zarz膮dzenie Nr 95/07
1666   Uchwa艂a Nr XX/130/04
1666   Zarz膮dzenie Nr 166/05
1666   Ma艂gorzata Puzan
1665   Uchwa艂a Nr XXVIII/173/05
1665   Dyrektor MOSiR
1664   Przetarg nieograniczony o szacunkowej warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wycen臋 lokali mieszkalnych z udzia艂em w gruncie na terenie miasta Siemiatycze
1664   Zarz膮dzenie Nr 211/05
1664   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze
1663   Urz膮d Miasta Siemiatycze
1662   Zarz膮dzenie Nr 179/05
1662   Zarz膮dzenie Nr 190/05
1660   Uchwa艂a nr XVI/114/04
1660   Uchwa艂a Nr XXXIV/209/06
1659   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej przy ul. Ko艣ciuszki
1658   Zarz膮dzenie Nr 199/05
1657   Zarz膮dzenie Nr 155/05
1657   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1657   Komunikat o obowi膮zku systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1656   Uchwa艂a Nr XI/71/03
1656   Uchwa艂a Nr XXIV/150/05
1656   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Siemiatycze
1655   Otwarty konkurs ofert na obs艂ug臋 sto艂贸wki dla os贸b z ubogich w 2006 r.
1654   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.11.24)
1652   Podatek od posiadania ps贸w w 2003 r.
1652   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy Chopina - Sportowej
1651   Uchwa艂a Nr XII/76/03
1651   Uchwa艂a Nr XXVII/169/05
1650   Zarz膮dzenie Nr 162/05
1649   Uchwa艂a Nr XI/72/03
1647   Zesp贸艂 ds. Przedszkoli
1646   Uchwa艂a Nr XX/133/04
1645   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej wiatrakiem po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 192a
1645   Zarz膮dzenie Nr 145/05
1645   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ul. Ko艣ciuszki
1644   Uchwa艂a Nr XII/81/03
1644   Zarz膮dzenie Nr 208/05
1644   Zarz膮dzenie Nr 219/05
1644   Zarz膮dzenie Nr 230/06
1643   Uchwa艂a Nr XXVII/165/05
1643   Miko艂aj Mantur
1642   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
1641   Zarz膮dzenie Nr 201/05
1639   Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1638   Zarz膮dzenie Nr 158/05
1638   Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow臋 elektrociep艂owni
1637   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1637   Zarz膮dzenie Nr 161/05
1636   Uchwa艂a Nr XXXII/201/05
1634   Uchwa艂a nr XVI/116/04
1634   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2006
1633   Zarz膮dzenie Nr 204/05
1632   Zarz膮dzenie Nr 156/05
1631   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2003 r.
1631   Zarz膮dzenie Nr 189/05
1630   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1630   Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y
1629   Uchwa艂a Nr XI/70/03
1629   Uchwa艂a Nr XXIV/153/05
1627   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Kili艅skiego 9
1627   Uchwa艂a Nr XXV/155/05
1626   Zarz膮dzenie Nr 184/05
1624   Uchwa艂a Nr XI/69/03
1624   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 1 grudnia 2004 r.
1624   Zarz膮dzenie Nr 58/07
1623   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy Obro艅c贸w Westerplatte 56
1623   Zarz膮dzenie Nr 191/05
1622   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2004 r.
1621   Uchwa艂a nr XIV/90/03
1621   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 lutego 2005 r.
1621   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2005 r.
1621   Zarz膮dzenie Nr 224/05
1620   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 wrze艣nia 2004 r.
1620   Zarz膮dzenie Nr 137/05
1620   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1620   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w II kwartale 2006 r.
1618   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej gara偶em po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej 29
1617   Uchwa艂a Nr XI/73/03
1617   Zarz膮dzenie Nr 297/06
1615   Uchwa艂a Nr XIII/84/03
1615   Zarz膮dzenie Nr 240/06
1615   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych po艂o偶onych przy ulicy G贸rnej
1615   Protok贸艂 Nr II/06
1614   Zarz膮dzenie Nr 136/05
1614   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na: Rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego m. Siemiatycze
1614   Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej (17.09.2014)
1613   Zarz膮dzenie Nr 253/06
1612   Zarz膮dzenie Nr 193/05
1611   Sk艂ady obwodowych komisji wyborczych
1610   Uchwa艂a Nr XXIX/177/05
1609   Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ko艣ciuszki
1609   Uchwa艂a Nr III/20/06
1608   Uchwa艂a Nr XII/78/03
1608   Zarz膮dzenie Nr 183/05
1608   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2006 r.
1607   Uchwa艂a Nr XXII/143/04
1606   Uchwa艂a Nr XXII/138/04
1606   Zarz膮dzenie Nr 146/05
1605   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy G贸rnej
1605   Rozstrzygni臋cie konkursu na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1605   Trzeci przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1602   Wykaz podatnik贸w kt贸rym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
1601   Zarz膮dzenie Nr 159/05
1601   Zarz膮dzenie Nr 236/06
1601   Uchwa艂a Nr XXXVIII/233/06
1600   Uchwa艂a Nr XXXII/199/05
1600   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du jednostkowej zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1600   Protok贸艂 Nr XIV/08
1599   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji imprezy turystycznej dla dzieci i m艂odzie偶y w 2004 roku
1599   Uchwa艂a Nr XXII/142/04
1599   Sprz膮tanie 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 posesji
1599   Protok贸艂 Nr XXXI/05
1598   Zarz膮dzenie Nr 213/05
1596   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.11.15)
1593   Zarz膮dzenie Nr 227/06
1593   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1592   Uchwa艂a Nr XII/82/03
1591   Wyniki drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1589   Wynik przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanych gara偶ami po艂o偶onych przy ul. Ciechanowieckiej 29
1589   Uchwa艂a Nr XXXIV/210/06
1587   Uchwa艂a XXXIX/238/06
1584   Zarz膮dzenie Nr 216/05
1580   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1577   Rozstrzygni臋cie konkuru ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki dla os贸b ubogich w 2005 roku
1576   Zarz膮dzenie Nr 173/05
1576   Wyniki przetargu na na wykonanie remontu wiatraka holenderskiego
1576   Zarz膮dzenie Nr 221/05
1574   Uchwa艂a nr XIII/87/03
1574   Zbigniew Radomski
1574   Zarz膮dzenie Nr 233/06
1573   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego
1572   Zarz膮dzenie Nr 182/05
1572   III sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.12.2006 r.
1571   Uchwa艂a Nr XXVIII/175/05
1567   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Siemiatyczach przy ulicy oznaczonej dzia艂kami nr 972, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2 i 977/2
1566   Zarz膮dzenie Nr 246/06
1566   Zarz膮dzenie Nr 180/08
1564   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 o艣wietlenia ulicznego oraz kablowej linii o艣wietlenia w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
1564   II sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1564   Protok贸艂 Nr XXXIII/06
1563   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005 r.
1562   Zarz膮dzenie Nr 200/05
1561   Uchwa艂a Nr XXVI/163/05
1561   Zarz膮dzenie Nr 197/05
1561   Uchwa艂a Nr XXXII/198/05
1561   Zarz膮dzenie Nr 190/08
1560   Uchwa艂a nr XIII/88/03
1560   Zarz膮dzenie Nr 281/06
1559   Zarz膮dzenie Nr 249/06
1559   Zarz膮dzenie Nr 296/06
1558   Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siemiatyczach: pomi臋dzy ul. G贸rn膮 Andersa i Sikorskiego oraz przy ul. Obro艅c贸w Westerplatte 41
1558   Zarz膮dzenie Nr 238/06
1558   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ul. G贸rnej
1557   Uchwa艂a Nr XXVII/170/05
1557   SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W III KWARTALE 2005 R.
1557   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy Drohiczy艅skiej 1
1556   Uchwa艂a Nr XXX/181/05
1552   Zarz膮dzenie Nr 129/05
1552   Zarz膮dzenie Nr 225/05
1550   Listy kandydat贸w na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1549   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
1548   Uchwa艂a nr XIV/93/03
1548   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010 r.
1547   Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1546   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lipca 2006 r.
1546   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1546   Dyrektor Przedszkola Nr 5 (2007.05.22)
1545   Uchwa艂a Nr XXVIII/176/05
1544   Krzysztof Szyszko
1544   Zarz膮dzenie Nr 250/06
1544   Dyskusja publiczna nad przebiegiem drogi nr S 19 na terenie miasta Siemiatycze
1543   Uchwa艂a Nr XXVIII/174/05
1543   Stanowisko specjalisty ds. technicznych JRP (2007.09.06)
1542   Remont wiatraka holenderskiego przy ul. 11 Listopada 192a w Siemiatyczach
1542   Informacja o zmienie adresu Biuletyn Informacji Publicznej
1539   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy dla dzieci (...)
1538   Uchwa艂a Nr XXXVII/220/06
1537   Za rok 2004
1537   Bogdan Raczy艅ski
1537   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2008-2009
1534   Zarz膮dzenie Nr 270/06
1534   przetarg nieograniczony poni偶ej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego
1534   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.02.08)
1533   Zarz膮dzenie Nr 206/05
1532   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
1531   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1529   Zarz膮dzenie Nr 264/06
1529   Zarz膮dzenie Nr 283/06
1529   I sesja Rady Miasta Siemiatycze w V Kadencji
1528   Za rok 2004
1527   Zarz膮dzenie Nr 188/05
1525   Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych przy ulicy G贸rnej
1524   Uniewa偶nienie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1524   Zarz膮dzenie Nr 237/06
1524   Zarz膮dzenie Nr 272/06
1522   Uchwa艂a Nr XXV/160/05
1522   Zarz膮dzenie Nr 3/06
1521   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 listopada 2005 r.
1519   Tadeusz Nazarewicz
1519   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze
1519   Numery i granice okr臋gu wyborczego, liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1519   Stanowisko ds. administracyjno-informatycznych (2013.07.02)
1518   Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest
1517   Uchwa艂a Nr XXXI/184/05
1516   Rok 2006
1513   Uchwa艂a nr XIV/94/03
1513   Uchwa艂a Nr XXV/154/05
1512   Zarz膮dzenie Nr 251/06
1512   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
1511   Zarz膮dzenie Nr 222/05
1511   Losowanie list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1510   Uchwa艂a Nr XXXII/194/05
1510   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2006 r.
1510   Zarz膮dzenie Nr 213/08
1509   Za rok 2002
1509   Protok贸艂 Nr IV/06
1509   Zarz膮dzenie Nr 130/07
1507   Wyniki czwartego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1506   Zarz膮dzenie Nr 195/05
1505   Rok 2004
1505   Zarz膮dzenie Nr 244/06
1505   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006 r.
1505   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy G贸rnej
1505   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1504   Zarz膮dzenie Nr 280/06
1504   Protok贸艂 Nr XXII/04
1503   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22.02.2006 r.
1502   Zarz膮dzenie Nr 157/05
1502   Uchwa艂a Nr XXXII/192/05
1502   Zarz膮dzenie Nr 232/06
1501   Podatek od nieruchomo艣ci w 2006 r.
1499   Lista kandydat贸w - referent ds. infrastruktury komunalnej
1499   Zarz膮dzenie Nr 212/05
1498   Uchwa艂a Nr XXXI/186/05
1498   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2008 r.
1497   Uchwa艂a Nr II/8/06
1497   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.03.19)
1496   Zarz膮dzenie Nr 278/06
1496   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.02.23)
1496   Protok贸艂 Nr XII/07
1495   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1495   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
1494   Wyb贸r oferty na wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach
1494   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2005 r.
1494   Protok贸艂 Nr XIII/07
1493   Zarz膮dzenie Nr 295/06
1492   Krzysztof Osm贸lski
1491   Uchwa艂a Nr XXXVIII/234/06
1491   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1490   Zarz膮dzenie Nr 241/06
1490   Uchwa艂a Nr XXXIV/208/06
1490   Zarz膮dzenie Nr 276/06
1490   Zarz膮dzenie Nr 31/07
1488   Zarz膮dzenie Nr 262/06
1487   Uchwa艂a Nr XXX/180/05
1486   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 26 maja 2006 r.
1485   Zarz膮dzenie Nr 299/06
1485   Protok贸艂 Nr XX/08
1485   Osiedle Nr 8
1484   Uchwa艂a Nr XXXVI/219/06
1484   Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/06
1484   Protok贸艂 Nr XXI/04
1483   Uchwa艂a Nr XXXI/188/05
1483   Zarz膮dzenie Nr 11/07
1483   Protok贸艂 Nr XXXVII/06
1482   Zarz膮dzenie Nr 185/05
1482   Zarz膮dzenie Nr 255/06
1481   Zarz膮dzenie Nr 261/06
1481   Zarz膮dzenie Nr 110/07
1480   Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny w dniu 2 maja 2006 r.
1480   Uchwa艂a Nr XVI/79/08
1479   Zarz膮dzenie Nr 243/06
1476   Uchwa艂a Nr XXXI/185/05
1475   Zarz膮dzenie Nr 2/06
1475   Program wsp贸艂pracy na rok 2008 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1475   Protok贸艂 Nr XVII/08
1474   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.01.10)
1473   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1473   Zarz膮dzenie Nr 260/06
1473   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn.dz. nr 1803/4
1472   Protok贸艂 Nr XXXVIII/06
1467  
1467   Uchwa艂a Nr XXX/182/05
1467   Uchwa艂a Nr XXXIII/203/06
1467   Rozstrzygni臋cie konkursu na organizacj臋 wypoczynku letniego w 2006 roku dla dzieci i m艂odzie偶y pochodz膮cych z rodzin ubogich i patologicznych
1467   Zarz膮dzenie Nr 142/07
1466   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z obs艂ug膮 sto艂贸wki
1465   Uchwa艂a Nr XXXI/190/05
1465   Zakaz u偶ywania wyrob贸w pirotecznicznych
1464   Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PTK Centertel
1464   Zarz膮dzenie Nr 44/07
1464   Uchwa艂a Nr VIII/41/07
1463   Zarz膮dzenie Nr 235/06
1463   Osiedle Nr 3
1462   Program wsp贸艂pracy na 2007 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1461   Zarz膮dzenie Nr 245/06
1460   Dostawa fabrycznie nowego samochodu do zbierania odpad贸w komunalnych
1458   Zarz膮dzenie Nr 256/06
1458   Uchwa艂a Nr V/26/07
1458   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynaj臋cie lokalu przy Placu Jana Paw艂a II 3
1457   Informacja o przeznaczeniu do sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada
1457   Osiedle Nr 6
1455   Wyniki przetargu nieograniczonego na: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym
1455   Uchwa艂a Nr IV/21/06
1454   Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni w 2008 r. dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1451   Jerzy Kazimierczak
1451   Uchwa艂a Nr XXXII/200/05
1451   Zarz膮dzenie Nr 252/06
1450   Uchwa艂a Nr XXXI/187/05
1450   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta Siemiatycze
1449   Uchwa艂a Nr XXXV/212/06
1448   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1448   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1448   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
1447   Rozstrzygni臋cie konkurs na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego (...)
1446   Uchwa艂a Nr XXXV/214/06
1446   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Sikorskiego
1446   Uchwa艂a Nr III/18/06
1445   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze
1445   Zarz膮dzenie Nr 248/06
1445   Uchwa艂a Nr I/1/06
1445   Uchwa艂a Nr III/19/06
1443   Zarz膮dzenie Nr 279/06
1442   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2006 r.
1442   Wyniki trzeciego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej przy ulicy Drohiczy艅skiej
1441   Uchwa艂a Nr III/17/06
1441   Protok贸艂 Nr XVIII/08
1439   Uchwa艂a Nr XXXII/191/05
1439   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.05.29)
1438   Zarz膮dzenie Nr 294/06
1438   Wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011
1438   Zarz膮dzenie Nr 253/08
1437   J贸zefa Stankiewicz
1437   Zarz膮dzenie Nr 254/06
1437   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze
1437   Protok贸艂 Nr XXIX/09
1436   Gra偶yna Wilczy艅ska
1436   Zarz膮dzenie Nr 273/06
1436   Zarz膮dzenie Nr 4/06
1435   Uchwa艂a Nr XXXII/193/05
1435   Eugeniusz Mudel
1432   Zarz膮dzenie Nr 298/06
1431   Uniewa偶nienie post臋powania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych
1430   Za rok 2003
1430   Zarz膮dzenie Nr 258/06
1430   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1429   Zarz膮dzenie Nr 274/06
1429   Zarz膮dzenie Nr 277/06
1429   Uniewa偶nienie konkursu na realizacj臋 zada艅 zwiaz膮nych z prowadzeniem sto艂贸wki dla os贸b ubogich
1429   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
1427   Wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1427   Zarz膮dzenie Nr 269/06
1427   Zarz膮dzenie Nr 286/06
1427   Uchwa艂a Nr III/14/06
1425   Wyniki przetargu na budow臋 ulic Obr. Westerplatte, Obr. Wizny i Boh. Monte Cassino
1425   Protok贸艂 Nr XXVIII/05
1425   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
1425   Uchwa艂a Nr XX/103/08
1424   Czwarty przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Drohiczy艅skiej 1
1424   Protok贸艂 Nr II/10
1423   Protok贸艂 Nr VIII/07
1423   Zawiadomienie o wyborze oferty na us艂ug臋 prowadzenia zaj臋膰 szkoleniowych
1422   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4
1422   ZARZ膭DZENIE NR 408/14
1421   Uchwa艂a Nr V/28/07
1420   Bud偶et na rok 2007
1420   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2007 roku
1419   Uchwa艂a Nr II/3/06
1419   Zarz膮dzenie Nr 1/06
1419   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1419   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1418   Zarz膮dzenie Nr 242/06
1418   Zarz膮dzenie Nr 259/06
1418   Uchwa艂a Nr II/4/06
1415   Zarz膮dzenie Nr 9/07
1415   Protok贸艂 Nr XXXVI/06
1414   Modernizacja systemu o艣wietlenia ulic i plac贸w na terenie Miasta Siemiatycze oraz sfinansowanie ca艂o艣ci zadania ze 艣rodk贸w wykonawcy.
1414   Zarz膮dzenie Nr 47/07
1414   Dyrektor Siemiatyckiego O艣rodka Kultury (2008.04.23)
1413   Zarz膮dzenie Nr 239/06
1412   Kalendarz wyborczy
1412   Stan mienia komunalnego na 31 pa藕dziernika 2008 r.
1411   Uchwa艂a Nr II/5/06
1411   Stanowisko specjalisty ds. technicznych JRP (2007.10.23)
1410   Wyniki przetargu na utrzymania czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich
1410   Stanowisko ds. komunikacji spo艂ecznej (2013.06.26)
1409   Zarz膮dzenie Nr 290/06
1409   Zarz膮dzenie Nr 5/06
1408   Za rok 2002
1408   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1407   Otwarty konkurs ofert: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1406   Zarz膮dzenie Nr 292/06
1406   Wyniki przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1406   Protok贸艂 Nr XXXI/09
1404   Za rok 2003
1404   Uchwa艂a Nr XXXIV/207/06
1404   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1404   Zarz膮dzenie Nr 191/08
1403   Rozliczenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwiaz膮nych z prowadzeniem 艣wietlicy na 2007 rok
1403   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 155/08 z 04.02.2008 r.
1401   Zarz膮dzenie Nr 96/07
1401   Uchwa艂a Nr XIII/70/07
1399   Uchwa艂a Nr XXXIV/206/06
1399   Stan zobowi膮za艅 za rok 2006
1398   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1398   Wyniki - specjalista ds. ksi臋gowo艣ci i p艂ac w ZGM
1398   Zarz膮dzenie Nr 287/06
1397   Za rok 2003
1397   Uchwa艂a Nr III/12/06
1396   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej oznaczonej dzia艂kami nr 1030, 1031/3 i 1031/4 o pow. 1,5072 ha
1396   Protok贸艂 Nr XXXII/05
1395   Za rok 2002
1394   Wyniki przetargu na budow臋 kanalizacji i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1394   Uchwa艂a Nr XXX/183/05
1394   Uchwa艂a Nr IV/22/06
1394   Protok贸艂 Nr XIX/08
1392   Uchwa艂a Nr XXXVIII/235/06
1392   Uchwa艂a Nr III/10/06
1392   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1391   Zarz膮dzenie Nr 285/06
1390   Drugi przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1390   Uchwa艂a Nr XXXV/216/06
1389   Teresa Nazarewicz
1389   Uchwa艂a Nr III/11/06
1389   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 169/08 z 10.03.2008 r.
1388   Teresa Fronc
1388   Aleksander R臋kawek
1387   Zarz膮dzenie Nr 6/06
1387   Wyniki wybor贸w do rady miasta
1386   Uchwa艂a Nr XXXV/211/06
1386   Przyjmowanie zawiadomie艅 o utworzeniu komitet贸w wyborczych w wyborach uzupe艂niaj膮cych
1385   Uchwa艂a XXXIX/236/06
1383   Stanis艂aw Waldemar Fleks
1383   Protok贸艂 Nr XXII/08
1383   Skarbnik Miasta
1382   Rozstrzygni臋cie konkursu na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej
1382   Zarz膮dzenie Nr 63/07
1381   Uchwa艂a Nr IV/24/06
1380   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1380   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1379  
1379   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1379   Podatek od posiadania ps贸w w 2006 r.
