logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa┼éy » Rok 2012
Uchwała Nr XXXI/143/12

dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz─Ö┼Ťci miasta Siemiatycze po┼éo┼╝onej przy ul. T. Ko┼Ťciuszki

UCHWAŁA NR XXXI/143/12

RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz─Ö┼Ťci miasta Siemiatycze po┼éo┼╝onej przy ul. T. Ko┼Ťciuszki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le┼Ťnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266, Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), Rada Miasta stanowi co nast─Öpuje: 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno┼Ťci z ustaleniami „Studium uwarunkowa┼ä i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze” uchwalonym uchwa┼é─ů Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999r. (z pó┼║niejszymi zmianami) uchwala si─Ö miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz─Ö┼Ťci miasta Siemiatycze po┼éo┼╝onej przy ul. T. Ko┼Ťciuszki zwany dalej planem, sk┼éadaj─ůcy si─Ö z ustale┼ä zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko┼éo 108 ha po┼éo┼╝ony wzd┼éu┼╝ ul. T. Ko┼Ťciuszki, od zachodu ograniczony rzek─ů Kamionk─ů i w bezpo┼Ťrednim s─ůsiedztwie skrzy┼╝owania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 640. 

3. Plan sk┼éada si─Ö z nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci stanowi─ůcych integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszej uchwa┼éy: 

1) cz─Ö┼Ťci tekstowej planu, stanowi─ůcej tre┼Ť─ç niniejszej uchwa┼éy, 

2) cz─Ö┼Ťci graficznej planu w postaci rysunku planu sporz─ůdzonego w skali 1:2000 – za┼é─ůcznik Nr 1, 

3) rozstrzygni─Ö─ç o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale┼╝─ů do zada┼ä w┼éasnych gminy oraz o zasadzie ich finansowania – za┼é─ůcznik Nr 2, 

4) sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wy┼éo┼╝enia projektu planu do publicznego wgl─ůdu – za┼é─ůcznik Nr 3 do uchwa┼éy. 

§ 2. Podstaw─Ö prawn─ů opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi─ů: 

1) Uchwa┼éa Nr XLII/184/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz─Ö┼Ťci miasta Siemiatycze po┼éo┼╝onej przy ul. T. Ko┼Ťciuszki. 

2) Studium uwarunkowa┼ä i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze uchwalone uchwa┼é─ů Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999r. z pó┼║niejszymi zmianami. 

§ 3. Celem planu jest przekszta┼écenie terenów niezainwestowanych w sposób umo┼╝liwiaj─ůcy wyznaczenie nowych obszarów budowlanych, w tym us┼éugowych i produkcyjnych, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzy┼Ťci, wynikaj─ůcych z proponowanych dzia┼éa┼ä i przekszta┼éce┼ä przestrzennych, przy jednoczesnym uporz─ůdkowaniu terenów zabudowanych oraz stworzeniu warunków dla ochrony ┼Ťrodowiska. 

§ 4. 1. Ilekro─ç w uchwale jest mowa o: 

1) planie – nale┼╝y przez to rozumie─ç plan, o którym mowa w § 2 uchwa┼éy, o ile z tre┼Ťci przepisu nie wynika inaczej, 

2) uchwale – nale┼╝y przez to rozumie─ç niniejsz─ů uchwa┼é─Ö, 

3) rysunku planu – nale┼╝y przez to rozumie─ç rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowi─ůcy za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy, 

4) linii rozgraniczaj─ůcej – nale┼╝y przez to rozumie─ç lini─Ö oddzielaj─ůc─ů tereny o ró┼╝nych funkcjach lub ró┼╝nych zasadach zagospodarowania, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale┼╝y przez to rozumie─ç lini─Ö, której nie mo┼╝e przekroczy─ç ┼Ťciana budynku, 

6) terenie – nale┼╝y przez to rozumie─ç obszar o okre┼Ťlonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj─ůcymi, 

