logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y
Rok 2004

Uchwa艂a nr XV/97/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: bud偶etu miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/98/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: obni偶enia wska藕nika procentowego wysoko艣ci dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/99/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/100/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: programu wsp贸艂pracy na 2004 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi, podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorz膮du terytorialnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/101/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie trybu post臋powania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finans贸w publicznych oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywanego zleconego zadania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/103/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: rozpatrzenia skargi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/102/04
Z dnia: 18 lutego 2004 r. W sprawie: przyst膮pienia miasta Siemiatycze do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyj臋cia jego statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/110/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: przyst膮pienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/105/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/104/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/106/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie op艂aty administracyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/107/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: przej臋cia obowi膮zku utrzymania grob贸w i cmentarzy wojennych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/108/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/111/04
Z dnia: 31 maraca 2004 r. W sprawie: ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w administracyjno – obs艂ugowych zatrudnionych w przedszkolach samorz膮dowych na terenie miasta Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/112/04
Z dnia: 31 maraca 2004 r. W sprawie: ustalenia najni偶szego wynagrodzenia oraz zatwierdzenia warto艣ci jednego punktu miesi臋cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik贸w zatrudnionych w Zespole ds. Przedszkoli w Siemiatyczach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/113/04
Z dnia: 31 maraca 2004 r. W sprawie: ustalenia najni偶szego wynagrodzenia i zatwierdzenia warto艣ci jednego punktu w poszczeg贸lnych kategoriach zaszeregowania pracownik贸w administracyjno – obs艂ugowych zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez miasto Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/114/04
Z dnia: z dnia 31 marca 2004 r. W sprawie: zatwierdzenia warto艣ci jednego punktu w poszczeg贸lnych kategoriach zaszeregowania dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/115/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu dla pracownik贸w administracyjno – obs艂ugowych zatrudnionych w Miejskim O艣rodku Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/116/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia warto艣ci jednego punktu w poszczeg贸lnych kategoriach zaszeregowania dla Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/117/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: obwod贸w g艂osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/118/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: wyga艣ni臋cia mandatu radnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/119/04
Z dnia: 26 maja 2004 r. W sprawie: zmian w bud偶ecie miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/120/04
Z dnia: 26 maja 2004 r. W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie cen bilet贸w za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/121/04
Z dnia: 26 maja 2004 r. W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/109/04
Z dnia: 31 marca 2004 r. W sprawie: ustalenia wysoko艣ci op艂at za zaj臋cie pasa drogowego na cele nie zwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g dla dr贸g, kt贸rych zarz膮dc膮 jest miasto Siemiatycze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/124/04
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/122/04
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci miasta Siemiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/123/04
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/125/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/126/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/127/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/128/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zwrotu wydatk贸w przeznaczonych na 艣wiadczenia przyznawane w ramach zada艅 w艂asnych gminy w zakresie do偶ywiania uczni贸w w szkole.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/129/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie wyodr臋bnienia z zasob贸w mieszkaniowych gminy lokali socjalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/130/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/131/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia darowizny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/132/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie nieodp艂atnego przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci na rzecz Zwi膮zku Gmin Wyznaniowych 呕ydowskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/133/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji i sfinansowania projektu „Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Spo艂ecze艅stwo w wojew贸dztwie podlaskim w latach 2004-2006”.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/134/04
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porz膮dku Publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/135/04
z dnia 26 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/136/04
z dnia 26 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/137/04
z dnia 26 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/138/04
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/139/04
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/140/04
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/141/04
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od posiadania ps贸w na 2005.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/142/04
z dnia z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania ps贸w w 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/143/04
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie programu wsp贸艂pracy na 2005 rok Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/144/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/145/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie bud偶etu miasta na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/146/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/147/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6528605