1379   Zarz膮dzenie Nr 291/06
1379   V sesja Rady Miasta Siemiatycze w dn. 07.03.2007
1378   Uchwa艂a Nr XXXV/217/06
1378   Uchwa艂a Nr II/7/06
1378   Zarz膮dzenie Nr 18/07
1377   Zarz膮dzenie Nr 282/06
1377   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
1377   Stanowisko ds. dowod贸w osobistych (16.07.2014)
1375   Uchwa艂a Nr XXXVIII/229/06
1374   Zarz膮dzenie Nr 268/06
1373   Zarz膮dzenie Nr 247/06
1373   Uchwa艂a Nr XXXVII/227/06
1373   Uchwa艂a Nr XXVIII/127/09
1372   Uchwa艂a Nr XXXVII/223/06
1372   Zarz膮dzenie Nr 275/06
1372   Uchwa艂a Nr XIX/97/08
1371   Zarz膮dzenie Nr 289/06
1371   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.11.2007 r.
1370   Protok贸艂 Nr III/06
1368   Uchwa艂a Nr XXXVIII/230/06
1368   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.04.2007 r.
1368   Zarz膮dzenie Nr 51/07
1366   Zg艂oszenia na radnych w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Miasta
1365   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoci膮gu rozbiorczego oraz projektu drogowego w ul. Ogrodowej, Jab艂onowskiej, Jab艂oniowej, Sadowej
1365   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1365   Otwarty konkurs ofert: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1364   Jerzy Kazimierczak
1364   Dyrektor 呕艂obka Miejskiego
1363   Zarz膮dzenie Nr 61/07
1362   Uchwa艂a Nr XIV/74/08
1361   Barbara Weremczuk
1360   Za rok 2004
1360   Zarz膮dzenie Nr 16/07
1359   Og艂oszenie o spotkaniu mieszka艅c贸w Osiedla nr 8
1359   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 179/08 z 21.04.2008 r.
1358   Budowa o艣wietlenia ulicznego oraz linii kablowej o艣wietlenia w ul. 11 listopada w Siemiatyczach
1358   Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego
1358   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
1357   Zarz膮dzenie Nr 23/07
1357   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku letniego dla dzieci (...)
1356   Uchwa艂a Nr III/13/06
1356   Zarz膮dzenie Nr 83/07
1356   Uchwa艂a Nr X/53/07
1355   Zarz膮dzenie Nr 266/06
1352   Aleksander Jakowiuk
1352   Zarz膮dzenie Nr 117/07
1352   Dyrektor Siemiatyckiego O艣rodka Kultury (2008.08.18)
1351   Uchwa艂a Nr XXXVIII/228/06
1351   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 183/08 z 28.04.2008 r.
1351   Ma艂gorzata Kowalczyk
1350   Rok 2007
1349   Zarz膮dzenie Nr 288/06
1348   Uchwa艂a Nr I/2/06
1348   Zarz膮dzenie Nr 12/07
1347   Uchwa艂a Nr II/6/06
1347   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze 15.06.2007 r.
1347   Zarz膮dzenie Nr 57/07
1346   Uchwa艂a Nr XXXVII/226/06
1346   Zarz膮dzenie Nr 66/07
1345   Zarz膮dzenie Nr 30/07
1345   Zarz膮dzenie Nr 54/07
1345   Protok贸艂 Nr XXVII/08
1344   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2006 r.
1344   Antoni Kosieradzki
1344   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci (...)
1343   Zarz膮dzenie Nr 36/07
1342   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 rozwoju regionu – BRIPF/2003/17
1342   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2006 r.
1341   Zenon Sielewonowski
1341   Uchwa艂a Nr XXXVII/221/06
1341   Zarz膮dzenie Nr 15/07
1340   Uchwa艂a Nr III/9/06
1340   Zarz膮dzenie Nr 67/07
1340   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...) - 2
1338   Uchwa艂a Nr XXXV/218/06
1338   Zarz膮dzenie Nr 71/07
1338   Uchwa艂a Nr XXVIII/125/09
1338   Kadencja 2010-2014
1337   XIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.12.2007 r.
1336   Wynik przetargu nieograniczonego na wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta
1336   Sergiusz Szczygo艂
1336   Zarz膮dzenie Nr 55/07
1335   Uchwa艂a Nr VIII/39/07
1335   Zarz膮dzenie Nr 111/07
1334   Zarz膮dzenie Nr 33/07
1334   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta na wypoczynek letni 2007
1334   Uchwa艂a Nr XXXVI/164/09
1333   Uchwa艂a Nr VII/37/07
1333   Protok贸艂 Nr VIII/11
1332   Uchwa艂a Nr XVI/83/08
1331   Zarz膮dzenie Nr 7/06
1331   Zarz膮dzenie Nr 13/07
1330   Jan Szeweluk
1330   Agnieszka Sitarska
1330   Uchwa艂a XXXIX/239/06
1330   Zarz膮dzenie Nr 21/07
1330   Zarz膮dzenie Nr 73/07
1330   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Szpitalnej ozn. dzia艂k膮 nr 1149/26
1329   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1328   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.04.2007 r.
1328   Zarz膮dzenie Nr 65/07
1328   Wybory nowych organ贸w osiedla
1328   Piotr Siniakowicz
1327   Zarz膮dzenie Nr 32/07
1326   Janusz Majer
1326   Zarz膮dzenie Nr 293/06
1326   Uchwa艂a XXXIX/240/06
1324   Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1324   Zarz膮dzenie Nr 28/07
1324   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1323   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1323   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1323   Gra偶yna Komuda
1323   Stan nale偶no艣ci za rok 2006
1322   Zarz膮dzenie Nr 20/07
1322   Zarz膮dzenie Nr 116/07
1321   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1321   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze 30.10.2007 r.
1320   Zarz膮dzenie Nr 114/07
1318  
1318   Wyniki - referent ds. infrastruktury komunalnej
1318   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Sikorskiego oznaczonej dzia艂k膮 nr 574/8
1318   Stanowisko ds. gospodarowania odpadami (2013.06.05)
1317   Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w basenie otwartym przy ul. Grodzie艅skiej w Siemiatyczach
1317   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1317   Zarz膮dzenie Nr 93/07
1317   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1317   Uchwa艂a Nr XXVIII/128/09
1316   Zarz膮dzenie Nr 29/07
1315   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1315   Janusz 呕och
1315   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
1314   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki) - 2
1313   Wyniki przetargu na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
1313   Uchwa艂a Nr IV/23/06
1313   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej (dzia艂ki nr 1030, 1031/3 i 1031/4)
1311   Zawiadomienie o wyborze oferty na budow臋 instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej
1310   Wynik przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Gminy Miasto Siemiatycze i jej jednostek organizacyjnych
1310   Zarz膮dzenie Nr 49/07
1310   Uchwa艂a Nr VIII/40/07
1310   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 06.02.2008 r.
1310   Protok贸艂 Nr XV/08
1309   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1308   Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1308   Zarz膮dzenie Nr 37/07
1308   Zarz膮dzenie Nr 38/07
1308   Zarz膮dzenie Nr 52/07
1307   Agnieszka Anna Sitarska
1306   Witold Berski
1306   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. Ciechanowieckiej, ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
1304   Zarz膮dzenie Nr 72/07
1303   Uchwa艂a Nr VI/34/07
1302   Zarz膮dzenie Nr 241/08
1301   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1301   I sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2010 r.
1300   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego
1300   Utrzymanie porz膮dki i czysto艣ci oraz przemieszczanie gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1300   Osiedle Nr 5
1299   Uchwa艂a Nr XXXVII/224/06
1299   Uchwa艂a Nr VI/36/07
1299   Protok贸艂 Nr XXVI/05
1298   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1298   Wyb贸r oferty na zarz膮dzanie targowiskiem przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej
1298   Zarz膮dzenie Nr 10/07
1298   Stanowisko ds. drogownictwa (2007.09.06)
1296   Zarz膮dzenie Nr 25/07
1296   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Armii Krajowej ozn. dzia艂k膮 nr 1032/2
1296   Program wsp贸艂pracy na rok 2009 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1296   Zarz膮dzenie Nr 323/09
1295   Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci膮gu w ul. Nowej w Siemiatyczach
1295   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy Zielonej
1295   Zarz膮dzenie Nr 143/08
1295   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.05.2008 r.
1294   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1294   Zbigniew Chro艂owski
1294   Zarz膮dzenie Nr 45/07
1294   Zarz膮dzenie Nr 109/07
1294   Dyrektor Szko艂y Podstawowej Nr 1
1293   Roman Umiastowski
1293   Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego - Zameczka w Siemiatyczach.
1293   Dostawa sprz臋tu komputerowego dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1293   Uchwa艂a Nr XXXVII/222/06
1293   Uchwa艂a Nr VI/35/07
1293   Stan zobowi膮za艅 wg tytu艂贸w d艂u偶nych oraz gwarancji i por臋cze艅 za rok 2005
1293   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem u偶ytkowym ulicy Pa艂acowej 19
1292   Zenon Sielewonowski
1292   Uniewa偶nienie przetargu na na budow臋 ulicy Zielonej
1292   Zarz膮dzenie Nr 60/07
1292   Zarz膮dzenie Nr 62/07
1291   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1291   Zarz膮dzenie Nr 27/07
1291   Uchwa艂a Nr VI/33/07
1290   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1290   X sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 wrze艣nia 2007 r.
1290   Rozstrzygni臋cie konkursu na ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymaniem polskiej tradycji narodowej (...)
1290   Us艂uga prowadzenia komunikacji miejskiej
1289   Uchwa艂a Nr V/30/07
1289   Informacja o nieruchomo艣ciach przeznaczonych do sprzeda偶y
1289   Zarz膮dzenie Nr 235/08
1288   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1288   Wynik przetargu nieograniczonego na wykonywanie podzia艂贸w nieruchomo艣ci
1288   Uchwa艂a Nr XVI/78/08
1288   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2008/2009 rok
1287   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ul. Zaszkolnej
1285   Zarz膮dzenie Nr 56/07
1285   Zarz膮dzenie Nr 103/07
1284   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze (2)
1284   Zarz膮dzenie Nr 126/07
1284   Protok贸艂 Nr XXVIII/09
1283   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (2)
1283   Zarz膮dzenie Nr 41/07
1282   Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny
1281   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2006-2010)
1281   Zarz膮dzenie Nr 17/07
1281   Protok贸艂 Nr XXVII/05
1280   Zarz膮dzenie Nr 53/07
1280   Zarz膮dzenie Nr 78/07
1280   Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada
1279   Budowa ulic: Obr. Wizny, Obr. Westerplatte, Boh. Monte Cassino w Siemiatyczach
1278   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok za I p贸艂rocze 2003 r.
1278   Wyniki przetargu na utrzymanie zimowe lokalnych ulic miejskich w Siemiatyczach
1278   Zarz膮dzenie Nr 115/07
1278   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 194/08, 195/08 i 196/08
1277   Barbara Terpi艂owska
1277   Zarz膮dzenie Nr 80/07
1277   Zarz膮dzenie Nr 167/08
1277   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 r.
1276   Stanowisko ds. drogownictwa (2008.10.23)
1275   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1275   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania
1275   Podatek od posiadania ps贸w w 2007 r.
1274   Danuta Jaszczo艂t
1274   Wsp贸lne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szans膮 regionu – BRIPF/2003/17
1273   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1273   Protok贸艂 Nr XXXVIII/09
1272   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku by艂ej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1
1272   Zarz膮dzenie Nr 108/07
1271   Zarz膮dzenie Nr 64/07
1271   Zarz膮dzenie Nr 127/07
1270   Krzysztof Wieczorek
1270   Zarz膮dzenie Nr 156/08
1270   Stan nale偶no艣ci za rok 2007
1269   Barbara D艂uska
1269   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej (3)
1269   Zarz膮dzenie Nr 35/07
1269   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 204/08 i 205/08
1267   Uchwa艂a Nr XXXV/213/06
1267   Zarz膮dzenie Nr 39/07
1267   Opracowanie wielobran偶owego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku by艂ej synagogi
1266   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1266   Zarz膮dzenie Nr 48/07
1266   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2007 r.
1265   Zarz膮dzenie Nr 22/07
1265   Zarz膮dzenie Nr 40/07
1265   Zarz膮dzenie Nr 86/07
1265   Uchwa艂a Nr XIX/101/08
1265   Przebudowa drogi dojadowej do p贸l (Walendziuki)
1262   Barbara Weremczuk
1262   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2012 r.
1261   Agnieszka Sitarska
1261   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze
1261   Zarz膮dzenie Nr 26/07
1260   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych
1259   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1259   Mariusz Goca艂
1259   Zimowe utrzymanie ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1259   Zarz膮dzenie Nr 139/07
1259   Uchwa艂a Nr XXVI/121/08
1258   Przetarg na remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1258   Uchwa艂a Nr XXXV/215/06
1258   Zarz膮dzenie Nr 69/07
1258   Zarz膮dzenie Nr 285/09
1257   Zarz膮dzenie Nr 128/07
1256   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1256   Miros艂aw Kobus
1256   Zarz膮dzenie Nr 50/07
1256   Uchwa艂a Nr XI/57/07
1255   Zdzis艂aw Chodakowski
1255   Jerzy G贸rski
1255   Zarz膮dzenie Nr 89/07
1255   Uchwa艂a Nr XIV/76/08
1254   Uniewa偶nienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej (...)
1254   Uchwa艂a Nr V/32/07
1254   Zarz膮dzenie Nr 94/07
1253   Zdzis艂aw Warpechowski
1253   Zarz膮dzenie Nr 144/08
1253   Zarz膮dzenie Nr 170/08
1253   Utworzenie Szko艂y Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach
1253   Uchwa艂a Nr XIX/102/08
1252   Wyniki przetargu nieograniczonego na dostaw臋 materia艂贸w do budowy budynku socjalnego
1252   Uchwa艂a Nr V/25/07
1252   Zaproszenie do sk艂adania ofert na us艂ugowe prowadzenie audytu wewn臋trznego w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych miasta Siemiatycze
1251   Burmisrz Miasta Siemiatycze
1250   Gra偶yna Wilczy艅ska
1250   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1250   Zarz膮dzenie Nr 70/07
1250   Podatek od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1250   Zarz膮dzenie Nr 134/07
1250   Osiedle Nr 4
1248   Zarz膮dzenie Nr 189/08
1247   Dostawa kostki brukowej i prefabrykat贸w
1246   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2008 r.
1245   Za rok 2005
1245   Zarz膮dzenie Nr 99/07
1243   Krzysztof Szyszko
1243   Stanis艂aw Waldemar Fleks
1243   Zarz膮dzenie Nr 42/07
1243   Uchwa艂a Nr X/50/07
1243   Zarz膮dzenie Nr 123/07
1242   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1242   Zarz膮dzenie Nr 84/07
1242   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1239   Zarz膮dzenie Nr 171/08
1239   Uchwa艂a Nr XXIX/132/09
1238   Andrzej Kocha艅ski
1238   Zarz膮dzenie Nr 24/07
1238   Zarz膮dzenie Nr 159/08
1238   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13.03.2008 r.
1237   Utrzymanie czysto艣ci na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
1237   Uchwa艂a Nr XII/66/07
1236   Miko艂aj Mantur
1236   Zarz膮dzenie Nr 82/07
1235   El偶bieta Rakszawa
1235   Uchwa艂a Nr XII/64/07
1235   Zarz膮dzenie Nr 183/08
1235   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 242 i 243)
1234   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych (Zm.340-19/06)
1234   Przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert w przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1234   Zarz膮dzenie Nr 85/07
1234   Stan nale偶no艣ci za rok 2005
1234   Uchwa艂a Nr XXXI/143/12
1233   Zarz膮dzenie Nr 168/08
1233   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 02.04.2008 r.
1233   Plan wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Miasta Siemiatycze na 2010 rok
1232   Zarz膮dzenie Nr 92/07
1232   Zarz膮dzenie Nr 100/07
1231   Wyb贸r oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji, wodoci膮gu i projektu drogowego
1231   Zarz膮dzenie Nr 79/07
1231   Uchwa艂a Nr XX/104/08
1230   Uchwa艂a Nr V/27/07
1229   Uchwa艂a Nr XIV/75/08
1229   Rozliczenie dotacji przekazanych z bud偶etu miasta
1228   Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od bloku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej przy ul. Genera艂a Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1228   Zarz膮dzenie Nr 19/07
1228   Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego z zabudow膮 偶urawiowo–skrzyniow膮 do Przedsi臋biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
1227   Zarz膮dzenie Nr 74/07
1227   Podatek rolny w 2008 r.
1227   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 174/08 i 175/08 z 03.04.2008 r.
1226   Zarz膮dzenie Nr 112/07
1226   Protok贸艂 Nr XXVI/08
1225   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1225   Halina Barwiejuk
1225   Uchwa艂a Nr VIII/47/07
1224   Dorota Poniatowska
1224   Protok贸艂 Nr XXIII/12
1223   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1223   Zarz膮dzenie Nr 107/07
1223   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze
1222   Roztrzygni臋cie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1222   Uchwa艂a Nr VIII/43/07
1222   Protok贸艂 Nr XXI/08
1222   Stanowisko ds. kontroli (15.07.2014)
1221   Romuald Wilgat
1221   Barbara D艂uska
1221   Eugeniusz Bereza
1221   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w betonowych
1221   Przyjmowanie zg艂osze艅 kandydat贸w na Burmistrza Miasta
1220   Krzysztof Wieczorek
1219   Uchwa艂a Nr V/31/07
1219   Zarz膮dzenie Nr 102/07
1219   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.04.2008 r.
1219   Uchwa艂a Nr XVIII/94/11
1217   Uchwa艂a Nr VIII/46/07
1216   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 udzia艂u do 1/2 cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowej 19
1215   Gra偶yna Komuda
1215   Franciszek Drewulski
1215   Uchwa艂a Nr XVI/86/08
1215   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 09.05.2008 r.
1215   Zarz膮dzenie Nr 186/08
1215   Stan zobowi膮za艅 za rok 2007
1214   Uniewa偶nienie przetargu na dostaw臋 kostki brukowej i innych prefabrykat贸w betonowych
1214   Zarz膮dzenie Nr 43/07
1214   Za rok 2006
1214   Zarz膮dzenie Nr 145/08
1214   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (...) po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
1214   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci (...)
1213   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Miasta w Siemiatyczach
1213   Zarz膮dzenie Nr 165/08
1210   Zarz膮dzenie Nr 118/07
1210   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26.06.2008 r.
1210   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 1032/2)
1209   Wyniki przetargu na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
1209   Zarz膮dzenie Nr 147/08
1209   Protok贸艂 Nr XXV/12
1208   Zarz膮dzenie Nr 138/07
1208   Zarz膮dzenie Nr 164/08
1208   Piotr Siniakowicz
1207   Wyb贸r oferty na realizacj臋 modernizacji systemu o艣wietlenia ulicznego na terenie miasta Siemiatycze
1207   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2005 r.
1207   Zarz膮dzenie Nr 34/07
1207   Zarz膮dzenie Nr 105/07
1207   Zarz膮dzenie Nr 173/08
1207   Uchwa艂a Nr XIX/96/08
1207   Protok贸艂 Nr XXV/08
1206   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1206   Mariusz Goca艂
1206   Zarz膮dzenie Nr 199/08
1206   Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej (2014.03.04)
1204   Zarz膮dzenie Nr 104/07
1204   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2007 r.
1204   Uchwa艂a Nr X/52/07
1204   Zarz膮dzenie Nr 198/08
1203   Ewa Romaniuk
1203   Halina Barwiejuk
1203   Uchwa艂a Nr VIII/45/07
1202   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1202   Wyb贸r oferty na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brz贸ski
1202   Uchwa艂a Nr XVII/94/08
1202   Wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1201   Zarz膮dzenie Nr 97/07
1201   Zarz膮dzenie Nr 151/07
1201   Zarz膮dzenie Nr 163/08
1200   Miros艂aw Kobus
1199   Zarz膮dzenie Nr 153/08
1198   Wyb贸r oferty na na remonty cz膮stkowe i odnow臋 nawierzchni ulic lokalnych w Siemiatyczach
1198   Zarz膮dzenie Nr 91/07
1198   Zarz膮dzenie Nr 119/07
1198   Zarz膮dzenie Nr 137/07
1197   Uchwa艂a Nr IX/48/07
1197   Zarz膮dzenie Nr 187/08
1196   Zarz膮dzanie targowiskami miejskimi przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
1196   Wynik przetargu us艂ug臋 utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1196   Zarz膮dzenie Nr 121/07
1196   Protok贸艂 Nr XXIII/08
1196   Osiedle Nr 7
1195   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1195   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g miejskich
1195   Uchwa艂a Nr XVII/90/08
1194   Zarz膮dzenie Nr 140/07
1194   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2008 roku
1193   Uchwa艂a Nr X/51/07
1193   Zarz膮dzenie Nr 150/08
1193   Zarz膮dzenie Nr 184/08
1193   Otwarty konkurs ofert: prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y
1193   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Kasztanowej ozn. dz. nr 5106
1192   Uchwa艂a Nr XII/63/07
1192   W dn. 10.11.2008 r. Urz膮d Miasta Siemiatycze nieczynny
1191   Uchwa艂a Nr X/56/07
1191   Protok贸艂 Nr XXXV/09
1189   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1189   Teresa Dunajko
1189   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 ulicy na odcinku od bloku S.M. przy ul. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego
1189   Wyb贸r oferty na budow臋 ulicy na odcinku od bloku SM ul. Gen. Andersa do Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pa艅skiego w Siemiatyczach
1189   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2007 r.
