logo
logo
Urz膮d Miasta » Zarz膮dzenia Burmistrza » Rok 2014
ZARZ膭DZENIE NR 379/14

z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie: powo艂ania Zespo艂u Zarz膮dzaj膮cego Projektem pn.:

ZARZ膭DZENIE Nr 379/14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 15 stycznia 2014 roku

w sprawie: powo艂ania Zespo艂u Zarz膮dzaj膮cego Projektem pn.: „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” wspó艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, O艣 priorytetowa 8. Spo艂ecze艅stwo Informacyjne – zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, Dzia艂anie 8.3. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorz膮dzie gminnym" (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) , zarz膮dzam co nast臋puje:

§1

Powo艂uj臋 Zespó艂 Zarz膮dzaj膮cy Projektem Pt. „Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” nr POIG/08.03.00-20-206/13 wspó艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, O艣 priorytetowa 8. Spo艂ecze艅stwo Informacyjne – zwi臋kszenie innowacyjno艣ci gospodarki, Dzia艂anie 8.3. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

w sk艂ad którego wchodz膮:

1. Ma艂gorzata Suchota - Koordynator Projektu;

2. Ma艂gorzata Kowalczyk – Specjalista ds. rozlicze艅 Projektu;

3. Dariusz Prochowicz - Informatyk Projektu.

§2

Do zada艅 poszczególnych cz艂onków Zespo艂u Zarz膮dzaj膮cego Projektem, w szczególno艣ci nale偶y:

1. Koordynator Projektu:

- koordynacja dzia艂a艅 zaplanowanych w Projekcie, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu, z zawart膮 umow膮 o dofinansowanie Projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i unijnymi.

- prowadzenie biura Projektu,

- prowadzenie sta艂ego nadzoru nad prac膮 kadry zatrudnionej do realizacji Projektu,

-koordynacja przygotowania i przeprowadzenia zamówie艅 zgodnie z ustaw膮 prawo zamówie艅 publicznych,

nadzór nad terminowym i prawid艂owym wykonaniem umów zawartych w ramach projektu,

terminowe sporz膮dzanie wniosków o p艂atno艣膰 wraz z przygotowaniem za艂膮czników, w cz臋艣ci dotycz膮cej post臋pu merytorycznego z realizacji projektu,

aktualizacja harmonogramu rzeczowo -finansowego i planu finansowania Projektu,

sporz膮dzanie okresowych raportów z przebiegu realizacji Projektu i przekazywanie ich do WWPE,

monitorowanie osi膮ganych wska藕ników wraz z przygotowaniem raportów z ich osi膮gni臋cia,

monitorowanie prawid艂owo艣ci przeprowadzania post臋powa艅 przetargowych zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 ustaw膮 PZP,

utrzymywanie sta艂ych kontaktów z opiekunami Projektu w Instytucji Wdra偶aj膮cej, informowanie na bie偶膮co o zaistnia艂ych problemach w trakcie realizacji Projektu, terminowe przesy艂anie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowi膮zków i zalece艅 wynikaj膮cych z realizacji umowy, procedur, standardów.

reprezentowanie Wnioskodawcy wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw,

nadzór nad wszystkimi dzia艂aniami podejmowanymi w Projekcie,

nadzór nad wydatkami zwi膮zanymi z realizacj膮 Projektu,

podejmowanie decyzji zwi膮zanych z ewentualn膮 modyfikacj膮 Projektu,

prowadzenie bie偶膮cej ewaluacji Projektu,

kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji Projektowej,

przeprowadzenie akcji promocyjnej Projektu.