7) przeznaczeniu podstawowym - nale┼╝y przez to rozumie─ç, takie przeznaczenie, które powinno przewa┼╝a─ç na danym obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj─ůcymi, 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale┼╝y przez to rozumie─ç przeznaczenie inne ni┼╝ podstawowe, które uzupe┼énia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, 

9) obiektach i urz─ůdzeniach towarzysz─ůcych - nale┼╝y przez to rozumie─ç w szczególno┼Ťci budynki gospodarcze, szklarnie, gara┼╝e, ┼Ťmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, ma┼é─ů architektur─Ö, 

10) urz─ůdzeniach infrastruktury technicznej – nale┼╝y przez to rozumie─ç urz─ůdzenia: zaopatrzenia w wod─Ö, odprowadzania i oczyszczania ┼Ťcieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów sta┼éych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciep┼éownictwa i telekomunikacji, 

11) dzia┼éce budowlanej – nale┼╝y przez to rozumie─ç nieruchomo┼Ť─ç gruntow─ů lub dzia┼ék─Ö gruntu, której wielko┼Ť─ç, cechy geometryczne, dost─Öp do drogi publicznej oraz wyposa┼╝enie w urz─ůdzenia infrastruktury technicznej spe┼éniaj─ů wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj─ůce z odr─Öbnych przepisów, 

12) tymczasowym u┼╝ytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - nale┼╝y przez to rozumie─ç dopuszczenie mo┼╝liwo┼Ťci okre┼Ťlonego sposobu u┼╝ytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, 

13) zbudowie us┼éugowej – nale┼╝y przez to rozumie─ç obiekty publiczne lub komercyjne s┼éu┼╝─ůce zaspokajaniu potrzeb ludno┼Ťci, nie wytwarzaj─ůce dóbr materialnych na skal─Ö przemys┼éow─ů, 

14) zabudowie pzemys┼éowej – nale┼╝y przez to rozumie─ç obiekty produkcyjne wytwarzaj─ůce dobra materialne, sk┼éady, magazyny itp., 

15) strefie bezpiecze┼ästwa – nale┼╝y przez to rozumie─ç pas terenu biegn─ůcy równolegle do istniej─ůcych lub projektowanych tras sieci magistralnych o szeroko┼Ťci ustalonej na podstawie odleg┼éo┼Ťci podstawowych bezpiecznych, w obr─Öbie którego obowi─ůzuj─ů warunki zagospodarowania terenu na podstawie przepisów szczególnych, 

16) przeznaczeniu uzupe┼éniaj─ůcym – nale┼╝y przez to rozumie─ç funkcj─Ö, która uzupe┼énia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób okre┼Ťlony w ustaleniach planu, 

17) powierzchni biologicznie czynnej – nale┼╝y przez to rozumie─ç powierzchni─Ö gruntu na pod┼éo┼╝u naturalnym, zagospodarowan─ů zieleni─ů lub wod─ů, 

18) wska┼║niku powierzchni zabudowy – nale┼╝y przez to rozumie─ç udzia┼é powierzchni zabudowanej (suma powierzchni wszystkich budynków na dzia┼éce) w powierzchni ca┼ékowitej dzia┼éki, 

19) reklamie – nale┼╝y przez to rozumie─ç grafik─Ö umieszczon─ů na materialnym pod┼éo┼╝u lub form─Ö przestrzenn─ů nios─ůc─ů przekaz informacyjno – reklamowy. 

2. W odniesieniu do innych okre┼Ťle┼ä i poj─Ö─ç u┼╝ytych w uchwale i nie wymienionych w ust. 1, nale┼╝y stosowa─ç definicje zawarte w przepisach szczególnych lub odr─Öbnych. 