1188   Mariusz Goca艂
1187   Eugeniusz Bereza
1187   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w na terenie miasta Siemiatycze
1187   Uchwa艂a Nr XV/77/08
1187   Protok贸艂 Nr XXXIII/09
1187   Utrzymanie zimowe ulic miejskich, chodnik贸w
1187   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji progr. zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu
1186   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu na rok 2003
1185   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1185   Us艂uga pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 rob贸t budowlanych
1185   Uchwa艂a Nr XXXVI/165/09
1184   Zenon Sielewonowski
1184   Zarz膮dzenie Nr 146/08
1184   Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej
1183   Zarz膮dzenie Nr 98/07
1183   Zarz膮dzenie Nr 203/08
1183   Zmiana studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta
1182   Zarz膮dzenie Nr 169/08
1181   Wyb贸r oferty na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1181   Zbigniew Radomski
1181   Protok贸艂 Nr IX/07
1181   Zarz膮dzenie Nr 155/08
1180   Krzysztof Wieczorek
1180   Zarz膮dzenie Nr 90/07
1180   Zarz膮dzenie Nr 113/07
1179   Dostawa prefabrykat贸w drogowych na wykonanie remont贸w chodnik贸w przy ulicach lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1178   Przetarg nieograniczony na us艂ug臋 sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1178   Zarz膮dzenie Nr 132/07
1178   Zarz膮dzenie Nr 133/07
1178   Zarz膮dzenie Nr 135/07
1177   Budowa ul. Zielonej w Siemiatyczach
1177   Zbigniew Radomski
1177   Zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2007 r.
1177   Zarz膮dzenie Nr 188/08
1177   ZARZ膭DZENIE NR 380/14
1176   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2007 r.
1176   Uchwa艂a Nr X/54/07
1176   Uchwa艂a Nr XIII/71/07
1176   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅
1174   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji
1173   Uniewa偶nienie przetargu na us艂ug臋 sprz膮tania ulic (...)
1173   Zarz膮dzenie Nr 136/07
1172   Zarz膮dzenie Nr 178/08
1171   Wykonanie instalacji wodoci膮gowej i kanalizacyjnej w budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
1171   Roztrzygni臋cie przetargu na sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci miasta Siemiatycze
1171   Uchwa艂a Nr XVI/84/08
1171   Konkurs na hejna艂 (2)
1170   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1170   Katarzyna Prochowicz
1169   Zarz膮dzenie Nr 77/07
1169   Uchwa艂a Nr XXXII/151/12
1168   Zdzis艂aw Warpechowski
1168   Utrzymanie zimowe ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
1168   Uchwa艂a Nr XVI/80/08
1167   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1167   Uchwa艂a Nr IX/49/07
1167   Uchwa艂a Nr XIX/99/08
1167   Protok贸艂 Nr XII/11
1165   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 kanalizacji sanitarnej w ulicach Bartosza G艂owackiego i Powstania Styczniowego
1165   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej (...) w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej (...)
1165   Zarz膮dzenie Nr 124/07
1165   Zarz膮dzenie Nr 201/08
1165   Zarz膮dzenie Nr 211/08
1164   Zarz膮dzenie Nr 177/08
1164   Zarz膮dzenie Nr 182/08
1164   Protok贸艂 Nr XXX/09
1163   Uchwa艂a Nr VIII/42/07
1163   Uchwa艂a Nr XVII/88/08
1163   Uchwa艂a Nr XVII/92/08
1162   Zdzis艂aw Chodakowski
1162   Uniewa偶nienie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1162   Uchwa艂a Nr VIII/44/07
1162   Za rok 2007
1161   Budowa ulicy na odcinku od bloku SM przy ul. Gen. Andersa do Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pa艅skiego
1161   Uchwa艂a Nr XVI/81/08
1161   Podatek od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1158   Zarz膮dzenie Nr 149/08
1158   Zarz膮dzenie Nr 176/08
1158   Zarz膮dzenie Nr 200/08
1157   Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy o艣wietlenia ulicznego i urz膮dze艅 energetycznych zasilaj膮cych w ul. Pa艂acowej w Siemiatyczach
1157   Odpowied藕 na zapytanie w sprawie przetargu na budow臋 hali widowiskowo–sportowej
1156   Uchwa艂a Nr XVII/93/08
1156   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 226/08 z 29.09.2008 r.
1155   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (06.02.2009)
1154   Zarz膮dzenie Nr 166/08
1154   Uchwa艂a Nr XVII/89/08
1153   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza
1153   Zarz膮dzenie Nr 148/08
1152   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1152   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych i le艣nych przeznaczonych do sprzeda偶y (23.01.2009)
1151   Franciszek Sak
1151   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2006 r.
1151   Budowa linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Pa艂acowej
1151   Budowa w ramach rz膮dowego pr. Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi (2)
1150   Zbigniew Radomski
1150   Uchwa艂a Nr XIII/68/07
1150   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 298)
1149   Uchwa艂a Nr XIX/98/08
1148   Budowa hali widowiskowo–sportowej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach
1148   Zarz膮dzenie Nr 175/08
1148   Zarz膮dzenie Nr 192/08
1147   Mariusz Goca艂
1147   Franciszek Sak
1147   Uchwa艂a Nr XXVIII/126/09
1147   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano (2)
1145   Romuald Wilgat
1145   Uchwa艂a Nr XI/61/07
1145   Zarz膮dzenie Nr 157/08
1144   Franciszek Sak
1144   Uchwa艂a Nr XI/59/07
1144   Wykazy nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y
1143   Krzysztof Wieczorek
1142   Obowi膮zek systematycznego sprz膮tania 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w
1141   Uchwa艂a Nr XVI/82/08
1141   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 230/08 z 09.10.2008 r.
1141   Program wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na lata 2012-2016
1139   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
1139   Aleksander Jakowiuk
1139   Uchwa艂a Nr XX/105/08
1137   Przedmiot kontroli: Powi膮zania bud偶etu miasta Siemiatycze z bud偶etem pa艅stwa w 2005 roku
1137   Wyb贸r oferty na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego
1137   Zarz膮dzenie Nr 172/08
1137   Zarz膮dzenie Nr 206/08
1135   Uchwa艂a Nr XI/62/07
1134   Uchwa艂a Nr XI/60/07
1134   Zarz膮dzenie Nr 158/08
1133   Za rok 2005
1132   Tadeusz Nazarewicz
1132   Za rok 2005
1132   Uchwa艂a Nr XVIII/95/08
1131   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych
1131   Za rok 2006
1131   Oznakowanie ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.
1131   Budowa ulicy Spacerowej w Siemiatyczach
1131   Protok贸艂 Nr XLIV/10
1130   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1130   Uchwa艂a Nr VIII/38/07
1130   Zarz膮dzenie Nr 160/08
1130   Zarz膮dzenie Nr 195/08
1130   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28.08.2008 r.
1129   Zarz膮dzenie Nr 193/08
1129   Zarz膮dzenie Nr 202/08
1129   Zarz膮dzenie Nr 221/08
1129   Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007
1128   Zarz膮dzenie Nr 125/07
1128   Zarz膮dzenie Nr 230/08
1127   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 224/08 z 23.09.2008 r.
1126   Zbigniew Chro艂owski
1126   Uchwa艂a Nr X/55/07
1125   Miros艂aw Kobus
1125   Zarz膮dzenie Nr 154/08
1125   Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
1124   Sk艂ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
1124   Zarz膮dzenie Nr 131/07
1124   Gabriela Krzanowska
1123   Teresa Fronc
1123   Uchwa艂a Nr XVI/85/08
1122   Stanis艂aw Waldemar Fleks
1122   Za rok 2006
1122   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1121   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2009 r.
1120   Bud偶et na rok 2006
1120   Uchwa艂a Nr XIII/73/07
1120   Zarz膮dzenie Nr 174/08
1120   Protok贸艂 Nr XXXIV/09
1120   Dostawa wyposa偶enia do przedszkoli: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 w ramach projektu Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
1118   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z popularyzacj膮 turystyki kwalifikowanej
1117   Aleksander R臋kawek
1117   Uchwa艂a Nr XII/65/07
1117   Zarz膮dzenie Nr 217/08
1117   Uchwa艂a Nr XXXXI/176/10
1117   Protok贸艂 Nr XLII/10
1116   Zdzis艂aw Chodakowski
1116   Krzysztof Szyszko
1116   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu miasta za 2004 r.
1116   Pierwszy przetarg ustny nieogran. na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Szpitalnej (dz. nr 1149/40)
1116   Stanowisko ds. administracyjno-informatycznych (2013.06.05)
1115   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1114   Zenon Sielewonowski
1114   Zarz膮dzenie Nr 181/08
1114   Kalendarz wyborczy
1113   Uchwa艂a Nr XIII/72/07
1113   Uchwa艂a Nr XX/107/08
1113   Zarz膮dzenie Nr 77/11
1112   Zarz膮dzenie Nr 161/08
1112   Uchwa艂a Nr XIII/69/07
1112   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejmuj膮cego obszar po艂o偶ony mi臋dzy ulicami: Drohiczy艅sk膮, Ogrodow膮 i 呕eromskiego
1112   Protok贸艂 Nr XXXVI/09
1112   Zarejestrowane listy kandydat贸w na radnych
1112   Uchwa艂a Nr XXXII/152/12
1111   Burmistrz Miasta Siemiatycze
1111   Losowanie sk艂ad贸w osobowych obwodowych komisji wyborczych
1111   Us艂uga utrzymania porz膮dku (...) na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1111   Zarz膮dzenie Nr 179/08
1110   Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze
1110   Krzysztof Szyszko
1110   Us艂uga utrzymania porz膮dku oraz przemieszczania gruzu spychark膮 na gruzowisku w Siemiatyczach przy drodze do wsi Turna Du偶a
1110   Uchwa艂a Nr XIX/100/08
1109   Uchwa艂a Nr XIII/67/07
1109   Zarz膮dzenie Nr 248/08
1108   Radca prawny
1107   Zdzis艂aw Warpechowski
1107   Zarz膮dzenie Nr 220/08
1107   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych na sprzeda偶 (Zarz膮dzenie Nr 286 i 287)
1106   J贸zefa Stankiewicz
1106   Zarz膮dzenie Nr 229/08
1105   Janusz Majer
1105   Danuta Jaszczo艂t
1105   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1105   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2005 r.
1105   Agnieszka Sitarska
1105   Roboty budowlane - remonty cz膮stkowe ulic miejskich
1105   Zarz膮dzenie Nr 224/08
1104   Uchwa艂a Nr XVII/91/08
1104   Zarz膮dzenie Nr 204/08
1104   Zarz膮dzenie Nr 232/08
1103   Zbigniew Radomski
1103   Halina Drabiuk
1102   Za rok 2007
1102   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
1102   Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej (2013.06.05)
1101   Agnieszka Sitarska
1101   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1101   Zarz膮dzenie Nr 194/08
1100   Aleksander Jakowiuk
1100   Zarz膮dzenie Nr 152/08
1100   Uchwa艂a Nr XVI/87/08
1100   Zarz膮dzenie Nr 185/08
1099   Projekt bud偶etu na rok 2004
1098   Uchwa艂a Nr XXVIII/129/09
1097   Teresa Fronc
1097   Alfred Bajena
1097   Zarz膮dzenie Nr 208/08
1097   Uchwa艂a Nr XXI/109/08
1097   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 214/08 z 22.08.2008 r.
1097   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1096   Uchwa艂a Nr XX/106/08
1096   Protok贸艂 Nr XXXVII/09
1096   Zarz膮dzenie Nr 231/10
1095   Franciszek Sak
1095   Krzysztof Szyszko
1094   Bud偶et na rok 2004
1094   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1094   Zarz膮dzenie Nr 162/08
1094   Uchwa艂a Nr XXI/108/08
1094   Zarz膮dzenie Nr 233/08
1093   Miko艂aj Mantur
1093   Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy
1092   Ma艂gorzata Puzan
1092   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
1091   Uniewa偶nienie przetargu na rozbudow臋 systemu monitoringu wizyjnego
1091   Zarz膮dzenie Nr 216/08
1091   Zarz膮dzenie Nr 278/09
1090   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
1090   Protok贸艂 Nr XLV/10
1090   Kadencja 2010-2014
1088   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1088   Oferty cenowe na obs艂ug臋 prawn膮 Urz臋du Miasta Siemiatycze w 2004 roku
1087   Dorota Poniatowska
1087   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
1087   Uchwa艂a Nr XLII/187/10
1085   Andrzej Kocha艅ski
1085   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze w dniu 26 listopada 2006 r.
1084   Zarz膮dzenie Nr 207/08
1083   Alfred Bajena
1082   Barbara Terpi艂owska
1082   Spis inwentaryzacyjny nieruchomo艣ci podlegaj膮cych komunalizacji
1081   Protok贸艂 Nr XIX/12
1079   Ma艂gorzata Puzan
1079   Wyb贸r oferty na remonty cz膮stkowe ulic
1079   Zarz膮dzenie Nr 205/08
1079   Sprzeda偶 samochodu osobowego Nissan Terrano
1079   Og艂oszenie Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o. o.
1079   Protok贸艂 Nr XLVIII/10
1078   Konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1078   Zarz膮dzenie Nr 297/09
1078   Protok贸艂 Nr XXXX/09
1078   Agnieszka Monika Zalewska
1077   Bud偶et na rok 2005
1077   Zarz膮dzenie Nr 196/08
1076   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1076   Rok 2008
1076   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1074   Zarz膮dzenie Nr 228/08
1073   Zarz膮dzenie Nr 242/08
1073   Zarejestrowani kandydaci na Burmistrza Miasta Siemiatycze
1071   El偶bieta Rakszawa
1071   Przedmiot kontroli: Ochrona w贸d zlewni rzeki Bug w latach 2003 - 2006
1071   Informacja o Zarz膮dzeniu Nr 237/08 z 04.11.2008 r.
1071   Protok贸艂 Nr XXXII/09
1070   Zarz膮dzenie Nr 209/08
1069   Aleksander R臋kawek
1069   Podatek rolny w 2009 r.
1069   Zarz膮dzenie Nr 365/10
1068   Zarz膮dzenie Nr 212/08
1068   Zarz膮dzenie Nr 73/11
1067   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.12.2008 r.
1067   Numery i granice okr臋g贸w wyborczych, liczba radnych wybieranych oraz siedziba GKW
1066   Barbara Terpi艂owska
1066   Miejska Komisja Wyborcza w Siemiatyczach
1066   Uchwa艂a Nr XXXII/153/12
1065   Protok贸艂 Nr XXIV/08
1065   Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09
1064   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2008 r.
1064   Konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1064   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 313/09 i 314/09)
1064   Ma艂gorzata Kowalczyk
1063   Budowa SKATEPARKU z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach
1062   Sergiusz Szczygo艂
1061   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 sprz膮tania ulic, parking贸w, chodnik贸w miejskich
1060   Uchwa艂a Nr XXII/110/08
1060   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 318/09 i 319/09)
1059   Zarz膮dzenie Nr 218/08
1059   Uchwa艂a Nr XXVII/123/08
1059   Uchwa艂a Nr XLII/182/10
1058   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19.11.2008 r.
1058   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nak艂ad贸w w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 13 w Drohiczynie
1057   Stanis艂aw Waldemar Fleks
1057   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 zarz膮dzania targowiskami miejskimi
1056   Roman Umiastowski
1056   Zarz膮dzenie Nr 215/08
1054   Zarz膮dzenie Nr 236/08
1054   Pierwszy przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1053   Barbara Weremczuk
1052   Dorota Poniatowska
1052   El偶bieta Rakszawa
1052   Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26.11.2006 r.
1052   Dostawa prefabrykat贸w drogowych
1051   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
1051   Janusz Kazimierz 艁opuski
1051   Zarz膮dzenie Nr 210/08
1051   Zarz膮dzenie Nr 234/08
1050   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr III/20/06 z 13.12.2006 r.)
1048   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania porz膮dku na gruzowisku przy drodze do wsi Turna Du偶a
1048   Zarz膮dzenie Nr 227/08
1047   Halina Drabiuk
1047   Bud偶et na rok 2003
1047   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.10.2008 r.
1047   Zarz膮dzenie Nr 254/09
1047   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
1047   Protok贸艂 Nr XXXVII/13
1046   J贸zefa Stankiewicz
1046   Roboty budowlane – remonty cz膮stkowe ulic
1045   Jan Szeweluk
1045   Gra偶yna Wilczy艅ska
1045   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
1045   Referat Infrastruktury i Geodezji
1044   Spis wyborc贸w Miasta Siemiatycze
1044   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2009 r.
1044   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej przy ul. 11 Listopada
1043   Ewa Romaniuk
1042   Wyb贸r oferty na budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ulicy Pa艂acowej
1042   Zarz膮dzenie Nr 226/08
1042   Zarz膮dzenie Nr 231/08
1042   Przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze, obejm. obsz. terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpad贸w Sta艂ych
1042   Zarz膮dzenie Nr 252/08
1041   Zarz膮dzenie Nr 222/08
1041   Pomoc publiczna w rolnictwie i rybo艂贸wstwie w 2008 r.
1041   Pierwszy, publiczny, nieograniczony, ustny przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku mieszkalnego
1041   Protok贸艂 Nr XX/12
1040   Jan Szeweluk
1040   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2008 r.
1039   Andrzej Kocha艅ski
1039   Uchwa艂a Nr XLII/181/10
1038   Ewa Romaniuk
1038   Barbara Weremczuk
1038   Zarz膮dzenie Nr 223/08
1037   Krzysztof Szyszko
1037   Uchwa艂a Nr XI/58/07
1037   Zarz膮dzenie Nr 219/08
1037   Zarz膮dzenie Nr 357/09
1037   Przetarg ofertowy na remont budynku (ul. 艢wi臋toja艅ska 29) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych ...
1036   Aleksander Jakowiuk
1036   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
1036   Program wsp贸艂pracy na rok 2010 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
1035   Zarz膮dzenie Nr 269/09
1034   Budowa ulicy Zielonej w Siemiatyczach
1034   Sprzeda偶 po艂owy nieruchomo艣ci przy ul. Pa艂acowa 19
1033   Dostawa betonowych prefabrykat贸w drogowych
1033   Miros艂aw Kobus
1033   Jolanta Sidorowicz
1033   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.01.2009 r.
1033   Uchwa艂a Nr XXV/124/12
1032   Halina Drabiuk
1032   Uchwa艂a Nr XXV/119/08
1032   Uchwa艂a Nr XXVIII/130/09
1031   Eugeniusz Bereza
1031   Zbigniew Chro艂owski
1031   Uchwa艂a Nr XXXII/143/09
1031   Protok贸艂 Nr XLIII/10
1030   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2011
1029   Tadeusz Nazarewicz
1029   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.11 i 2006.11.12
1029   Protok贸艂 Nr XLVII/10
1028   Jan Szeweluk
1027   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 358/10)
1027   Referat Organizacyjny
1025   Andrzej Kocha艅ski
1025   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr IV/21/06 z 27.12.2006 r.)
1025   Zarz膮dzenie Nr 264/09
1024   Zarz膮dzenie Nr 251/08
1023   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
1023   Zarz膮dzenie Nr 312/09
1022   Spis wyborc贸w
1022   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
1021   Projekt bud偶etu na 2007 rok
1021   Zarz膮dzenie Nr 270/09
1020   Aleksander Jakowiuk
1020   Uchwa艂a Nr XXIII/112/08
1020   Uchwa艂a Nr XXXI/140/09
1019   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
1018   Zarz膮dzenie Nr 239/08
1017   Roman Umiastowski
1017   Alfred Bajena
1017   Uchwa艂a Nr XXIV/114/08
1016   Krzysztof Wieczorek
1016   14 sierpnia 2009 r. - Urz膮d Miasta Siemiatycze b臋dzie nieczynny
1013   Agnieszka Sitarska
1013   Zarz膮dzenie Nr 246/08
1012   Zarz膮dzenie Nr 214/08
1012   Zarz膮dzenie Nr 225/08
1012   Barbara D艂uska
1011   Sergiusz Szczygo艂
1010   Zdzis艂aw Chodakowski
1010   Zarz膮dzenie Nr 256/09
1009   Halina Barwiejuk
1009   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
1009   Janusz Majer
1009   Uchwa艂a Nr XXIV/117/08
1009   Uchwa艂a Nr XXXI/139/09
1009   Przetarg ofertowy na remont budynku (...) przy ul. 艢wi臋toja艅ska 27
1008   Danuta Jaszczo艂t
1008   Uchwa艂a Nr XXIII/111/08
1008   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
1008   Budowa ulicy Ks. Brz贸ski
1008   Protok贸艂 Nr XXXIX/09
1008   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 466/10)
1007   Zarz膮dzenie Nr 255/09
1007   Uchwa艂a Nr XXIX/135/09
1007   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 336/09)
1006   Uchwa艂a Nr XXXIX/170/09
1005   Zarz膮dzenie Nr 247/08
1004   Uchwa艂a Nr VII/35/11
1003   Eugeniusz Mudel
1003   Uchwa艂a Nr XXXX/172/09
1003   Uchwa艂a Nr XLVII/206 /10
1002   Zarz膮dzenie Nr 265/09
1002   Uchwa艂a Nr XXXII/149/09
1002   Drugi przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
1002   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
1001   Alfred Bajena
1001   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 338/09 i 339/09)
1001   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 r.
1000   Gra偶yna Wilczy艅ska
999   Uchwa艂a Nr XXIV/115/08
999   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
999   Konsultacje projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
999   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 r.
998   Barbara D艂uska
998   Danuta Jaszczo艂t
998   Zarz膮dzenie Nr 238/08
998   Zarz膮dzenie Nr 52/11
997   Zarz膮dzenie Nr 283/09
997   Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015 - zmiana przepis贸w
996   Za rok 2008
996   Zarz膮dzenie Nr 149/11
995   Dostawa komputer贸w, monitor贸w, drukarek, ruter贸w, oprogramowania, przeprowadzenie szkole艅 oraz modernizacja komputer贸w w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu ...