2. Specjalista ds. rozlicze艅 :

za艂o偶enie i prowadzenie wyodr臋bnionego na potrzeby Projektu konta bankowego,

stworzenie planu kont na potrzeby Projektu,

czuwanie nad bie偶膮cymi przep艂ywanymi finansowymi w projekcie w celu zapewnienia 艣rodków na jego planow膮 i terminow膮 realizacj臋

ewidencjonowanie ksi臋gowe wszystkich kosztów zwi膮zanych z realizacj膮 Projektu,

opisywanie ksi臋gowe wszystkich dokumentów ksi臋gowych zwi膮zanych z realizacja Projektu,

terminowe sporz膮dzanie wniosków o p艂atno艣膰 wraz z przygotowaniem za艂膮czników, w cz臋艣ci dotycz膮cej post臋pu finansowego realizacji projektu,

sporz膮dzanie raportów finansowych

przygotowywanie wydruków z kont ksi臋gowych, stanowi膮cych za艂膮czniki do sk艂adanych wniosków o p艂atno艣膰,

nadzór nad ko艅cowym rozliczeniem Projektu.

3. Informatyk - Specjalista ds. technicznych

uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej - SIWZ, w tym przygotowanie wniosku wraz z za艂膮cznikami niezb臋dnymi do wszcz臋cia procedury przetargowej

kontrola dostarczonego sprz臋tu komputerowego i oprogramowania (protokó艂 zdawczo-odbiorczy dostawy),

kontrola przekazywania sprz臋tu komputerowego i oprogramowania dla beneficjentów Ostatecznych (BO) Projektu (protoko艂y przekazania),

kontrola pod艂膮czonego do BO Internetu (protokó艂 odbioru us艂ugi),

nadzór nad prawid艂owym wykonanie us艂ug dostarczania Internetu do BO

stworzenia elektronicznej bazy danych wszystkich BO Projektu,

stworzenie elektronicznych „Kart" dla ka偶dego BO, na których b臋d膮 ewidencjonowane wszystkie zdarzenia z przebiegu realizacji Projektu, w odniesieniu do konkretnego gospodarstwa domowego/jednostki podleg艂ej Wnioskodawcy (np. odnotowane trudno艣ci z obs艂ug膮 sprz臋tu, usterki sprz臋tu i oprogramowania, zakres udzielonej pomocy),

wsparcie techniczne dla BO Projektu w formie „Pulpitu zdalnego" - usuwania drobnych usterek programu i sprz臋tu, spowodowanych b艂臋dami u偶ytkowników w ich obs艂udze. Opcja ta pozwala na przywrócenie sprawno艣ci systemu i sprz臋tu, bez konieczno艣ci wyjazdu do BO,

bezpo艣redni kontakt z uczestnikami Projektu i pomoc w obs艂udze technicznej sprz臋tu i oprogramowania,

systematyczny monitoring bezpo艣redni, dotycz膮cy bezpiecze艅stwa i wykorzystania sprz臋tu i Internetu zgodnie z celami dzia艂ania 8.3 POIG, przez wszystkich BO Projektu, zgodnie z przyj臋tym harmonogramem wizyt monitoringowych

prowadzenie spraw zwi膮zanych z obs艂ug膮 techniczn膮 sprz臋tu, w tym: zg艂aszanie przegl膮dów technicznych, prowadzenie spraw zwi膮zanych z naprawami gwarancyjnymi (zg艂aszanie, odbiór),

realizacja warunków zawartej umowy ubezpieczeniowej a w szczególno艣ci monitoring realizacji ubezpieczenia sprz臋tu, zg艂aszanie szkód, obs艂uga likwidacji szkód.

§3

Zespó艂 Zarz膮dzaj膮cy Projektem rozpoczyna prac臋 z dniem powo艂ania.

§4

Zespó艂 Zarz膮dzaj膮cy Projektem zako艅czy prac臋 z chwil膮 zako艅czenia wszystkich dzia艂a艅 projektowych.

§5

Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta Siemiatycze

mgr Piotr Siniakowicz
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF94.8 KB POBIERZZarz膮dzenie 379/142014-01-21 15:42:14329

Autor : Ma艂gorzata Suchota
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Kiczko
Data wprowadzenia : 2014-01-21 15:40:10
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-21 15:41:36
Liczba wy艣wietle艅 : 6506

Redaktor  Data modyfikacji 
Jaros艂aw Kiczko  21.01.2014 14:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6127943