logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y » Rok 2013
UCHWA艁A NR XLIII/229/13

z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze

UCHWA艁A NR XLIII/229/13

RADY MIASTA SIEMIATYCZE


z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasi臋gni臋ciu opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwala si臋, co nast臋puje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/221/13 Rady Miasta Siemiatycze z 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4493), wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w § 16 skre艣la si臋 ust. 5.

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1 . Obowi膮zkowej deratyzacji podlegaj膮 obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa b膮d藕 przechowywania lub sk艂adowania produktów rolno – spo偶ywczych.

2. Deratyzacj臋 przeprowadza si臋 corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust.1 stwierdzono wyst臋powanie gryzoni. Na terenach ogólnodost臋pnych w przypadku wzrostu populacji gryzoni na okre艣lonym obszarze miasta, burmistrz podejmuje decyzj臋 o nakazie przeprowadzenia deratyzacji.”

3) skre艣la si臋 § 21.

§ 2. Wykonanie uchwa艂y powierza sie Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicz膮cy Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Kiczko
Data wprowadzenia : 2014-01-09 10:23:58
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-09 10:23:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1212licznik odwiedzin: 7039561