994   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych
994   Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w mie艣cie Siemiatycze
993   Aleksander R臋kawek
993   Andrzej Miazio
993   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich
992   Zarz膮dzenie Nr 268/09
991   Za rok 2007
991   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 392/10)
991   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
990   Aleksander Jakowiuk
990   Wyb贸r oferty na dostaw臋 prefabrykat贸w drogowych
990   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 350/09)
990   Zarz膮dzenie Nr 359/10
989   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
989   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 96/07 z 31.08.2007 r.)
989   Za rok 2008
989   Zarz膮dzenie Nr 240/08
988   Mariusz Goca艂
988   Zarz膮dzenie Nr 245/08
988   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 326/09)
988   Protok贸艂 Nr XXXXI/10
987   Mariusz Goca艂
986   Romuald Wilgat
986   Uchwa艂a Nr XXXIV/157/09
986   Protok贸艂 Nr XXIV/12
984   Zarz膮dzenie Nr 257/09
983   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 371/10)
983   Rozstrzygni臋cie konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
982   Zarz膮dzenie Nr 260/09
982   Trzeci przetarg na wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na rozbi贸rce istniej膮cego budynku dawnego m艂yna
981   Zmiany w bud偶ecie na rok 2004
981   Przyjmowanie zg艂osze艅 na radnych w wyborach do Rady Miasta
981   Zarz膮dzenie Nr 266/09
981   Zarz膮dzenie Nr 267/09
981   Uchwa艂a Nr XXIX/133/09
980   Zbigniew Radomski
979   Zarz膮dzenie Nr 452/10
979   Kadencja 2014-2018
977   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach 艢wierkowej, Sosnowej, Akacjowej, Le艣nej, Lipowej, Wierzbowej, (...)
977   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
976   Uchwa艂a Nr XXIV/113/08
976   Zarz膮dzenie Nr 243/08
976   Zarz膮dzenie Nr 244/08
976   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2009 roku
975   Uchwa艂a Nr XXVII/124/08
975   Przetarg ofertowy na remont budynku przy ul. Pa艂acowej 9
974   Uchwa艂a Nr XLII/186/10
973   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
973   Uchwa艂a Nr XXIV/118/08
972   Pierwszy przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. 11 Listopada (dz. nr 3796/7)
971   Zbigniew Radomski
971   Miros艂aw Kobus
971   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
971   Referat Spraw Obywatelskich
970   Wykonanie bud偶etu za II kwarta艂 2006 r.
970   Uniewa偶nienie przetargu na opracowanie projektu przebudowy budynku by艂ej synagogi
970   Barbara D艂uska
969   Tadeusz Nazarewicz
969   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XII/66/07 z 29.11.2007 r.)
968   Zarz膮dzenie Nr 273/09
968   Referat Finansowo - Bud偶etowy
967   Teresa Nazarewicz
966   Roman Umiastowski
966   Zarz膮dzenie Nr 237/08
966   Zarz膮dzenie Nr 286/09
966   Konkurs na hejna艂 (1) - uniewa偶niony
966   Zarz膮dzenie Nr 117/11
965   Wykonanie bud偶etu za I kwarta艂 2006 r.
964   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
964   Uchwa艂a Nr XXXIV/158/09
964   Przetarg ofertowy na przebudow臋 istniej膮cej zewn. klatki schodowej oraz budowy jej zadaszenia w budynku przy ul. Plac Jana Paw艂a II 3
963   Zarz膮dzenie Nr 300/09
963   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej przy ul. Cerkiewnej
963   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
963   Protok贸艂 Nr XXVII/12
962   Informacja dotycz膮ca g艂osowania os贸b niepe艂nosprawnych
962   Uchwa艂a Nr XXXI/141/09
962   Zarz膮dzenie Nr 305/09
961   Uchwa艂a Nr XLVI/202/10
961   Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci 11 Listopada 4
961   Zarz膮dzenie Nr 460/10
960   Bud偶et na rok 2008
958   Zarz膮dzenie Nr 263/09
958   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 306/09)
958   Drugi przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
957   Zarz膮dzenie Nr 258/09
955   Akty prawne, wyja艣nienia PKW
955   Barbara Terpi艂owska
955   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze (2)
954   Uchwa艂a Nr XXIV/116/08
953   Zbigniew Chro艂owski
953   Zarz膮dzenie Nr 282/09
952   OG艁OSZENIE Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze,
951   Uchwa艂a Nr XXVII/122/08
951   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.03.2009 r.
951   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
950   Strategia rozwoju miasta do 2020 roku
949   Zenon Sielewonowski
948   Krzysztof Wieczorek
948   Uchwa艂a Nr XXXIII/151/09
946   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
946   Bogdan Raczy艅ski
946   Zarz膮dzenie Nr 249/08
945   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) na budow臋 w臋z艂a technologicznego (...) na terenie PK Sp. z o.o. (Oczyszczalnia 艣ciek贸w)
945   Uchwa艂a Nr XX/105/12
944   Zarz膮dzenie Nr 261/09
944   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
943   Teresa Fronc
943   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 297/06 z 21.11.2006 r.)
943   Zarz膮dzenie Nr 326/09
943   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
943   Uchwa艂a Nr XXXXI/177/10
941   Zmiany w bud偶ecie na rok 2003
941   Wyb贸r oferty na us艂ug臋 utrzymania zimowego ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
939   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 448/10)
938   Uchwa艂a Nr XXIX/134/09
938   Agnieszka Monika Zalewska
936   Miros艂aw Kobus
936   Uchwa艂a Nr XXXI/142/09
936   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze
935   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
935   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 330/09 i 331/09)
935   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29B
935   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali u偶ytkowych przy Placu Jana Paw艂a
935   Rados艂aw Kondraciuk
934   XXXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12.02.2010 r.
934   Budowa o艣wietlenia w ulicy G贸rnej
933   Krzysztof Szyszko
933   Zarz膮dzenie Nr 313/09
931   Us艂uga udzielenia kredytu d艂ugoterminowego
931   Zarz膮dzenie Nr 310/09
931   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. zatrudni osoby z uprawnieniami elektryka lub firm臋 艣wiadcz膮c膮 us艂. elektr.
930   Dorota Poniatowska
930   Teresa Nazarewicz
930   Krzysztof Osm贸lski
928   Zarz膮dzenie Nr 309/09
928   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 440/10)
928   Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach
927   El偶bieta Rakszawa
927   Krzysztof Wieczorek
927   Dyrektor Przedszkola Nr 1 (2013.05.20)
926   Krzysztof Osm贸lski
926   Uchwa艂a Nr XXIX/131/09
926   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
926   Uchwa艂a nr II/6/10
925   Andrzej Kocha艅ski
925   Alfred Bajena
924   Wykonanie dokumentacji technicznej na budow臋 kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego (...)
924   Dorota Poniatowska
924   Zarz膮dzenie Nr 271/09
924   Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09
924   Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
924   Uchwa艂a Nr XLVI/201/10
923   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2010 roku
922   Ma艂gorzata Puzan
922   Halina Drabiuk
922   Uchwa艂a Nr XXXII/144/09
921   Uchwa艂a Nr XXXV/161/09
920   Ewa Romaniuk
920   Zarz膮dzenie Nr 272/09
920   Uchwa艂a Nr XXXI/137/09
920   Uchwa艂a Nr XXXIII/154/09
919   Uchwa艂a Nr XXV/120/08
919   Uchwa艂a Nr XLII/179/10
918   Janusz Majer
918   Zarz膮dzenie Nr 303/09
918   El偶bieta Boguszewska
917   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
917   Rafa艂 Burakowski
917   Gabriela Krzanowska
917   Uchwa艂a Nr XXXII/155/12
916   Gra偶yna Komuda
916   Zarz膮dzenie Nr 65/11
916   Karty us艂ug - Urz膮d Miasta Siemiatycze
915   Eugeniusz Mudel
915   Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09
915   Protok贸艂 Nr XLVIII/14
914   Uchwa艂a Nr XXXI/138/09
914   Zarz膮dzenie Nr 46/11
913   Plan kontroli na 2008 r.
913   Uchwa艂a Nr XXXII/148/09
913   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29
913   Protok贸艂 Nr XXIX/12
912   Uchwa艂a Nr XXXII/145/09
911   Przedmiot kontroli: organizacja i spos贸b przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w (...)
911   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30.10.2009 r.
910   Uchwa艂a Nr XXXII/147/09
910   Uchwa艂a Nr XXXIII/153/09
910   Uchwa艂a Nr XXXVIII/167/09
910   Uchwa艂a Nr XLII/188/10
910   Pierwszy przetarg na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci ozn. nr 2693
910   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury
910   Program wsp贸艂pracy na rok 2011 Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
909   Zmiany w bud偶ecie na rok 2005
909   Zdzis艂aw Chodakowski
909   Romuald Wilgat
909   Andrzej Miazio
908   Zdzis艂aw Warpechowski
908   J贸zefa Stankiewicz
908   Uchwa艂a Nr XXXV/160/09
908   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 16.06.2010 r.
907   Romuald Wilgat
907   Uchwa艂a Nr XXX/136/09
907   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze
906   Zarz膮dzenie Nr 259/09
906   Zapytanie ofertowe nr 1/GIS/2014 na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pt. Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
906   Przebudowa ulicy Konopnickiej w Siemiatyczach
905   Zarz膮dzenie Nr 306/09
905   Uchwa艂a Nr XXXX/173/09
905   Zarz膮dzenie Nr 466/10
905   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
905   UCHWA艁A NR XLIX/279/14
904   Zdzis艂aw Warpechowski
904   Barbara D艂uska
904   Zarz膮dzenie Nr 337/09
904   Protok贸艂 Nr VI/11
902   Roman Umiastowski
902   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.12.2010 r.
901   Halina Drabiuk
901   Antoni Kosieradzki
901   Zarz膮dzenie Nr 287/09
901   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 57/11, 58/11, 59/11)
901   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN (2)
900   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIX/236/06 z 25.10.2006 r.)
900   Mariusz Goca艂
900   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 405/10)
899   Zarz膮dzenie Nr 307/09
898   Aleksander Jakowiuk
898   Zarz膮dzenie Nr 262/09
898   Przetarg ofertowy na remont budynku (Ciechanowiecka 29A) polegaj膮cy na ocieleniu 艣cian zewn臋trznych oraz dachu
898   Uchwa艂a Nr XLII/189/10
897   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
897   Zarz膮dzenie Nr 334/09
897   Us艂uga sprz膮tania ulic, chodnik贸w i parking贸w lokalnych miejskich
896   Ewa Romaniuk
896   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.05.2009 r.
896   Zarz膮dzenie Nr 304/09
896   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci na terenie wsi Anusin
895   Przedmiot kontroli: prowadzenie sta艂ego rejestru wyborc贸w
895   Przedmiot kontroli: regulamin pracy, akta osobowe, (...)
895   Uchwa艂a Nr XXXXI/174/10
895   Uchwa艂a Nr XLV/197/10
894   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.03.2010 r.
894   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ulicy 呕wirki i Wigury
894   Zarz膮dzenie Nr 187/12
893   Agata Androsiuk
893   Uchwa艂a Nr XXX/138/12
891   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 2006.11.25 i 2006.11.26
891   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
890   Uchwa艂a Nr XXXIV/156/09
890   Losowanie numer贸w list kandydat贸w na radnych
889   Franciszek Sak
889   Zarz膮dzenie Nr 274/09
889   XXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.04.2009 r.
889   Uchwa艂a Nr XXII/109/12
888   Krzysztof Szyszko
888   Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji termomodernizacyjnych - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Wysoka 64
888   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu u偶ytkowego przy ul. Grodzie艅skiej
888   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
888   UCHWA艁A NR II/6/14
887   Zarz膮dzenie Nr 293/09
887   Zarz膮dzenie Nr 296/09
886   Zarz膮dzenie Nr 302/09
885   Zarz膮dzenie Nr 279/09
885   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
884   XXXX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.12.2009 r.
884   Drugi przetarg ustny na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
884   Ponowne g艂osowanie w wyborach Burmistrza Miasta Siemiatycze
884   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. S艂owiczy艅skiej
883   Uchwa艂a Nr XXXIV/159/09
883  

Rok 2010

883   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
883   Zarz膮dzenie Nr 14/10
882   Barbara Weremczuk
882   Pomoc publiczna w rybo艂贸wstwie w 2009 r.
882   Konsultacja projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi ..."
881   Mariusz Goca艂
881   Zarz膮dzenie Nr 314/09
881   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Gilewskiego
880   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
880   Zarz膮dzenie Nr 301/09
880   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 443/10)
880   Uchwa艂a Nr XLVIII/215/10
879   Danuta Jaszczo艂t
879   Pomoc publiczna w rolnictwie w 2009 r.
878   Przedmiot kontroli: przestrzeganie prawa pracy
878   Zarz膮dzenie Nr 332/09
878   Uchwa艂a Nr XXXVIII/168/09
878   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Kolonie terapeutyczno
878   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
876   Zarz膮dzenie Nr 276/09
875   Zarz膮dzenie Nr 298/09
874   Barbara Weremczuk
874   Zarz膮dzenie Nr 280/09
874   Zarz膮dzenie Nr 290/09
874   Uchwa艂a Nr XXXVII/166/09
873   Zarz膮dzenie Nr 299/09
873   Uchwa艂a Nr XXXIX/169/09
872   Zmiany w bud偶ecie na rok 2006
872   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przu ulicy Polnej i Ciechanowieckiej
872   Halina Barwiejuk
872   Zarz膮dzenie Nr 324/09
872   Przetarg ofertowy na budow臋 instalacji wewn臋trznej gazowej i kot艂owni gazowej w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 29A
871   Uchwa艂a Nr XXXVI/185/13
870   Uchwa艂a Nr XXXII/146/09
870   Uchwa艂a Nr XXXVI/163/09
870   Zarz膮dzenie Nr 358/10
870   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 66/11, 67/11)
870   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
869   Jan Szeweluk
869   Dyrektor Szko艂y Muzycznej I stopnia (2013.05.20)
869   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
868   Zarz膮dzenie Nr 347/09
868   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 418/10)
867   Teresa Nazarewicz
867   Zarz膮dzenie Nr 275/09
867   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.06.2009 r.
867   Zarz膮dzenie Nr 362/10
867   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 437/10)
867   Zarz膮dzenie Nr 24/11
866   Agnieszka Anna Sitarska
865   Zbigniew Chro艂owski
865   El偶bieta Rakszawa
865   Zarz膮dzenie Nr 137/11
864   Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09
863   Zarz膮dzenie Nr 336/09
862   Zarz膮dzenie Nr 277/09
862   Stanis艂aw Waldemar Fleks
862   Zarz膮dzenie Nr 451/10
861   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.08.2009 r.
861   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 420/10 i 421/10)
861   IV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2010 r.
861   Zarz膮dzenie Nr 30/11
861   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji celowej
861   Alfred Bajena
860   Ma艂gorzata Puzan
860   Zarz膮dzenie Nr 292/09
860   Zarz膮dzenie Nr 331/09
860   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29.09.2010 r.
859   Sergiusz Szczygo艂
859   Zarz膮dzenie Nr 366/10
859   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia (Zarz膮dzenie Nr 434/10)
859   XXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.09.2012 r.
858   Zarz膮dzenie Nr 377/10
858   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
858   Piotr Siniakowicz
857   Miros艂aw Kobus
857   Zarz膮dzenie Nr 291/09
857   Zarz膮dzenie Nr 311/09
857   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
857   ZARZ膭DZENIE NR 454/14
856   Dy偶ur Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w dn. 20.11.2010 r.
855   Aleksander R臋kawek
855   Zarz膮dzenie Nr 315/09
855   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. S艂owiczy艅skiej
854   Zarz膮dzenie Nr 425/10
854   Agnieszka Monika Zalewska
853   Zarz膮dzenie Nr 352/09
853   Uchwa艂a Nr XXXXI/175/10
853   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
852   Zarz膮dzenie Nr 335/09
852   Wyniki ponownego g艂osowania i wybor贸w Burmistrza
851   Jolanta Sidorowicz
851   Zarz膮dzenie Nr 295/09
851   Zarz膮dzenie Nr 321/09
851   Numery dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych
851   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Zaszkolnej
850   Zarz膮dzenie Nr 354/09
850   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich
850   Burmistrz Miasta Siemiatycze
849   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w miejskich
848   J贸zefa Stankiewicz
848   Us艂uga sprz膮tania ulic lokalnych miejskich w Siemiatyczach
848   Zarz膮dzenie Nr 18/10
848   Zarz膮dzenie Nr 21/10
848   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
847   Zarz膮dzenie Nr 348/09
847   Zarz膮dzenie Nr 370/10
847   Remont przedszkoli na terenie miasta Siemiatycze
846   Teresa Fronc
846   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25.11.2009 r.
846   Bud偶et na rok 2010
846   Zarz膮dzenie Nr 372/10
846   Zarz膮dzenie Nr 88/11
846   Kierownik Referatu Infrastruktury i Geodezji
845   Stanis艂aw Waldemar Fleks
845   Uchwa艂a Nr XLVIII/217/10
844   Halina Barwiejuk
844   Dorota Poniatowska
844   Agnieszka Anna Sitarska
844   Okr臋gi wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
843   Zarz膮dzenie Nr 343/09
841   Stanis艂aw Waldemar Fleks
841   Uchwa艂a Nr XLII/190/10
841   Agnieszka Monika Zalewska
840   Agnieszka Anna Sitarska
840   Zarz膮dzenie Nr 281/09
840   Zarz膮dzenie Nr 327/09
840   Zarz膮dzenie Nr 376/10
840   Uchwa艂a Nr XX/107/12
840   Protok贸艂 Nr XXII/12
839   Gra偶yna Wilczy艅ska
839   Monitor Polski
839   Podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne
838   Zarz膮dzenie Nr 360/10
838   Protok贸艂 Nr XXVI/12
838   Uchwa艂a Nr XXXIV/162/13
837   Rozbudowa drogi wewn臋trznej na dzia艂ce o nr geodezyjnym nr 1236 w Siemiatyczach
836   Weryfikacja zgodno艣ci z prawem prowadzonych procedur przetargowych w latach 2003- 2007
836   Teresa Fronc
836   Rok 2009
836   Zarz膮dzenie Nr 320/09
836   Zarz膮dzenie Nr 346/09
836   Zarz膮dzenie Nr 351/09
836   Sprz膮tanie ulic, parking贸w i chodnik贸w w Siemiatyczach w roku 2015
835   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23.09.2009 r.
835   Zarz膮dzenie Nr 444/10
835   VII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.03.2011 r.
834   Uchwa艂a Nr XXXIX/171/09
834   Zbigniew Radomski
834   Katarzyna Jarocka
833   Za rok 2009
833   Za rok 2010
833   V sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 18.02.2011 r.
833   Us艂uga udzielenia kredytu w kwocie 3.000.000 PLN
832   Gra偶yna Komuda
832   Zbigniew Radomski
832   Zarz膮dzenie Nr 23/10
831   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu miasta na 2007 r.
831   Romuald Wilgat
831   Zarz膮dzenie Nr 341/09
831   Zarz膮dzenie Nr 25/11
831   Kalendarz wyborczy
830   Franciszek Drewulski
828   Uchwa艂a Nr XXXII/154/12
827   Barbara Terpi艂owska
827   Zarz膮dzenie Nr 361/10
827   Uchwa艂a Nr XLII/180/10
826   El偶bieta Rakszawa
826   Janusz Majer
826   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami przy ul. Polnej i ul. Ciechanowieckiej
826   Przetarg ofertowy na remont budynku - Wsp贸lnota Mieszkaniowa Nieruchomo艣ci Pa艂acowa 9
826   VIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 31.05.2011 r.
826   Protok贸艂 Nr XLVII/14
825   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. 11 Listopada ozn. dz. nr 3796/7
825   Protok贸艂 Nr XXXIII/13
824   Wykonanie bud偶etu za 2007 r.
824   Zarz膮dzenie Nr 15/10
823   Przetarg ofertowy na remont budynku przy Pa艂acowej 7
823   O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania ...
822   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
822   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 111/11)
820   Andrzej Miazio
820   Uchwa艂a Nr XLIII/193/10
820   Protok贸艂 Nr III/10
820   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 195/12)
819   us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
819   Uchwa艂a Nr XXXXI/178/10
819   Budowa linii kablowej o艣wietleniowej przy ulicy I. Gilewskiego, M. Konopnickiej i Polnej w Siemiatyczach
819   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
818   Sergiusz Szczygo艂
818   Zbigniew Radomski
817   Stanis艂aw Waldemar Fleks
817   Zarz膮dzenie Nr 319/09
817   Zarz膮dzenie Nr 373/10
817   Zarz膮dzenie Nr 180/12
816   Zarz膮dzenie Nr 17/10
816   Zarz膮dzenie Nr 39/11
815   Zbigniew Radomski
815   Zarz膮dzenie Nr 325/09
815   II sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 10.12.2010 r.
815   Konsultacja projektu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu
815   VI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.03.2011 r.
813   Zarz膮dzenie Nr 318/09
812   Gra偶yna Wilczy艅ska
811   Protok贸艂 Nr XVI/11
811   ZARZ膭DZENIE NR 411/14
811   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.
810   J贸zefa Stankiewicz
810   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 438/10)
810   Zarz膮dzenie Nr 443/10
810   XIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.02.2012 r.
810   Agnieszka Monika Zalewska
809   Plan kontroli na 2009 r.
808   Zarz膮dzenie Nr 371/10
807   Krzysztof Wieczorek
807   Zarz膮dzenie Nr 363/10
807   Zarz膮dzenie Nr 369/10
807   Zarz膮dzenie Nr 426/10
807   Henryk Czmut
806   Krzysztof Szyszko
806   Zarz膮dzenie Nr 374/10
806   Zarz膮dzenie Nr 457/10
805   Henryk Czmut
804   Witold Berski
804   Teresa Nazarewicz
804   Wykaz nieruchomo艣ci lokalowych przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 413/10)
804   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze
804   Eugeniusz Bereza
803   Barbara Terpi艂owska
803   Zarz膮dzenie Nr 22/10
803   Zmiana Biuletyn Informacji Publicznej Urz臋du Miasta Siemiatycze
802   Zarz膮dzenie Nr 44/11
802   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dzia艂k膮 nr 1803/4
802   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Miasta Siemiatycze
801   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
801   Zarz膮dzenie nr 132/11
800   Zarz膮dzenie Nr 308/09
800   Zarz膮dzenie Nr 333/09
800   Zarz膮dzenie Nr 32/2011
799   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 173/08 z 31.03.2008 r.)
799   Uchwa艂a Nr XLV/196 /10
799   Zarz膮dzenie Nr 440/10
799   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2011 roku
798   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.04.2010 r.
798   Utwardzenie wjazdu, placu szkolnego i parking贸w na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1
797   Franciszek Drewulski
797   Zarz膮dzenie Nr 342/09
797   Maciej Wojciech Goniewicz
796   Janusz Majer
795   Zarz膮dzenie Nr 381/10
795   Zarz膮dzenie Nr 384/10
795   Krzysztof Wieczorek
795   Pomoc publiczna w 2010 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego
795   Uchwa艂a Nr XXIV/122/12
795   XXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.08.2012 r.
794   Za rok 2008
794   Dziennik Ustaw
794   Zarz膮dzenie Nr 445/10
794   Sk艂adanie wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o zamiarze g艂osowania
794   Zarz膮dzenie Nr 289/2013
794   Uchwa艂a Nr XXXV/179/13
794   Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach w sprawie losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
793   Halina Barwiejuk
792   Zarz膮dzenie Nr 383/10
792   Zarz膮dzenie Nr 450/10
791   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 142/07 z 31.12.2007 r.)
791   Zarz膮dzenie Nr 353/09
791   UCHWA艁A NR XLVIII/277/14
790   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 111/07 z 28.09.2007 r.)
790   Zarz膮dzenie Nr 350/09
790   Zarz膮dzenie Nr 27/11
790   XXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 11.07.2012 r.
789   Zarz膮dzenie Nr 414/10
789   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
789   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/13
788   Stanis艂aw Waldemar Fleks
788   Zarz膮dzenie Nr 155/11
788   XXXV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.03.2013 r.
788   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr 76/1 od nieruchomo艣ci 7/2, 11/6, 11/7
787   Witold Berski
787   Zarz膮dzenie Nr 436/10
787   Zarz膮dzenie Nr 48/11
786   Zarz膮dzenie Nr 330/09
786   Zarz膮dzenie Nr 355/09
786   Zarz膮dzenie Nr 420/10
785   Walentyna Ko偶uchowska
785   Ma艂gorzata Kowalczyk
785   Informacja o sk艂adach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 roku
784   Barbara D艂uska
784   Wykonanie bud偶etu za 2006 r.
783   Zarz膮dzenie Nr 399/10
783   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 214/12)
782   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 130/07 z 30.11.2007 r.)
782   Agnieszka Anna Sitarska
782   Pawe艂 Onieszczuk
782   Protok贸艂 Nr XV/11
782   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej
782   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
782   Referat Przedsi臋biorczo艣ci, Promocji i Turystyki
781   Gra偶yna Komuda
781   Jerzy G贸rski
781   Protok贸艂 Nr XLIII/13
781   ZARZ膭DZENIE NR 458/14
780   Remont wjazdu i placu manewrowego na dzia艂kach przy ul. 11 Listopada
780  

Komunikaty KBW Bia艂ystok

779   Przedmiot kontroli: realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
779   Uchwa艂a Nr XLIII/195/10
778   Witold Berski
778   Zarz膮dzenie Nr 316/09
778   Protok贸艂 Nr VII/11
777   Zarz膮dzenie Nr 349/09
777   Zarz膮dzenie Nr 356/09
777   Przetarg ofertowy na wymian臋 wszystkich instalacji elektrycznych przy ul. 11 Listopada 4
776   Uchwa艂a Nr XLII/185/10
776   Zarz膮dzenie Nr 396/10
776   Uchwa艂a Nr V/26/11
776   Zestawienie kredyt贸w i pozyczek
775   El偶bieta Rakszawa
775   Agnieszka Anna Sitarska
775   Uchwa艂a Nr XLVII/207/10
775   PROTOK脫艁 Z WYBOR脫W DO RADY MIASTA SIEMIATYCZE I ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W OKR臉GACH WYBORCZYCH
774   Ma艂gorzata Puzan
774   Zarz膮dzenie Nr 19/10
773   Ma艂gorzata Puzan
773   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami podleg艂ymi
773   Zg艂aszanie kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
772   Zarz膮dzenie Nr 345/09
772   Zarz膮dzenie Nr 85/11
771   Zarz膮dzenie Nr 317/09
771   XXXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21.12.2009 r.
770   Zarz膮dzenie Nr 339/09
770   XII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.08.2011 r.
769   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury
769   Zarz膮dzenie Nr 38/11
769   Samodzielne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych
769   Stanowisko dyrektora Szko艂y Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach (2014.03.31)
769   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮...
768   Zarz膮dzenie Nr 407/10
767   Przedmiot kontroli: Stosowanie przepis贸w kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zak艂adowym Urz臋du Stanu Cywilneg
767   OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEMIATYCZACH w sprawie dokonywania dodatkowych zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych w okr臋gu wyborczym Nr12
766   Ewa Romaniuk
766   Zarz膮dzenie Nr 404/10
766   Zarz膮dzenie Nr 11/10
766   Zarz膮dzenie Nr 29/11
765   Przedmiot kontroli: regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce ustroju i funkcjonowania gminy (...)
765   Antoni Kosieradzki
765   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2009 r.
765   Zarz膮dzenie Nr 31/2011
764   XLVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27.10.2010 r.
764   Zarz膮dzenie Nr 1/10
764   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej
762   Wycena nieruchomo艣ci w 2009 r.
762   Zarz膮dzenie Nr 418/10
761   Zarz膮dzenie Nr 392/10
761   Uchwa艂a Nr XLV/198/10
761   Zarz膮dzenie Nr 439/10
761   Us艂uga polegaj膮ca na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwienia i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
761   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
759   Gra偶yna Komuda
759   Miros艂aw Kobus
759   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich
759   Zarz膮dzenie Nr 47/11
759   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
758   Udzielenie d艂ugoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 PLN
757   Zarz膮dzenie Nr 434/10
757   Uchwa艂a Nr IV/16/10
757   Zarz膮dzenie Nr 54/11
757   Ewidencja Ludno艣ci
756   Antoni Kosieradzki
755   XLVI sesja Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31.08.2010 r.
755   Uchwa艂a Nr III/13/10
755   Protok贸艂 Nr IV/10
755   Przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka w Siemiatyczach
754   Jerzy G贸rski
754   Przedmiot kontroli: archiwum zak艂adowe i post臋powanie z mat. archiwalnymi
754   Zarz膮dzenie Nr 4/10
753   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 23/07 z 22.02.2007 r.)
753   Uchwa艂a Nr XLII/191/10
753   Zarz膮dzenie Nr 400/10
752   Rafa艂 Burakowski
752   Przedmiot kontroli: prawid艂owo艣膰 realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej (...)"
752   Eugeniusz Mudel
752   Zarz膮dzenie Nr 33/11
752   Zarz膮dzenie Nr 74/11
752   Projekt uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2012
751   Zarz膮dzenie Nr 391/10
751   Zarz膮dzenie Nr 12/10
750   Zarz膮dzenie Nr 412/10
750   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
750   Uchwa艂a Nr V/20/11
749   Gra偶yna Wilczy艅ska
749   Janusz Majer
749   Zarz膮dzenie Nr 322/09
749   Zarz膮dzenie Nr 378/10
749   Zarz膮dzenie Nr 7/10
749   Bud偶et na rok 2011
749   Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/60
749   XXXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.02.2013 r.
748   Zarz膮dzenie Nr 375/10
748   Zarz膮dzenie Nr 397/10
748   Spis wyborc贸w
748   Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowod贸w osobistych oraz za艣wiadcze艅 i zawiadomie艅 z zakresu wydanych dowod贸w osobistych
748   Burmistrza Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u偶ytkowanie wieczyste na okres 99 lat
747   Uchwa艂a Nr XLII/184/10
747   Uchwa艂a Nr XLIII/194/10
747   Zarz膮dzenie Nr 461/10
747   Losowanie cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
747   Gabriela Krzanowska
747   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2015 rok.
745   Danuta Jaszczo艂t
745   Zarz膮dzenie Nr 329/09
745   Zarz膮dzenie Nr 338/09
745   Zarz膮dzenie Nr 56/11
745   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odb臋dzie si臋 ...
744   Spis wyborc贸w
744   Uchwa艂a Nr V/24/11
744   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 98/11, 101/11)
743   Krzysztof Osm贸lski
743   Uchwa艂a Nr V/22/11
743   Zarz膮dzenie Nr 82/11
742   Janusz Kazimierz 艁opuski
742   Zarz膮dzenie Nr 328/09
742   Jan Boguszewski
741   Aleksander Jakowiuk
741   Romuald Wilgat
741   Zarz膮dzenie Nr 26/11
740   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2007 r.
740   Rafa艂 Burakowski
740   Samodzielne stanowisko ds. opieki nad dzie膰mi i聽o艣wiaty
740   ZARZ膭DZENIE NR 462/14
740   Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
739   Aleksander R臋kawek
739   Antoni Kosieradzki
739   Uchwa艂a Nr XLIII/192/10
739   Zarz膮dzenie Nr 433/10
739   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (3)
739   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenia Nr 245/12 i 246/12)
738   Zarz膮dzenie Nr 273/12
737   Zarz膮dzenie Nr 340/09
737   Dopisanie wyborc贸w do spisu wyborc贸w na w艂asny wniosek
737   Zarz膮dzenie Nr 72/11
737   El偶bieta Rakszawa
736   Krzysztof Wieczorek
736   Uchwa艂a nr II/9/10
736   Zarz膮dzenie Nr 50/11
736   Zarz膮dzenie Nr 133/11
736   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXV/175/13 z 27.03.2013 r.)
735   Stanis艂aw Waldemar Fleks
735   Zarz膮dzenie Nr 75/11
735   G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych
735   Uchwa艂a Nr XXVI/131/12
734   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIII/67/07 z 19.12.2007 r.)
734   Jolanta Sidorowicz
734   Zarz膮dzenie Nr 441/10
734   Zarz膮dzenie Nr 446/10
733   Remonty cz膮stkowe ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
733   Stan zobowi膮za艅 za rok 2011
733   Walentyna Ko偶uchowska
733   PROTOK脫艁 WYNIK脫W G艁OSOWANIA I WYNIK脫W WYBOR脫W BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
732   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 68/07 z 29.06.2007 r.)
732   Zarz膮dzenie Nr 422/10
732   Zarz膮dzenie Nr 16/10
732   Zarz膮dzenie Nr 20/10
732   Zarz膮dzenie Nr 42/11
732   UCHWA艁A NR XLIII/231/13
731   Zarz膮dzenie Nr 344/09
731   Zarz膮dzenie Nr 403/10
731   Zarz膮dzenie Nr 45/11
731   Zarz膮dzenie Nr 90/2011
731   Zarz膮dzenie Nr 98/11
731   Protok贸艂 Nr XXXIV/13
730   Roman Umiastowski
730   Kompleksowa obs艂uga bankowa
730   Zarz膮dzenie Nr 102/11
730   Jolanta Sidorowicz
729   Zarz膮dzenie Nr 416/10
729   Zarz膮dzenie Nr 456/10
729   Zarz膮dzenie Nr 458/10
729   Konsultacja projektu Programu wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 r.
728   Organizacja pracy i wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli w latach 2006, 2007 i 2008
728   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 23.09.2011
728   Protok贸艂 Nr XVIII/11
727   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 44/07 z 07.05.2007 r.)
727   Zarz膮dzenie Nr 454/10
727   Uchwa艂a nr II/11/10
725   Zarz膮dzenie Nr 388/10
725   Zarz膮dzenie Nr 455/10
725   Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze w ramach programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej w Polsce
725   Szkolenie dla cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych
724   Zarz膮dzenie Nr 406/10
724   Zarz膮dzenie Nr 51/11
724   Zarz膮dzenie Nr 67/11
724   Zarz膮dzenie Nr 84/11
723   Przedmiot kontroli: Zagadnienia gospodarki materia艂owej: ewidencja, obr贸t i magazynowanie sprz臋tu OC stanowi膮cego mienie Skarbu Pa艅stwa
723   Uchwa艂a Nr IV/18/10
723   Zarz膮dzenie Nr 35/11
723   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 93/11, 94/11)
723   UCHWA艁A NR XLV/258/14
722   Zarz膮dzenie Nr 95/11
722   Publicznie dost臋pny wykaz danych o 艣rodowisku
722   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bia艂ymstoku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych
722   III sesja Rady Miasta Siemiatycze VII kadencji w dniu 30.12.2014 r.
721   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 241/08 z 20.11.2008 r.)
721   Zarz膮dzenie Nr 53/11
721   Uchwa艂a Nr XVI/86/11
721   Zarz膮dzenie Nr 311/13
721   XXXVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 15.05.2013 r.
721   UCHWA艁A MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Siemiatyczach w sprawie przyznania numer贸w dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Miasta Siemiatycze
720   Andrzej Miazio
720   Za rok 2009
720   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie maj 2012 - kwiecie艅 2015
720   Samodzielne stanowisko ds. kontroli
719   Zarz膮dzenie Nr 459/10
719   Uchwa艂a Nr XLVIII/214/10
719   Konsultacje spo艂eczne dot. rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze
719   Uchwa艂a Nr XXXII/156/12
718   Zarz膮dzenie Nr 394/10
718   Katarzyna Prochowicz
718   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 133/11)
718   Kadencja 2014-2018
717   Zarz膮dzenie Nr 435/10
717   Mo偶liwo艣膰 dopisania si臋 do spisu wyborc贸w
717   Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 30.09.2011 r.
717   Zarz膮dzenie Nr 270/12
716   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr X/50/07 z 18.09.2007 r.)
715   Zarz膮dzenie Nr 432/10
715   Uchwa艂a Nr XLVI/200/10
715   Zarz膮dzenie Nr 449/10
715   Uchwa艂a Nr XLVIII/213/10
715   Zarz膮dzenie Nr 106/11
714   Zarz膮dzenie Nr 389/10
714   Zarz膮dzenie Nr 442/10
714   Zarz膮dzenie Nr 43/11
714   Zarz膮dzenie Nr 89/11
714   XVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.12.2011 r.
714   XXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.05.2012 r.
714   UCHWA艁A NR II/11/14
713   Roman Umiastowski
713   Zarz膮dzenie Nr 423/10
712   Zarz膮dzenie Nr 410/10
712   Protok贸艂 Nr XXXVI/13
712   Praca Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
711   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 117/07 z 19.10.2007 r.)
711   J贸zefa Stankiewicz
711   Uchwa艂a Nr III/15/10
711   Uchwa艂a Nr VIII/42/11
711   Podatek rolny w 2012 r.
711   Uchwa艂a Nr XVIII/91/11
711   Zarz膮dzenie Nr 172/12
711   Opinie RIO
710   Zarz膮dzenie Nr 100/11
709   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr V/27/07 z 07.03.2007 r.)
709   Danuta Jaszczo艂t
709   Uchwa艂a Nr XXXVIII/194/13
708   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z 15.06.2007 r.)
708   Protok贸艂 Nr I/10
707   Zarz膮dzenie Nr 390/10
707   Zarz膮dzenie Nr 398/10
707   Zarz膮dzenie Nr 427/10
707   Uchwa艂a Nr I/4/10
707   Zarz膮dzenie Nr 97/11
707   Zarz膮dzenie Nr 140/11
707   Janusz 呕och
707   Zarz膮dzenie Nr 280/12
706   Zarz膮dzenie Nr 382/10
706   Zarz膮dzenie Nr 424/10
706   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
706   Uchwa艂a Nr XXXVI/182/13
705   Zarz膮dzenie Nr 421/10
705   Uchwa艂a Nr XLVI/205/10
705   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
705   Uchwa艂a Nr XLVIII/212/10
705   Zarz膮dzenie Nr 463/10
705   Eugeniusz Mudel
705   Zarz膮dzenie Nr 36/11
705   Protok贸艂 Nr XLVI/10
705   Zarz膮dzenie Nr 111/11
705   Konsultacja projektu
705   Protok贸艂 Nr XXXII/12
705   Protok贸艂 Nr XLIX/14
704   Zarz膮dzenie Nr 447/10
704   Zarz膮dzenie Nr 69/11
704   G艂osowanie przez pe艂nomocnika
704   Zarz膮dzenie Nr 134/11
704   Mariusz Pawe艂 Pyzowski
704   Zarz膮dzenie Nr 253/12
703   Zarz膮dzenie Nr 57/11
703   Zarz膮dzenie Nr 59/11
703   Zarz膮dzenie Nr 68/11
703   Zarz膮dzenie Nr 76/11
703   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2012 roku
703   ZARZ膭DZENIE NR 2/14
701   Uchwa艂a Nr I/5/10
700   Uchwa艂a Nr XLVIII/209/10
700   XIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 29.09.2011 r.
700   ZARZ膭DZENIE NR 461/14
699   Ma艂gorzata Puzan
699   Uchwa艂a Nr XLV/199/10
699   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
699   XXXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.12.2012 r.
699   UCHWA艁A NR XLII/221/13
698   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 253/08 z 31.12.2008 r.)
698   Gra偶yna Wilczy艅ska
698   Eugeniusz Mudel
698   Uchwa艂a Nr XLVI/204/10
698   Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Kili艅skiego ozn. dz. nr 464/3
698   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
698   Piotr Siniakowicz
698   艢wiadczenie us艂ug sta艂ego lub mobilnego dost臋pu do Internetu wraz z dostaw膮 i monta偶em sprz臋tu potrzebnego do 艣wiadczenia us艂ugi w ramach realizacji projektu pod nazw膮 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu ...
697   Krzysztof Szyszko
697   Zarz膮dzenie Nr 453/10
697   Zarz膮dzenie Nr 13/10
697   Uchwa艂a nr II/10/10
697   UCHWA艁A NR XLV/257/14
696   Zarz膮dzenie Nr 409/10
696   Zarz膮dzenie Nr 431/10
696   Uchwa艂a Nr XLVIII/210/10
696   Pomoc publiczna w 2011 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bohater贸w Lenino ...
695   Za rok 2009
695   Zarz膮dzenie Nr 465/10
695   Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza
694   IX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 21.06.2011 r.
694   Uchwa艂a Nr XXVI/130/12
693   Nadbudowa ze zmian膮 konstrukcji dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej (2)
693   Zarz膮dzenie Nr 8/10
693   Zarz膮dzenie Nr 41/11
693   Zarz膮dzenie Nr 62/11
693   XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2014 r.
692   Uchwa艂a Nr I/2/10
692   Rejestr instytucji kultury
692   Rafa艂 Burakowski
692   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje
691   Bud偶et na rok 2009
691   Zakup prefabrykat贸w drogowych
691   Zarz膮dzenie Nr 2/10
691   G艂osowanie wyborc贸w niepe艂nosprawnych
691   Katarzyna Jarocka
690   Aleksander R臋kawek
690   Uchwa艂a Nr IV/17/10
690   Uchwa艂a Nr V/25/11
690   Zarz膮dzenie Nr 108/11
689   Teresa Milewska
688   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
688   Zarz膮dzenie Nr 438/10
688   Uchwa艂a Nr XLVIII/216/10
688   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 1 w dn. 14.10.2011 r.
688   ZARZ膭DZENIE NR 452/14
687   Zarz膮dzenie Nr 395/10
687   Uchwa艂a Nr XLVIII/208/10
687   Zarz膮dzenie Nr 64/11
687   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 208/12)
687   Uchwa艂a Nr XXXI/148/12
686   Zarz膮dzenie Nr 405/10
686   Zarz膮dzenie Nr 428/10
686   Uchwa艂a Nr XLVI/203/10
686   Numery i granice obwod贸w g艂osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
685   Zarz膮dzenie Nr 105/11
685   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 141/11)
684   Plan kontroli jednostek o艣wiatowych w I p贸艂roczu 2009 r.
684   Zarz膮dzenie Nr 419/10
684   Uchwa艂a Nr I/3/10
684   Uchwa艂a Nr III/14/10
684   Pawe艂 Onieszczuk
683   Zarz膮dzenie Nr 380/10
683   Uchwa艂a nr II/7/10
683   Projekt bud偶etu na 2011 rok
683   Zarz膮dzenie Nr 66/11
683   Mariusz Niewiarowski
683   ZARZ膭DZENIE NR 4/14
682   Zarz膮dzenie Nr 413/10
682   Zarz膮dzenie Nr 9/10
681   Przedmiot kontroli: Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 艢ciek贸w Komunalnych w latach 2006 -2008
681   Teresa Nazarewicz
681   Zarz膮dzenie Nr 429/10
681   Zarz膮dzenie Nr 49/11
681   Zarz膮dzenie Nr 58/11
681   Zarz膮dzenie Nr 96/11
680   Zarz膮dzenie Nr 417/10
680   Uchwa艂a Nr V/19/11
680   Uchwa艂a Nr XVIII/93/11
680   Uchwa艂a Nr XXXV/167/13
680   ZARZ膭DZENIE NR 460/14
679   Danuta Jaszczo艂t
679   Uchwa艂a Nr VIII/41/11
679   XXII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.04.2012 r.
678   Zarz膮dzenie Nr 408/10
677   Zarz膮dzenie Nr 60/11
677   Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. 呕wirki i Wigury
677   Zarz膮dzenie Nr 114/11
676   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej w 2012 r.
676   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
676   UCHWA艁A NR XLIX/280/14
676   UCHWA艁A NR II/13/14
675   Aleksander Jakowiuk
675   Uchwa艂a Nr XX/108/12
675   XXIX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 23.10.2012 r.
675   Protok贸艂 Nr XXXIX/13
674   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 zabudowanej nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1806/61
674   Zast臋pca Burmistrza Miasta Siemiatycze
673   Jerzy Korowicki
673   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich
673   Protok贸艂 Nr XXXI/12
673   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
673   Urz膮d Stanu Cywilnego
673   ZARZ膭DZENIE NR 457/14
672   Uchwa艂a Nr XLII/183/10
672   Protok贸艂 Nr XIV/11
672   Zarz膮dzenie Nr 223/12
672   Pe艂nomocnik ds. profilaktyki i przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom
672   Bud偶et na rok 2014
671   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 37/07 z 30.03.2007 r.)
671   Uchwa艂a Nr XIX/99/12
671   Uchwa艂a Nr XXXV/168/13
671   Protok贸艂 Nr XXXV/13
670   Zarz膮dzenie Nr 462/10
670   Zarz膮dzenie Nr 118/11
670   Zarz膮dzenie Nr 304/2013
669   Zarz膮dzenie Nr 28/11
669   Protok贸艂 Nr X/11
669   Zarz膮dzenie Nr 224/12
669   Zaproszenie do sk艂adania ofert
668   Przebudowa ulic na Osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej
668   Barbara D艂uska
668   Zarz膮dzenie Nr 437/10
668   Zarz膮dzenie Nr 55/11
668   Uchwa艂a Nr XVI/79/11
668   Protok贸艂 Nr XI/11
668   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 200/12)
668   Agnieszka Anna Sitarska
667   Poprawa systemu komunikacji w mie艣cie poprzez remont ulicy 呕wirki i Wigury (2)
667   Ewa Romaniuk
667   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
667   Termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta Siemiatycze
666   Zarz膮dzenie Nr 415/10
666   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2010)
666   Protok贸艂 Nr IX/11
666   Zarz膮dzenie Nr 195/12
666   Opinie RIO
666   ZARZ膭DZENIE NR 456/14
665   Uchwa艂a Nr I/1/10
665   Roman Zdrojewski
665   Zarz膮dzenie Nr 171/12
665   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y w 2012 r.
664   Zarz膮dzenie Nr 10/10
664   Zarz膮dzenie Nr 164/12
664   XXXIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.01.2013 r.
664   XXXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 26.06.2013 r.
664   UCHWA艁A NR XLVIII/274/14
663   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXVI/121/08 z 21.11.2008 r.)
663   Miros艂aw Kobus
663   Zarz膮dzenie Nr 448/10
663   Zarz膮dzenie Nr 130/11
663   Zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
663   Teresa Nazarewicz
663   ZARZ膭DZENIE NR 463/14
662   Uchwa艂a nr II/8/10
662   Zarz膮dzenie Nr 78/11
662   Zarz膮dzenie Nr 94/11
662   El偶bieta Rakszawa
662   Zarz膮dzenie Nr 323/13
661   Zarz膮dzenie Nr 5/10
661   Zarz膮dzenie Nr 207/12
661   Janusz 呕och
660   Przebudowa odcinka ul. Sosnowej o d艂ugo艣ci 137 m
660   UCHWA艁A NR XLIII/229/13
659   Barbara Terpi艂owska
659   Teresa Milewska
659   Zarz膮dzenie Nr 112/11
659   Zarz膮dzenie Nr 244/12
658   Jerzy G贸rski
658   Uchwa艂a Nr XXXV/169/13
658   UCHWA艁A NR XLIX/278/14
657   Teresa Fronc
657   Zarz膮dzenie Nr 103/11
657   Zarz膮dzenie Nr 150/11
656   Wykonanie bud偶etu za 2008 r.
656   Zarz膮dzenie Nr 6/10
656   Zarz膮dzenie Nr 129/11
656   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 170/12)
656   Uchwa艂a Nr XXII/111/12
656   Jerzy Korowicki
656   UCHWA艁A NR XLIX/281/14
656   UCHWA艁A NR II/14/14
655   Janusz Majer
655   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2012 r.
655   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
655   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
654   El偶bieta Rakszawa
654   Zarz膮dzenie Nr 110/11
654   Zarz膮dzenie Nr 153/11
654   Aktualna uchwa艂a w sprawie emisji obligacji
654   ZARZ膭DZENIE NR 1/14
653   Uchwa艂a Nr III/12/10
653   XI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.08.2011 r.
653   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej
652   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w na terenie miasta Siemiatycze
651   Zarz膮dzenie Nr 115/11
651   Zarz膮dzenie Nr 199/12
650   Us艂uga utrzymania porz膮dku i przemieszczania gruzu i ziemi spychark膮 na gruzowisku
650   J贸zefa Stankiewicz
650   Zarz膮dzenie Nr 124/11
650   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2012 r.
650   Uchwa艂a Nr XXV/125/12
650   Zarz膮dzenie Nr 267/12
650   Sprawozdania 2014
649   Projekt bud偶etu na 2009 rok
649   Zarz膮dzenie Nr 146/11
648   Pion Ochrony Informacji Niejawnych
648   Protok贸艂 Nr XLII/13
648   ZARZ膭DZENIE NR 465/14
647   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 8 w dn. 24.10.2011 r.
647   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
647   ZARZ膭DZENIE NR 426/14
646   Zarz膮dzenie Nr 61/11
646   Za rok 2011
646   Zarz膮dzenie Nr 128/11
646   Zarz膮dzenie Nr 210/12
646   Uchwa艂a Nr XXIV/121/12
645   Zarz膮dzenie Nr 101/11
645   Zarz膮dzenia Nr 104/11
645   Barbara D艂uska
645   Zarz膮dzenie Nr 285/13
644   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 1
644   Zarz膮dzenie Nr 81/11
644   Uchwa艂a Nr XIX/100/12
644   XXIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 22.06.2012 r.
644   Teresa Nazarewicz
644   Archiwum zak艂adowe
643   Za rok 2010
643   Bud偶et na rok 2012
643   Zarz膮dzenie Nr 203/12
643   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
643   ZARZ膭DZENIE NR 464/14
642   Zarz膮dzenie Nr 83/11
642   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
642   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2011
641   Uchwa艂a Nr V/23/11
641   Zarz膮dzenie Nr 120/11
641   Zarz膮dzenie Nr 131/11
641   Zarz膮dzenie Nr 163/12
641   ZARZ膭DZENIE NR 388/14
640   Zarz膮dzenie Nr 116/11
640   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze przy ul. T. Ko艣ciuszki
640   Uchwa艂a Nr XVIII/95/11
640   Zarz膮dzenie Nr 189/12
640   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2010
640   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
640   UCHWA艁A NR II/8/14
639   Zarz膮dzenie Nr 113/11
639   Dugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przy ul. Ciechanowieckiej ozn. dz. nr 1803/4
639   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 147/11)
639   Zarz膮dzenie Nr 226/12
639   Uchwa艂a Nr XXV/126/12
639   ZARZ膭DZENIE NR 6/14
639   ZARZ膭DZENIE NR 7/14
638   Franciszek Drewulski
638   Zarz膮dzenie Nr 86/11
638   UCHWA艁A NR XLVIII/275/14
637   Agnieszka Anna Sitarska
637   Jan Hyndza
637   Rok 2011
637   Us艂uga zarz膮dzania targowiskami miejskimi przy ulicy Polnej i ulicy Ciechanowieckiej
637   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 6 w dn. 20.10.2011 r.
637   Zarz膮dzenie Nr 194/12
637   Uchwa艂a Nr XXXIII/158/13
636   Jerzy G贸rski
636   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2010 r.
636   Zarz膮dzenie Nr 139/11
636   Zarz膮dzenie Nr 147/11
636   Uchwa艂a Nr XXXI/147/12
636   ZARZ膭DZENIE NR 455/14
635   Halina Barwiejuk
635   Zarz膮dzenie Nr 243/12
635   El偶bieta Boguszewska
635   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
635   ZARZ膭DZENIE NR 3/14
634   Zarz膮dzenie Nr 159/11
634   XX sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.03.2012 r.
634   Uchwa艂a Nr XXVI/129/12
634   Zarz膮dzenie Nr 279/12
634   UCHWA艁A NR XLVIII/273/14
634   UCHWA艁A NR II/12/14
633   Zapoznanie si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia: Rozw贸j infrastruktury ...
633   Zarz膮dzenie Nr 265/12
632   Rafa艂 Burakowski
632   Zarz膮dzenie Nr 70/11
632   XV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 28.10.2011 r.
632   Uchwa艂a Nr XXV/128/12
632   ZARZ膭DZENIE NR 453/14
630   Uchwa艂a Nr V/31/11
630   Zarz膮dzenie Nr 79/11
630   Zarz膮dzenie Nr 93/11
630   Uchwa艂a Nr XXII/110/12
630   Zarz膮dzenie Nr 314/13
630   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze
630   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach(2)
630   ZARZ膭DZENIE NR 5/14
629   Alfred Bajena
629   Alfred Bajena
629   Antoni Kosieradzki
629   Zarz膮dzenie Nr 158/11
629   Protok贸艂 Nr XL/13
629   Rozbudowa ulicy Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Siemiatyczach
629   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 i skuteczno艣膰 realizacji przez jednostki samorz膮du terytorialnego podatk贸w lokalnych oraz dochod贸w z maj膮tku
628   Uchwa艂a Nr XIV/72/11
628   Zarz膮dzenie Nr 154/11
628   Ma艂gorzata Joanna 艢nie偶ko
628   W zwi膮zku z zako艅czeniem kadencji (2014)
628   UCHWA艁A NR XLIX/282/14
628   Siemiatycki O艣rodek Kultury
627   Szczeg贸艂owe opracowanie bud偶etu na 2009 r.
627   Zarz膮dzenie Nr 3/10
627   Uchwa艂a Nr VII/36/11
627   Agnieszka Anna Sitarska
627   Zarz膮dzenie Nr 307/13
626   Zarz膮dzenie Nr 107/11
626   Zarz膮dzenie Nr 201/12
626   Uchwa艂a Nr XXXIII/159/13
626   UCHWA艁A NR XL/204/13
625   Janusz Kazimierz 艁opuski
625   Uchwa艂a Nr VII/34/11
625   Zarz膮dzenie Nr 71/11
625   Uchwa艂a Nr IX/59/11
625   Zarz膮dzenie Nr 99/11
625   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
625   Uchwa艂a Nr XIX/98/12
625   Danuta Jaszczo艂t
625   Zarz膮dzenie Nr 283/13
623   Gra偶yna Komuda
623   XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2012 r.
623   Wydanie postanowienia w sprawie wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
622   Uchwa艂a Nr IX/54/11
622   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 145/11 i 146/11)
622   Konsultacje projektu Miejski program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2012 r.
622   Mariusz Pawe艂 Pyzowski
622   Zarz膮dzenie Nr 319/13
621   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 271/09 z 13.02.2009 r.)
621   Projekt bud偶etu na 2010 rok
621   Zarz膮dzenie Nr 91/11
621   Zarz膮dzenie Nr 298/13
620   Uchwa艂a Nr VIII/51/11
620   Uchwa艂a Nr XXIII/117/12
619   Ma艂gorzata Puzan
619   Miros艂aw Kobus
619   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
619   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 3 w dn. 17.10.2011 r.
619   Zarz膮dzenie Nr 152/11
619   Zarz膮dzenie Nr 221/12
619   Uchwa艂a Nr XXVII/133/12
619   Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/13
618   Zarz膮dzenie Nr 144/11
618   Zarz膮dzenie Nr 162/12
618   Zarz膮dzenie Nr 178/12
617   Uchwa艂a Nr V/27/11
617   Zarz膮dzenie Nr 135/11
617   Zarz膮dzenie Nr 306/13
616   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 324/09 z 30.09.2009 r.)
616   Rafa艂 Burakowski
616   Uchwa艂a Nr IX/56/11
616   Zarz膮dzenie Nr 209/12
616   Zarz膮dzenie Nr 213 /12
616   Agata Androsiuk
615   Uchwa艂a Nr XXV/127/12
615   Szko艂a Podstawowa Nr 1
614   Uchwa艂a Nr VIII/45/11
614   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
614   Stan nale偶no艣ci za rok 2008
614   Regulamin Organizacyjny Urz臋du Miasta Siemiatycze( zmiana)
613   Zarz膮dzenie Nr 200/12
613   Ewa Romaniuk
613   Zarz膮dzenie Nr 245/12
613   Zarz膮dzenie Nr 258/12
613   Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
612   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z 29.05.2008 r.)
612   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2013 r.
611   Przedmiot kontroli: kontrola w przedmiocie przestrzegania przy wydawaniu zezwole艅 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋...
611   Krzysztof Osm贸lski
611   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 7 w dn. 21.10.2011 r.
611   艢wiadczenie us艂ug przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w okresie czerwiec 2012 - maj 2015 (2)
611   UCHWA艁A NR XLVIII/276/14
611   UCHWA艁A NR I/2/14
610   Zarz膮dzenie Nr 151/11
610   Uchwa艂a Nr XVI/83/11
610   Zarz膮dzenie Nr 236/12
610   Zarz膮dzenie Nr 269/12
610   Uchwa艂a Nr XXVII/134/12
610   Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
609   Zarz膮dzenie Nr 80/11
609   Zarz膮dzenie Nr 109/11
609   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na realizacji przedsi臋wzi臋cia w ramach zadania pn.: Rozw贸j infrastruktury ...
609   Zarz膮dzenie Nr 167/12
609   ZARZ膭DZENIE NR 399/14
608   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 1
608   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
607   Zarz膮dzenie Nr 297/13
607   XL sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 25.09.2013 r.
607   Wykaz us艂ug elektronicznych udost臋pnianych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze na ePUAPie
607   UCHWA艁A NR I/1/14
606   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/150/09 z 27.08.2009 r.)
606   Uchwa艂a Nr VIII/40/11
606   UCHWA艁A NR II/9/14
605   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z 30.07.2008 r.)
605   Aleksander R臋kawek
605   Barbara Terpi艂owska
605   Henryk Czmut
605   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
605   UCHWA艁A NR XL/206/13
605   UCHWA艁A NR XLI/217/13
604   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch (2)
604   XVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 19.12.2011 r.
604   Zarz膮dzenie Nr 218/12
604   Zarz膮dzenie Nr 235/12
604   Zarz膮dzenie Nr 240/12
604   Uchwa艂a Nr XXXV/166/13
604   Gabriela Krzanowska
604   Gimnazjum Publiczne Nr 1
604   UCHWA艁A NR I/3/14
603   Teresa Fronc
603   Antoni Kosieradzki
603   Uchwa艂a Nr XVII/89/11
603   Uchwa艂a Nr XIX/97/12
603   Joanna Marta Dawidziuk
602   Wybory nowych organ贸w osiedla 2011
602   呕艂obek Miejski w Siemiatyczach
602   Protok贸艂 Nr XXXVIII/13
602   Roman Zdrojewski
601   UCHWA艁A NR II/10/14
600   XVI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.11.2011 r.
600   Uchwa艂a Nr XXIV/123/12
600   Zarz膮dzenie Nr 252/12
600   Wydanie postanowienia w spr. wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci co do tre艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1729 B
600   Rafa艂 Burakowski
599   Alfred Bajena
599   Zarz膮dzenie Nr 301/13
599   Budowa I etapu przebudowy pla偶y miejskiej w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej
599   Sprawozdania 2013
598   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 4 w dn. 18.10.2011 r.
598   Uchwa艂a Nr XXVII/132/12
598   Sekretarz Miasta
597   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 198/08 z 30.06.2008 r.)
597   Teresa Nazarewicz
597   Jolanta Sidorowicz
597   Uchwa艂a Nr IX/57/11
597   Zarz膮dzenie Nr 184/12
597   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 204/12)
597   Danuta Jaszczo艂t
597   Aktywizacja spo艂eczno艣ci zajmuj膮cej si臋 problematyk膮 ekologii naszego regionu
596   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 282/09 z 31.03.2009 r.)
595   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 227/08 z 30.09.2008 r.)
595   Zarz膮dzenie Nr 185/12
595   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przy ul. 呕wirki i Wigury w Siemiatyczach
595   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
595   Rados艂aw Kondraciuk
595   Zarz膮dzenie Nr 326/13
594   Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2008 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
594   Danuta Jaszczo艂t
594   Agnieszka Anna Sitarska
594   Sta艂y rejestr wyborc贸w
594   Janusz 呕och
593   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z 28.08.2008 r.)
593   Uchwa艂a Nr IX/52/11
593   Zarz膮dzenie Nr 127/11
593   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2011 r.
593   Zarz膮dzenie Nr 217/12
593   Zarz膮dzenie Nr 222/12
593   Zarz膮dzenie Nr 246/12
593   Zarz膮dzenie Nr 315/13
593   Piotr Siniakowicz
592   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2008 r.
592   Zarz膮dzenie Nr 170/12
592   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
592   UCHWA艁A NR II/7/14
591   Witold Berski
591   Uchwa艂a Nr IX/55/11
591   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach (2)
590   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXII/143/09 z 23.06.2009 r.)
590   Zarz膮dzenie Nr 125/11
590   Zarz膮dzenie Nr 142/11
590   Protok贸艂 Nr XXVIII/12
589   Zarz膮dzenie Nr 204/12
589   Zarz膮dzenie Nr 239/12
589   Zarz膮dzenie Nr 322/13
588   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 219/08 z 29.08.2008 r.)
588   Uchwa艂a Nr VII/37/11
588   Uchwa艂a Nr VIII/39/11
588   Uchwa艂a Nr IX/60/11
588   Spotkanie mieszka艅c贸w Osiedla nr 5 w dn. 19.10.2011 r.
588   Sprawozdania 2013
587   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a NrXXIX/131/09 z 25.03.2009 r.)
587   Ewa Romaniuk
587   Ewa Romaniuk
587   Zarz膮dzenie Nr 268/12
587   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci Miasta Siemiatycze po艂o偶onej w rejonie ul. Annopolskiej
586   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 209/08 z 31.07.2008 r.)
586   Remont elewacji budynku Urz臋du Miasta Siemiatycze (2)
586   Roman Umiastowski
586   Zarz膮dzenie Nr 259/12
586   Zarz膮dzenie Nr 352/13
585   Zarz膮dzenie Nr 122/11
585   Zarz膮dzenie Nr 145/11
585   Podatek od nieruchomo艣ci w 2011 r.
585   Zarz膮dzenie Nr 233/12
585   Bud偶et na rok 2013
585   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulice: ...
585   Strategia Wsp贸艂pracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarz膮dowymi na lata 2012-2017
585   XLIV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 12.03.2014 r.
585   UCHWA艁A NR II/4/14
584   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVII/92/08 z 30.04.2008 r.)
584   Zarz膮dzenie Nr 92/2011
584   Uchwa艂a Nr XII/68/11
584   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej w 2012 r.
583   Zarz膮dzenie Nr 123/11
583   Zarz膮dzenie Nr 230/12
583   Zapytanie ofertowe nr 2/8.3/POIG/2014 na wykonanie strony internetowej projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
583   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 3 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
583   UCHWA艁A NR II/5/14
582   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 z 29.10.2008 r.)
582   Uchwa艂a Nr VIII/48/11
582   Uchwa艂a Nr VIII/49/11
582   Zarz膮dzenie Nr 165/12
582   Uchwa艂a Nr XXVIII/135/12
582   Ewidencja os贸b o nieuregulowanym stosunku do s艂u偶by wojskowej
581   Projekt bud偶etu na 2012 rok
581   Zarz膮dzenie Nr 250/12
581   Uchwa艂a Nr XXXI/141/12
581   Uchwa艂a Nr XXXV/177/13
581   UCHWA艁A NR XLII/227/13
580   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych Moje Boisko
580   Uchwa艂a Nr XXIII/114/12
580   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
580   Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
579   Zarz膮dzenie nr 138/11
579   Uchwa艂a Nr XX/106/12
579   Zarz膮dzenie Nr 332/13
579   Ulgi, odroczenia, umorzenia, roz艂o偶enia podatku na raty w 2013 roku
579   Protok贸艂 Nr XLV/14
579   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
578   Halina Barwiejuk
578   Uchwa艂a Nr VI/32/11
578   Uchwa艂a Nr VII/33/11
578   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
578   Zarz膮dzenie Nr 183/12
578   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 283/13)
578   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
578   Zesp贸艂 Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi im. Jana Paw艂a II
578   Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 realizacji przez gmin臋 zada艅 z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
577   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 z 29.09.2008 r.)
577   Uchwa艂a Nr IX/58/11
577   Zarz膮dzenie Nr 136/11
577   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
576   Zarz膮dzenie Nr 169/12
576   Zarz膮dzenie Nr 272/12
576   Zawiadomienie o wy艂o偶eniu do publicznej wiadomo艣ci proj. uchwa艂y w sprawie wykazu k膮pielisk na terenie Miasta Siemiatycze w 2013 r.
576   Wszcz臋cie post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
576   Us艂uga kompleksowego ubezpieczenia Miasta Siemiatycze wraz z jednostkami organizacyjnymi
576   Zakres kontroli: Organizacja i utrzymanie k膮pielisk oraz miejsc wykorzystywanych do k膮pieli
576   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 461/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
575   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2012 r.
575   Zaproszenie do sk艂adania ofert
574   Uchwa艂a Nr IX/53/11
574   Zarz膮dzenie Nr 208/12
574   Zarz膮dzenie Nr 257/12
574   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
573   Antoni Kosieradzki
573   Zarz膮dzenie Nr 198/12
573   Katarzyna Prochowicz
573   Zarz膮dzenie Nr 205/12
573   Zarz膮dzenie Nr 256/12
572   Uchwa艂a Nr VIII/50/11
572   Zarz膮dzenie Nr 126/11
572   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y (Zarz膮dzenie Nr 166/12)
572   Uchwa艂a Nr XIX/102/12
572   Dziennik Urz臋dowy Województwa Podlaskiego
571   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 184/08 z 30.04.2008 r.)
571   Uchwa艂a Nr V/28/11
571   Zarz膮dzenie Nr 168/12
571   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod rzek膮 Kamionk膮
571   UCHWA艁A NR XLIII/232/13
570   Henryk Czmut
570   Uchwa艂a Nr XIX/101/12
570   Uchwa艂a Nr XXIX/136/12
570   Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/13
570   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 357/09 z 31.12.2009 r.)
569   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 332/09 z 30.10.2009 r.)
569   Pawe艂 Onieszczuk
569   Zarz膮dzenie Nr 211/12
569   Zarz膮dzenie Nr 219/12
569   Uchwa艂a Nr XXIII/116/12
569   Rejestr przedpoborowych
569   Uchwa艂a Nr XXXI/140/12
569   XLIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.12.2013 r.
568   Uchwa艂a Nr V/29/11
568   Zarz膮dzenie Nr 260/12
568   Zarz膮dzenie Nr 261/12
568   Uchwa艂a Nr XXIX/137/12
568   Uchwa艂a Nr XXXII/157/12
568   Zarz膮dzenie Nr 302/13
568   Uchwa艂a Nr XXXV/175/13
568   Zapytanie ofertowe nr 2/GIS/2014 na wykonanie inwentaryzacji oraz opinii przyrodniczej w zakresie wyst臋powania chronionych gatunk贸w zwierz膮t w tym ptak贸w i nietoperzy obj臋tych ochron膮 gatunkow膮
568   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap III
567   Uchwa艂a Nr VIII/44/11
567   Rozw贸j infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalew贸w w Siemiatyczach
567   Uchwa艂a Nr XXIII/112/12
567   Zarz膮dzenie Nr 266/12
567   Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13
566   Uchwa艂a Nr VIII/46/11
566   Zarz膮dzenie Nr 173/12
566   Zarz膮dzenie Nr 237/12
566   Zarz膮d Mienia Komunalnego w Siemiatyczach sp. z o.o.
566   Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp贸艂ka z o.o.
565   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 291/09 z 25.05.2009 r.)
565   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 301/09 z 30.06.2009 r.)
565   Barbara Terpi艂owska
565   Rok 2012
565   Zarz膮dzenie Nr 166/12
565   Zarz膮dzenie Nr 206/12
565   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
564   Andrzej Miazio
564   Uchwa艂a Nr V/30/11
564   Zarz膮dzenie Nr 141/11
564   Uchwa艂a Nr XIX/103/12
564   Eugeniusz Mudel
564   Rejestr plac贸wek wsparcia dziennego
564   Gabriela Krzanowska
563   Krzysztof Andrzej Szyszko
563   Gabriela Krzanowska
563   Budowa w ramach rz膮dowego programu Radosna Szko艂a: 1. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2. placu zabaw przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi
563   Uchwa艂a Nr XXXI/149/12
563   Zarz膮dzenie Nr 320/13
562   Zarz膮dzenie Nr 186/12
562   Roman Zdrojewski
562   Uchwa艂a Nr XXXIII/161/13
561   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XVIII/95/08 z 09.05.2008 r.)
561   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/162/09 z 23.09.2009 r.)
561   Obwieszczenie w post臋powaniu o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. Jab艂onowskiej
561   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r.
561   Zarz膮dzenie Nr 318/13
559   Teresa Fronc
559   Zarz膮dzenie Nr 182/12
559   Zarz膮dzenie Nr 225/12
559   Zarz膮dzenie Nr 234/12
559   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
559   Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13
559   XXXVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 14.06.2013 r.
558   Eugeniusz Mudel
558   Zarz膮dzenie Nr 228/12
558   Zarz膮dzenie Nr 251/12
558   Zarz膮dzenie Nr 263/12
557   Witold Berski
557   Zarz膮dzenie Nr 242/12
557   XXVIII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 03.10.2012 r.
557   Uchwa艂a Nr XXXV/173/13
557   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
557   Teresa Milewska
557   Zarz膮dzenie Nr 333/13
557   Zapytanie ofertowe nr IG.6232.2.8.2014 na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej na demonta偶u, transporcie z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania i przekazanie do unieszkodliwienia wyrob贸w ...
555   Uchwa艂a Nr VIII/47/11
555   Za rok 2010
555   Zarz膮dzenie Nr 247/12
555   Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych na 2013 r.
555   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Grodzie艅skiej, 艢wi臋toja艅skiej oraz Ma艂opolskiej
555   Pakiet informacyjny
554   Zarz膮dzenie Nr 192/12
554   Zarz膮dzenie Nr 212/12
554   Zarz膮dzenie Nr 231/12
554   Zarz膮dzenie Nr 295/13
554   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu (2)
553   Teresa Milewska
553   Uchwa艂a Nr XXIV/119/12
553   Zarz膮dzenie Nr 343/13
553   Bo偶ena Tatarczuk
552   Wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze
552   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2013 r. (2)
551   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXVII/122/08 z 30.12.2008 r.)
551   Teresa Nazarewicz
551   Walentyna Ko偶uchowska
551   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie boisk sportowych
551   Zarz膮dzenie Nr 329/13
551   Obwieszczenie w spr. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 RC SDR
550   Uchwa艂a Nr XXIII/115/12
550   Uchwa艂a Nr XXIV/120/12
550   Protok贸艂 Nr XXX/12
550   Halina Barwiejuk
549   Zarz膮dzenie Nr 121/11
549   Zarz膮dzenie Nr 254 /12
549   Zarz膮dzenie Nr 264/12
549   Stan nale偶no艣ci za rok 2011
549   Szko艂a Muzyczna I stopnia
548   J贸zefa Stankiewicz
548   Zarz膮dzenie Nr 197/12
548   Uchwa艂a Nr XXXI/150/12
548   Zarz膮dzenie Nr 290/13
548   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVIII/277/14 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.)
547   Uchwa艂a Nr XXIV/118/12
547   Zarz膮dzenie Nr 249/12
547   Zarz膮dzenie Nr 274/12
547   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na zmianie sta艂ej organizacji ruchu z budow膮 mini ronda przejazdowego
547   Zarz膮dzenie Nr 339/13
546   Uchwa艂a Nr VIII/38/11
546   Zarz膮dzenie Nr 241/12
546   OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
545   Katarzyna Prochowicz
545   Uchwa艂a Nr XXXI/145/12
545   Uchwa艂a Nr XXXIV/164/13
545   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
544   El偶bieta Rakszawa
544   Uchwa艂a Nr VIII/43/11
543   Roman Umiastowski
543   Uchwa艂a Nr XVIII/90/11
543   Uchwa艂a Nr XXIII/113/12
543   Wydanie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalno艣ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dla inwest. polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytk. budynku po ZSS
543   Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13
543   Zarz膮dzenie Nr 321/13
543   Zarz膮dzenie Nr 360/13
542   Konsultacje projektu Miejskiego programu przeciwdzia艂ania narkomanii na lata 2013-2016
542   Akty prawa miejscowego - Rok 2013
542   Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego
541   Przebudowa chodnik贸w w ulicy S艂owackiego i na Osiedlu Wysokie w Siemiatyczach
540   Aleksander Jakowiuk
540   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego l膮dowiska
540   Uchwa艂a Nr XIX/104/12
540   Rafa艂 Burakowski
540   Zarz膮dzenie Nr 229/12
540   Zarz膮dzenie Nr 271/12
540   Akty prawa miejscowego - Rok 2009
540   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 r.
540   Zarz膮dzenie Nr 324/13
539   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2010 r.
539   Zarz膮dzenie Nr 188/12
539   Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu wraz z przy艂膮czami w obr臋bie pasa drogowego ul. A. Jab艂onowskiej
539   Uchwa艂a Nr XXXI/144/12
538   Remont i modernizacja Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach w ramach projektu pn. Maluch
538   Zarz膮dzenie Nr 175/12
538   Zarz膮dzenie Nr 282/13
538   Uchwa艂a Nr XXXVIII/191/13
538   Zarz膮dzenie Nr 341/13
538   ZARZ膭DZENIE NR 422/14
538   Pomoc publiczna w 2013 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
537   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXI/137/09 z 27.05.2009 r.)
537   W zwi膮zku z obj臋ciem funkcji (kadencja 2010-2014)
537   Zarz膮dzenie Nr 176/12
537   Zarz膮dzenie Nr 262/12
537   Uchwa艂a Nr XXXI/142/12
537   Zarz膮dzenie Nr 303/13
537   Zarz膮dzenie Nr 325/2013
537   UCHWA艁A NR XL/211/13
537   XLI sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.10.2013 r.
536   Za rok 2011
536   Zarz膮dzenie Nr 191/12
536   UCHWA艁A NR XLIV/243/14
535   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drog膮 krajow膮 Nr 19 - Etap I
535   ZARZ膭DZENIE NR 403/14
535   ZARZ膭DZENIE NR 410/14
534   Krzysztof Andrzej Szyszko
534   Przedmiot kontroli: Kontrola og贸lna Archiwum Zak艂adowego Urz臋du Miasta Siemiatycze
534   Zarz膮dzenie Nr 179/12
534   Zarz膮dzenie Nr 248/12
534   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2012 r.
533   Zarz膮dzenie Nr 294/13
532   Zarz膮dzenie Nr 276/12
532   Zarz膮dzenie Nr 286/13
532   Wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej
532   Otwarty konkurs ofert na聽wsparcie realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej zwi膮zanych z prowadzeniem 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w聽2014r.
531   Rafa艂 Burakowski
531   Zarz膮dzenie Nr 190/12
531   Zarz膮dzenie Nr 255/12
531   UCHWA艁A NR XL/203/13
530   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XX/106/08 z 26.06.2008 r.)
530   Zarz膮dzenie Nr 148/11
530   Uchwa艂a Nr XV/76/11
529   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/155/09 z 23.09.2009 r.)
529   Zarz膮dzenie Nr 227/12
529   Remont budynku 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
529   Wykonanie rozgraniczenia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka ewidencyjna nr76/1 od nieruchomo艣ci 7/2,11/6,11/7 po艂o偶onych w Siemiatyczach ul. Pla偶owa.
529   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
529   Piotr Siniakowicz
528   Barbara Terpi艂owska
527   Remont ulicy Pa艂acowej i Legion贸w Pi艂sudskiego
527   Podatek od nieruchomo艣ci w 2010 r.
527   Uchwa艂a Nr XVI/88/11
527   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2011 r.
527   Zarz膮dzenie Nr 177/12
527   Zarz膮dzenie Nr 316/13
527   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej ...
527   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 艣wietlicy dla dzieci i m艂odzie偶y z rodzin ubogich i patologicznych w 2014 r.
526   Stan nale偶no艣ci za rok 2010
526   Informacja w sprawie wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
526   O G 艁 O S Z E N I E Burmistrz Miasta Siemiatycze og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Siemiatycze, po艂o偶onej przy ulicy
525   Akty prawa miejscowego - Rok 2010
525   Sprawozdania bud偶etowe za rok 2012
524   Roman Zdrojewski
524   Uchwa艂a Nr XVI/84/11
524   Zarz膮dzenie Nr 174/12
524   Zarz膮dzenie Nr 340/13
524   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
524   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y z uwzgl臋dnieniem profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
524   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
523   Zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w 2011 r.
523   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece Mahomet
523   Stan nale偶no艣ci za rok 2009
523   ZARZ膭DZENIE NR 378/14
522   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 296/09 z 05.06.2009 r.)
522   Zarz膮dzenie Nr 346/13
522   ZARZ膭DZENIE NR 418/14
521   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspina
521   Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Siemiatycze za 2010 r.
521   Zarz膮dzenie Nr 291/13
521   Zarz膮dzenie Nr 305/13
521   Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ...
520   Zarz膮dzenie Nr 196/12
520   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
520   Zmiana terminu sk艂adania ofert
519   Teresa Milewska
519   Zarz膮dzenie Nr 214/12
519   Uchwa艂a Nr XXXI/146/12
519   Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, 偶e wywieszono na tablicy og艂osze艅 wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
519   Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jab艂onowskiej
519   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci(2).
518   Franciszek Drewulski
518   Zarz膮dzenie Nr 281/13
518   Zarz膮dzenie Nr 349/13
517   Zarz膮dzenie Nr 253/08
517   Aleksander R臋kawek
517   Barbara D艂uska
517   Zarz膮dzenie Nr 317/13
517   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2012 r.
517   Zarz膮dzenie Nr 335/13
516   Ewa Romaniuk
516   Zarz膮dzenie Nr 313/13
516   Protok贸艂 Nr XLI/13
516   ZARZ膭DZENIE NR 394/14
515   Za rok 2012
515   Zarz膮dzenie Nr 348/13
515   Zarz膮dzenie Nr 375/13
515   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej rozbudowy istniej膮cego budynku ...
515   ZARZ膭DZENIE NR 429/14
514   Jan Boguszewski
514   Uchwa艂a Nr XXXV/170/13
514   Uchwa艂a Nr XXXVI/181/13
514   Remont i ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pochylni dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku Przedszkola Nr 5 w Siemiatyczach
513   Akty prawa miejscowego - Rok 2011
513   Zarz膮dzenie Nr 300/13
513   Remont pomieszcze艅 budynku by艂ej synagogi w Siemiatyczach
513   Zarz膮dzenie Nr 337/13
513   UCHWA艁A NR XLII/225/13
512   Jerzy Korowicki
512   Stan zobowi膮za艅 za rok 2010
512   Pomoc publiczna w 2012 r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego oraz ulga z tytu艂u nabycia gruntu
512   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie obiektu budowlanego pe艂ni膮cego funkcj臋 stra偶ackiej wspinalni sportowej
512   Zarz膮dzenie Nr 351/13
512   ZARZ膭DZENIE NR 438/14
511   Uchwa艂a Nr XV/77/11
511   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i zmianie sposobu u偶ytkowania budynku po Zespole Szk贸艂 Specjalnych
511   Dostawa sprz臋tu komunalnego dla Zarz膮du Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp贸艂ka z o.o.
511   Zarz膮dzenie Nr 292/13
511   Uchwa艂a Nr XXXV/172/13
511   ZARZ膭DZENIE NR 396/14
511   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
511   ZARZ膭DZENIE NR 420/14
510   Uchwa艂a Nr XVI/85/11
510   Gra偶yna Komuda
510   Zarz膮dzenie Nr 293/13
510   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach (2)
510   Miejski O艣rodek Sportu i Rekreacji
509   Uchwa艂a Nr XII/69/11
509   Uchwa艂a Nr XIV/75/11
509   Jolanta Sidorowicz
509   Teresa Fronc
509   Zarz膮dzenie Nr 232/12
509   Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsi臋wzi臋膰 z zakresu rozwoju sportu
509   Zarz膮dzenie Nr 342/13
509   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 呕wirki i Wigury ...
509   Obwieszczenie w spr. sprostowania b艂臋du pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
508   Gra偶yna Komuda
508   Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Promocja wolontariatu m艂odzie偶owego
507   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
506   Zarz膮dzenie Nr 193/12
506   Zarz膮dzenie Nr 220/12
506   Zarz膮dzenie Nr 309/13
506   Zarz膮dzenie Nr 334/13
506   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku od ul. Walendziuki ...
506   Obwieszczenie z dnia 10.12.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Warszawie
505   Przedmiot kontroli: Kontrola prawid艂owo艣ci realizacji zada艅 P艂atnika Sk艂adek
505   Janusz Kazimierz 艁opuski
505   Zarz膮dzenie Nr 277/12
505   Uchwa艂a Nr XXXI/139/12
505   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie s艂upa linii napowietrznej SN 15 kV, (...) przy ul. Kili艅skiego
505   ZARZ膭DZENIE NR 383/14
505   Podatek od 艣rodk贸w transportowych w 2014 r.
505   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
504   Katarzyna Jarocka
504   Akty prawa miejscowego - Rok 2012
504   Krzysztof Andrzej Szyszko
504   Zarz膮dzenie Nr 353/13
504   Program Rodzina 5+
503   Uchwa艂a Nr XIV/74/11
503   Uchwa艂a Nr XVI/80/11
503   Zarz膮dzenie Nr 296/13
503   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ulicy bez nazwy po艂o偶onej na zapleczu Placu Jana Paw艂a II
502   Uchwa艂a Nr XVI/81/11
502   Obwieszczenie w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej...
502   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
502   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 462/14 z dnia 13 listopada 2014 r.)
501   Uchwa艂a Nr X/62/11
501   Zarz膮dzenie Nr 288/13
501   Uchwa艂a Nr XXXV/174/13
501   Zarz膮dzenie Nr 312/13
501   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie budynku zespo艂u lokali socjalnych
501   OG艁OSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
500   Uchwa艂a Nr XVI/78/11
500   Protok贸艂 Nr XVII/11
500   ZARZ膭DZENIE NR 391/14
500   Roman Zdrojewski
499   Uchwa艂a Nr XIV/73/11
499   Post臋powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia (ul. Ciechanowiecka, Kosynier贸w, Fieldorfa)
499   Obwieszczenie w spr. szcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie chodnika pomi臋dzy ulicami Nadrzeczn膮 i S艂owiczy艅sk膮
499   Przedszkole Nr 1
499   ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STA艁YCH ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁YCH ZNAJDUJ膭CYCH SI臉 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIEMIATYCZE
498   Zarz膮dzenie Nr 275/12
498   Uchwa艂a Nr XXXVIII/193/13
498   Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu za 2011 r.
498   Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
498   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy Ma艂ej Elektrowni Wodnej
498   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
497   Aleksander R臋kawek
497   Zarz膮dzenie Nr 331/13
497   Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych znajduj膮cych si臋 w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze
497   ZARZ膭DZENIE NR 409/14
496   Przedmiot kontroli: zako艅czenie realizacji Projektu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
496   Uchwa艂a Nr XII/65/11
496   Halina Barwiejuk
496   Uchwa艂a Nr XXXVI/180/13
496   Zarz膮dzenie Nr 344/13
496   Zapytanie ofertowe nr 1/8.3/POIG/2014 na wykonanie materia艂贸w promocyjnych do projektu pt. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze
495   Zarz膮dzenie Nr 287/13
495   Zarz膮dzenie Nr 330/13
495   Rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji program贸w zwi膮zanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅 w 2014 r.
495   OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania
494   Stan zobowi膮za艅 za rok 2008
494   Zarz膮dzenie Nr 308/13
493   Protok贸艂 Nr XIII/11
493   Zarz膮dzenie Nr 336/13
493   XLII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 04.12.2013 r.
492   Doko艅czenie budowy pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
492   Zarz膮dzenie Nr 327/13
492   ZARZ膭DZENIE NR 381/14
492   ZARZ膭DZENIE NR 445/14
491   Przedmiot kontroli: Kontrola skarbowa w zakresie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci badanych dokument贸w otrzymanych lub wystawionych przez Urz膮d Miasta Siemiatycze
491   Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
490   Uchwa艂a Nr XXXV/178/13
490   Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/13
490   Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/POIG/2014 na publikacj臋 3 og艂osze艅 w prasie ukazuj膮cej si臋 na terenie Miasta Siemiatycze dotycz膮cych projektu
489   Janusz Kazimierz 艁opuski
489   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
489   UCHWA艁A NR XL/214/13
489   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
488   Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 r.
488   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 1 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
488   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
487   Zarz膮dzenie Nr 181/12
487   Katarzyna Jarocka
487   Stan zobowi膮za艅 za rok 2009
487   Uchwa艂a Nr XXXVII/189/13
487   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie i rozbudowie stacji gazowej przy ...
487   UCHWA艁A NR XL/205/13
487   Zarz膮dzenie Nr 359/13
487   Przedszkole Nr 5
487   Powi膮zanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z sieci膮 dr贸g powiatowych i krajowych - Etap II
486   Uchwa艂a Nr XXXV/171/13
486   ZARZ膭DZENIE NR 428/14
485   Barbara D艂uska
485   Zarz膮dzenie Nr 310/13
485   ZARZ膭DZENIE NR 384/14
485   ZARZ膭DZENIE NR 421/14
484   Uchwa艂a Nr XXXV/176/13
484   Zarz膮dzenie Nr 368/13
484   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie ci膮gu pieszo-jezdnego 艂膮cz膮cego ulic臋 ...
484   XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 7.11.2014 r.
483   Uchwa艂a Nr XII/64/11
483   Antoni Kosieradzki
483   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu ...
483   Oferta organizacji pozarz膮dowej z艂o偶ona w trybie pozakonkursowym: Weso艂e wakacje z histori膮
483   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne
482   Witold Berski
482   Jan Hyndza
482   Akty prawa miejscowego - Rok 2014
482   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ...
481   Uchwa艂a Nr XII/70/11
481   Zarz膮dzenie Nr 278/12
481   Zagospodarowanie terenu przebudowy istniej膮cego dojazdu oraz budowy nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim O艣rodku Kultury, Szkole Muzycznej i Przedszkolu
481   Zarz膮dzenie Nr 355/13
480   Uchwa艂a Nr XII/66/11
480   UCHWA艁A NR XLII/228/13
480   El偶bieta Rakszawa
479   Za rok 2011
479   Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/13
479   Zarz膮dzenie Nr 358/13
479   Uchwa艂a zmieniaj膮ca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
479   Budowa pomost贸w p艂ywaj膮cych wraz z deszczochronami - pla偶a przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach
479   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego budynku Powiatowego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
479   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 1806/9
479   Ostrze偶enie publiczne: Metanol w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH
478   Uchwa艂a Nr XIII/71/11
478   Zarz膮dzenie Nr 338/13
478   Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶ytkowanie wieczyste
478   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami przeciwpo偶arowymi w obr臋bie ...
478   XLVII sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 27.06.2014 r.
477   Za rok 2012
477   Zarz膮dzenie Nr 369/13
477   UCHWA艁A NR XLII/226/13
476   Zarz膮dzenie Nr 299/13
476   Roman Zdrojewski
476   UCHWA艁A NR XL/213/13
476   Ewa Iwona Nowik
475   Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/13
475   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi gminnej na odcinku ...
475   Zarz膮dzenie Nr 370/13
475   Zarz膮dzenie Nr 373/13
474   Uchwa艂a Nr XXXVI/183/13
474   Zarz膮dzenie Nr 328/13
474   Zarz膮dzenie Nr 347/13
474   ZARZ膭DZENIE NR 393/14
474   I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
474   UCHWA艁A NR XLVII/267/14
474   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.)
473   Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13
473   Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego w ul. Bia艂ostockiej
473   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycz膮ce mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dok.i i mat. w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...
472   Halina Barwiejuk
472   Uchwa艂a Nr X/61/11
472   Uchwa艂a Nr XVIII/96/11
472   Pawe艂 Onieszczuk
472   Uchwa艂a Nr XXXVII/190/13
472   Zarz膮dzenie Nr 367/13
472   UCHWA艁A NR XLIII/230/13
471   UCHWA艁A NR XL/210/13
471   ZARZ膭DZENIE NR 444/14
470   Zarz膮dzenie Nr 363/13
470   ZARZ膭DZENIE NR 419/14
469   UCHWA艁A NR XL/207/13
469   Zarz膮dzenie Nr 390/14
469   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
468   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
468   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU Z DNIA 17 WRZE艢NIA 2014 R
467   Zarz膮dzenie Nr 364/13
467   Zarz膮dzenie Nr 371/13
467   Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/POIG/2014 na ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu
467   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
467   ZARZ膭DZENIE NR 446/14
466   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika o szeroko艣ci 2,0 m 艂膮cz膮cego ulic臋 Brzozow膮 z ul. Le艣n膮 ...
466   Zarz膮dzenie Nr 372/13
466   Wykaz s艂up贸w og艂oszeniowych
466   Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych
466   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku
465   J贸zefa Stankiewicz
465   Antoni Kosieradzki
465   ZARZ膭DZENIE NR 415/14
465   Obwieszczenie w spr.wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
465   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/14/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
464   Zarz膮dzenie Nr 345/13
464   ZARZ膭DZENIE NR 376/14
463   Aktualna uchwa艂a w sprawie WPF
463   Za rok 2013
463   Obwieszczenie w spr. wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie wodoci膮gu rozbiorczego z hydrantami ...
463   UCHWA艁A NR XLII/219/13
463   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
463   Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, ozn. dzia艂k膮 nr 3796/7
463   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na magazyn gaz贸w medycznych
462   Uchwa艂a Nr V/21/11
462   Doko艅czenie budowy pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2)
462   Zarz膮dzenie Nr 374/13
461   Uchwa艂a Nr XII/67/11
461   ZARZ膭DZENIE NR 406/14
461   ZARZ膭DZENIE NR 439/14
460   Uchwa艂a Nr XXXVII/186/13
460   UCHWA艁A NR XL/208/13
460   Przedszkole Nr 3
459   ZARZ膭DZENIE NR 412/14
459   O B W I E S Z C Z E N I E OKR臉GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKR臉GU NR 2 o kandydatach na radnych do M艂odzie偶owej Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 maja 2014 roku
459   ZARZ膭DZENIE NR 459/14
458   ZARZ膭DZENIE NR 395/14
458   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz膮cej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci cieplnej wraz z przy艂膮czami do budynk贸w z przeznaczeniem ...
458   ZARZ膭DZENIE NR 447/14
458   ZARZ膭DZENIE NR 451/14
457   Uchwa艂a Nr XVI/87/11
457   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej sieci ((11 Listopada)
456   Uchwa艂a Nr XVIII/92/11
456   Przebudowa ulicy S艂owiczej w Siemiatyczach
455   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 446/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)
454   Protok贸艂 Nr V/11
454   Witold Berski
454   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 454/14 z dnia 30 wrze艣nia  2014 r.)
453   Uchwa艂a Nr XXXVIII/192/13
452   Rok 2013
452   Walentyna Ko偶uchowska
452   Obwieszczenie dot. mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z zebranymi dokumentami i materia艂ami w post臋powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. dot. budowy osiedlowej wuprzewodowej siec
451   Uchwa艂a Nr XI/63/11
451   Uchwa艂a Nr XXXIV/163/13
451   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 451/14 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.)
451   Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.
450   Mariusz Goca艂
450   UCHWA艁A NR XLIV/251/14
450   Ma艂gorzata Kowalczyk
450   Uchwa艂a o emisji obligacji
449   Przedmiot kontroli: Analiza stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze
449   Krzysztof Andrzej Szyszko
449   Teresa Fronc
449   Aktualna uchwa艂a bud偶etowa
449   Zarz膮dzenie Nr 357/13
449   Zarz膮dzenie Nr 362/13
449   UCHWA艁A NR XLII/220/13
449   Informacja w spr. wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
448   UCHWA艁A NR XLII/218/13
448   ZARZ膭DZENIE NR 440/14
447   Katarzyna Jarocka
447   Uchwa艂a Nr XXXVII/188/13
447   Zarz膮dzenie Nr 366/13
447   ZARZ膭DZENIE NR 431/14
447   UCHWA艁A NR XLVII/264/14
446   ZARZ膭DZENIE NR 385/14
445   ZARZ膭DZENIE NR 402/14
445   Zawiadomienie w sprawie publicznego losowania cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
445   ZARZ膭DZENIE NR 413/14
445   ZARZ膭DZENIE NR 432/14
445   Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na przebudowie ul. Konopnickiej
444   Przedmiot kontroli: Wyp艂aty zasi艂ku celowego w MOPS w Siemiatyzcach w okresie od 01.01.2011 do 31.10.2011
444   ZARZ膭DZENIE NR 407/14
444   Dotyczy: szczepienie lis贸w wolno 偶yj膮cych przeciwko w艣ciekli藕nie na terenie wojew贸dztwa podlaskiego w akcji jesiennej 2014 roku.
443   Jan Boguszewski
443   ZARZ膭DZENIE NR 386/14
443   Krzysztof Andrzej Szyszko
443   ZARZ膭DZENIE NR 436/14
442   Janusz Kazimierz 艁opuski
442   Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach
442   Spis wyborc贸w
442   Uchwa艂a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
442   ZARZ膭DZENIE NR 416/14
441   Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej o艣wietlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
441   Jerzy Korowicki
441   XLV sesja Rady Miasta Siemiatycze VI kadencji w dniu 30.04.2014 r.
440   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIII/160/13 z 30.01.2013 r.)
440   Zarz膮dzenie Nr 356/13
440   UCHWA艁A NR XLII/223/13
440   ZARZ膭DZENIE NR 389/14
440   ZARZ膭DZENIE NR 404/14
440   ZARZ膭DZENIE NR 417/14
440   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.)
439   UCHWA艁A NR XL/209/13
439   Zarz膮dzenie Nr 354/13
439   ZARZ膭DZENIE NR 424/14
439   Uprawnienia wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
438   Budowa o艣wietlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Cerkiewnej
438   ZARZ膭DZENIE NR 377/14
438   ZARZ膭DZENIE NR 441/14
437   Jan Boguszewski
437   Uchwa艂a Nr XXXIX/202/13
437   UCHWA艁A NR XLI/216/13
437   UCHWA艁A NR XLIV/234/14
436   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci sporz膮dzania akt贸w stanu cywilnego i prowadzenia ksi膮g stanu cywilnego za rok 2010 oraz bie偶膮cy
436   ZARZ膭DZENIE NR 392/14
436   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2013 rok
436   Agnieszka Anna Sitarska
435   Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach
435   Eugeniusz Mudel
435   ZARZ膭DZENIE NR 427/14
435   ZARZ膭DZENIE NR 430/14
434   Uchwa艂a Nr XVI/82/11
433   Barbara Terpi艂owska
433   Zarz膮dzenie Nr 361/13
433   ZARZ膭DZENIE NR 398/14
433   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
432   UCHWA艁A NR XL/212/13
432   UCHWA艁A NR XLII/222/13
432   ZARZ膭DZENIE NR 401/14
432   ZARZ膭DZENIE NR 414/14
432   ZARZ膭DZENIE NR 437/14
430   ZARZ膭DZENIE NR 425/14
430   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszcz臋cia post臋powania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na rozbudowie kanalizacji deszczowej ...
429   Walentyna Ko偶uchowska
429   Za rok 2012
429   UCHWA艁A NR XLV/261/14
428   Wyposa偶enie w meble, sprz臋t i pomoce dydaktyczne dla 呕艂obka Miejskiego w Siemiatyczach
428   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
428   Zarz膮dzenie Nr 365/13
428   Jan Boguszewski
428   UCHWA艁A NR XLVII/271/14
427   Uchwa艂a Nr XXXVII/187/13
427   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2010 rok
427   Jan Hyndza
427   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.)
426   Remont Nawierzchni drogowej ulicy 呕eromskiego w Siemiatyczach
426   UCHWA艁A NR XL/215/13
426   ZARZ膭DZENIE NR 448/14
425   ZARZ膭DZENIE NR 387/14
425   UCHWA艁A NR XLIV/241/14
425   UCHWA艁A NR XLV/253/14
425   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II(2)
425   ZARZ膭DZENIE NR 450/14
424   UCHWA艁A NR XLV/260/14
424   Za rok 2014/
423   ZARZ膭DZENIE NR 443/14
422   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVI/184/13 z 15.05.2013 r.)
422   Budowa ci膮gu pieszo-jezdnego szeroko艣ci 4,0m 艂膮cz膮cego ul. 呕wirki i Wigury z terenem Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W艂asno艣ciowej w Siemiatyczach
422   UCHWA艁A NR XLVII/269/14
421   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach (2)
420   Przedmiot kontroli: Kontrola na zako艅czenie realizacji projektu pn. Poprawa warunk贸w kszta艂cenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach
420   Gra偶yna Komuda
420   UCHWA艁A NR XLIV/245/14
420   UCHWA艁A NR XLIV/248/14
419   Barbara Terpi艂owska
419   ZARZ膭DZENIE NR 434/14
419   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o organizacji pracy
418   Alfred Bajena
417   Przebudowa cz臋艣ci ulicy 艢wi臋toja艅skiej w Siemiatyczach
417   Henryk Czmut
417   ZARZ膭DZENIE NR 423/14
417   UCHWA艁A NR XLVII/268/14
417   ZARZ膭DZENIE NR 449/14
416   Us艂uga zimowego utrzymania ulic, chodnik贸w i parking贸w miejskich na terenie miasta Siemiatycze.
416   Za rok 2013
416   Protok贸艂 Nr XLVI/14
415   UCHWA艁A NR XLII/224/13
415   Witold Berski
415   Uchwa艂a o bud偶etowa na rok 2014
414   Zakres kontroli: Poprawno艣膰 klasyfikowania i kwalifikowania materia艂贸w archiwalnych ...
414   UCHWA艁A NR XLIV/238/14
414   ZARZ膭DZENIE NR 405/14
414   UCHWA艁A NR XLVII/270/14
414   ZARZ膭DZENIE NR 433/14
413   UCHWA艁A NR XLVII/272/14
413   ZARZ膭DZENIE NR 435/14
413   ZARZ膭DZENIE NR 442/14
412   Jerzy Korowicki
411   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 5 w Siemiatyczach
411   UCHWA艁A NR XLIV/246/14
411   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w
410   UCHWA艁A NR XLIV/244/14
410   UCHWA艁A NR XLIV/247/14
409   Miejski Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013 - 2016
409   Pomoc publiczna w zakresie podatk贸w lokalnych w 2013 r.
408   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
408   UCHWA艁A NR XLIV/236/14
408   UCHWA艁A NR XLIV/250/14
407   ZARZ膭DZENIE NR 382/14
406   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXIV/165/13 z 25.02.2013 r.)
406   Zarz膮dzenie Nr 350/13
406   UCHWA艁A NR XLIV/239/14
405   Gra偶yna Komuda
405   UCHWA艁A NR XLIV/237/14
405   UCHWA艁A NR XLV/254/14
405   UCHWA艁A NR XLVII/266/14
403   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIA艁YMSTOKU o liczbie mieszka艅c贸w w poszczeg贸lnych gminach
402   UCHWA艁A NR XLV/252/14
401   UCHWA艁A NR XLIV/240/14
401   Eugeniusz Bereza
400   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie
400   Rok 2014
400   UCHWA艁A NR XLIV/242/14
400   Agnieszka Anna Sitarska
399   UCHWA艁A NR XLIV/249/14
398   Informacja o sk艂adaniu wniosk贸w przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie g艂osowania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
398   Za rok 2014
397   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2012 rok
396   Projekt bud偶etu na 2013 rok
396   Pawe艂 Onieszczuk
396   Protok贸艂 Nr XLIV/14
396   Eugeniusz Mudel
396   UCHWA艁A NR XLVII/262/14
395   Za rok 2013
394   Agata Androsiuk
392   Jan Hyndza
392   Projektu bud偶etu na 2014 rok(ZARZ膭DZENIE NR 359/13 z dnia 14 listopada 2013 r.)
392   UCHWA艁A NR XLVII/265/14
391   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 299/13 z 28.02.2013 r.)
390   Harmonogram kontroli jednostek o艣wiatowych w 2010 r.
389   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 315/13 z 30.04.2013 r.)
389   UCHWA艁A NR XLIV/233/14
388   Witold Berski
387   ZARZ膭DZENIE NR 400/14
386   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 328/13 z 28.06.2013 r.)
385   Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa za I p贸艂rocze 2010 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
385   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 323/13 z 29.05.2013 r.)
385   UCHWA艁A NR XLV/259/14
385   Wymiana s艂up贸w o艣wietlenia ulicznego - Plac Jana Paw艂a II
384   Zmiany w bud偶ecie (Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/13 z 26.06.2013 r.)
384   ZARZ膭DZENIE NR 397/14
384   Jolanta Sidorowicz
383   Mariusz Pawe艂 Pyzowski
383   Jan Hyndza
382   UCHWA艁A NR XLIV/235/14
381   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 288/13 z 31.01.2013 r.)
378   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 308/13 z 29.03.2013 r.)
378   Halina Barwiejuk
377   Barbara Terpi艂owska
377   Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepis贸w i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 艣rodowiska
374   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 3 w Siemiatyczach
374   Temat kontroli: Realizacja i wykorzystanie dochod贸w z op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych
374   Teresa Milewska
372   Przedmiot kontroli: Dzia艂ania Urz臋du Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji przepis贸w ustawy o ochronie zdrowia przed nast臋pstwami u偶ywania tytoniu i wyrob贸w tytoniowych
372   Program wspó艂pracy na rok 2014  Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰
370   UCHWA艁A NR XLV/256/14
366   Us艂uga sprz膮tania ulic, parking贸w i chodnik贸w lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
364   Przebudowa boiska przy Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
363   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 335/13 z 31.07.2013 r.)
363   UCHWA艁A NR XLVII/263/14
362   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2011 rok
362   Zakres kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania dotacji udzielonych z bud偶etu pa艅stwa
360   Janusz Kazimierz 艁opuski
360   UCHWA艁A NR XLV/255/14
356   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2013 r.
355   Remonty cz膮stkowe i odnowa nawierzchni ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Siemiatycze
354   Zmiany w bud偶ecie ( UCHWA艁A NR XL/213/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.)
353   Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2009 rok
352   Agnieszka Monika Zalewska
350   Przedmiot kontroli: Organizacja Pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Zespole Szk贸艂 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Siemiatyczach
349   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 346/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.)
349   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 375/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.)
348   Teresa Fronc
346   Przedmiot kontroli: Organizacja pracy i gospodarka finansowa za 2009 r. w Przedszkolu Nr 1 w Siemiatyczach
346   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLI/214/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r.)
346   Rozbudowa drogi o budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego w m. Siemiatycze
345   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 368/13 z dnia 29 listopada 2013 r.)
343   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
341   PLAN KONTROLI NA 2014 ROK
340   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 350/13 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.)
338   Zmiany w bud偶ecie (Zarz膮dzenie Nr 337/09 z 30.11.2009 r.)
335   Zamiar przeprowadzenia post臋powania na obs艂ug臋 przewoz贸w w transporcie zbiorowym na liniach autobusowej komunikacji miejskiej
333   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2011 r.
333   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLII/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
330   Rados艂aw Kondraciuk
327   Ma艂gorzata Joanna 艢nie偶ko
326   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 384/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
325   Zmiany w bud偶ecie ( ZARZ膭DZENIE NR 355/13 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.)
325   Ewa Romaniuk
325   Przebudowa ulicy Sportowej w Siemiatyczach
322   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/256/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
321   Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Adaptacja i wyposa偶enie pomieszcze艅 po przedszkolu na utworzenie 25 miejsc opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3 w 呕艂obku Miejskim
320   Barbara Terpi艂owska
317   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 440/14 z dnia 18 lipca 2014 r.)
317   Zakres kontroli: Sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa oraz ocena zgodno艣ci realizacji Zadania ...
316   Wykonanie bud偶etu za I p贸艂rocze 2012 r.
314   Mariusz Niewiarowski
314   Joanna Marta Dawidziuk
309   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLVII/268/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.)
308   Aliny Smyk
307   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLIV/243/14 z dnia 12 marca 2014 r.)
307   Pawe艂 Onieszczuk
306   Walentyna Ko偶uchowska
303   Teresa Fronc
299   Jan Boguszewski
295   Stanis艂aw Waldemar Fleks
290   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 391/14 z dnia 28 lutego 2014 r.)
290   Katarzyna Jarocka
286   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.)
285   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 31 lipca 2014 r.)
284   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 432/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.)
284   Zakres kontroli: Kontrola og贸lna archiwum zak艂adowego
283   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 406/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.)
282   Rafa艂 Burakowski
281   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 420/14 z dnia 23 maja 2014 r.)
275   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 400/14 z dnia 31 marca 2014 r.)
268   Jan Hyndza
267   Biuro Rady
267   Zmiany w bud偶ecie (ZARZ膭DZENIE NR 423/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.)
267   Krzysztof Andrzej Szyszko
267   Jerzy Korowicki
263   Eugeniusz Mudel
250   Witold Berski
250   Antoni Kosieradzki
247   Zmiany w bud偶ecie (UCHWA艁A NR XLV/261/14 z dnia 27 maja 2014 r.)
235   Radca Prawny
228   Agnieszka Anna Sitarska
203   Wykaz telefon贸w

 Liczba   Kategoria
219894   Przetargi
142757   Inne zam贸wienia
110017   Og艂oszenia i komunikaty
71760   Wolne stanowiska
56874   Nowy Biuletyn Infromacji Publicznej
26998   Dane teleadresowe
26503   Zam贸wienia publiczne
22111   Kierownictwo
17084   Urz膮d Miasta
16878   Informacja og贸lna
15036   Struktura organizacyjna
14396   Dialog techniczny
13496   Jednostki organizacyjne
12683   Jednostki Organizacyjne
11921   Radni
11608   Zarz膮dzenia Burmistrza
11410   Sesje
11329   Protoko艂y z sesji
10867   Sk艂ad osobowy Rady
10652   Za艂atwianie spraw
9638   Osiedla
9529   Bud偶et
9373   Podatki i op艂aty
9157   Rok 2008
9060   Udost臋pnianie informacji
8906   Rejestry, ewidencje i archiwa
8816   Rok 2014
8744   O艣wiadczenia maj膮tkowe
8593   Strategia Rozwoju Miasta
8317   Kontrole
7977   Rok 2013
7801   Rok 2010
7790   Rok 2011
7782   Rok 2006
7780   Regulamin organizacyjny
7681   Mienie komunalne
7525   Wybory samorz膮dowe 2006
7524   Komisje Rady
7261   Rok 2012
7257   Rok 2007
7254   Urz膮d Miasta
7121   Rok 2006
7089   Uchwa艂y
7060   Rok 2004
6954   Rok 2005
6862   D艂ug publiczny
6793   Pomoc publiczna
6715   Rok 2005
6603   Ulgi, odroczenia, umorzenia
6586   Rok 2009
6547   Prawo lokalne
6409   Informacje o 艣rodowisku
6382   Rok 2003
6328   Dokumenty strategiczne
6323   Maj膮tek publiczny
6234   Podstawa prawna dzia艂ania
6231   Rok 2007
6155   Ci臋偶ary publiczne
6142   Rada Miasta
6079   Wieloletni plan inwestycyjny
5939   Programy spo艂eczne
5864   Programy ochrony 艣rodowiska
5787   Rok 2013
5703   Program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
5696   Rok 2008
5694   Finanse i maj膮tek
5540   Rok 2010
5496   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5320   Rok 2009
5225   Rok 2011
5149   Rok 2012
4721   Wybory parlamentarne
4682   Rok 2014
4535   2007
4507   Wybory do europarlamentu
4312   2009
4220   2014
4053   2010
3967   Elektroniczne Dzienniki Urz臋dowe
3853   2010
3756   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
3725   Wybory prezydenckie
3422   Wybory samorz膮dowe
3107   Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
3046   2011
2878   2014
2769   Polityka cookies
2574   Emisja obligacji 2013
2148   Spos贸b stanowienia akt贸w publicznoprawnych
1967   Emisja obligacji 2014
licznik odwiedzin: 5050295