§ 5. 1. Nast─Öpuj─ůce oznaczenia graficzne na rysunku planu s─ů ustaleniami obowi─ůzuj─ůcymi: 

1) granica obszaru obj─Ötego planem miejscowym, 

2) linie rozgraniczaj─ůce tereny o ró┼╝nym przeznaczeniu oraz symbole tych terenów, w tym: 

a) U – tereny zabudowy us┼éugowej, 

b) P,U – tereny zabudowy przemys┼éowo-us┼éugowej, 

c) ZL – tereny lasów, 

d) E – tereny stacji transformatorowych, 

e) KD – tereny komunikacji publicznej, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) klasyfikacja ulic i dróg publicznych. 

2. Nast─Öpuj─ůce oznaczenia graficzne na rysunku planu s─ů ustaleniami nieobligatoryjnymi – postulowanymi: 

1) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych sieciowych urz─ůdze┼ä infrastruktury technicznej, okre┼Ťlaj─ůce ich orientacyjny przebieg – do u┼Ťci┼Ťlenia w projektach budowlanych inwestycji, 

2) oznaczenia szeroko┼Ťci jezdni ulic miejskich, projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych – do u┼Ťci┼Ťlenia w projektach budowlanych inwestycji. 

§ 6. Wszystkie ustalenia planu mog─ů by─ç realizowane pod warunkiem zgodno┼Ťci z przepisami szczególnymi i odr─Öbnymi – przez co nale┼╝y rozumie─ç przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj─ůce z prawomocnych decyzji i orzecze┼ä administracyjnych. 

Rozdział 2.

Przeznaczenie terenów, parametry i wska┼║niki kszta┼étowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska┼║niki intensywno┼Ťci zabudowy 

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 10U przeznacza si─Ö pod zabudow─Ö us┼éugow─ů wraz z urz─ůdzeniami towarzysz─ůcymi i zieleni─ů. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) wysoko┼Ť─ç budynków us┼éugowych do dwóch kondygnacji nadziemnych dla budynków techniczno – produkcyjnych, a do trzech kondygnacji dla budynków administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb u┼╝ytkowych inwestora, 

2) wysoko┼Ť─ç budynków gospodarczych i gara┼╝y, stanowi─ůcych samodzieln─ů ca┼éo┼Ť─ç u┼╝ytkow─ů, do 7 m od poziomu przyleg┼éego terenu do kalenicy dachu, 

3) wysoko┼Ť─ç budynków mieszkalnych – maksimum dwie kondygnacje, 

4) dachy budynków o ró┼╝nych formach – stosownie do wielko┼Ťci przekrywanej powierzchni, rozpi─Öto┼Ťci konstrukcyjnej, potrzeb do┼Ťwietlenia pomieszcze┼ä itp., 

5) udzia┼é powierzchni zabudowanej nie przekraczaj─ůcy 80% powierzchni dzia┼éki, 

6) udzia┼é powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dzia┼éki minimalnie 20%, 

7) miejsca postojowe dla pracowników i klientów sytuowane od strony wjazdu na dzia┼ék─Ö w ilo┼Ťci min. 25 stanowisk na 1000 m2 powierzchni u┼╝ytkowej, 

8) ewentualne drogi wewn─Ötrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem prowadzenia urz─ůdze┼ä infrastruktury technicznej, 

9) mo┼╝liwo┼Ť─ç stosowania no┼Ťników reklamowych, dotycz─ůcych prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci w formie: 

a) tablic reklamowych, 

b) wolno stoj─ůcej do wysoko┼Ťci 6m, 

c) innej – wkomponowanej w elewacj─Ö budynku, przy zachowaniu odpowiedniej odleg┼éo┼Ťci od dróg, zgodnie z przepisami odr─Öbnymi, 

10) ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce odleg┼éo┼Ťci nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

- od linii rozgraniczaj─ůcych ulic - zgodnie z Rozdzia┼éem 10 § 19, 

- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV – 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych, 

11) sposób zagospodarowania terenów w obr─Öbie strefy bezpiecze┼ästwa gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia – zgodnie z Rozdzia┼éem 12 § 24. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza si─Ö: 

1) realizacj─Ö w ramach przeznaczenia uzupe┼éniaj─ůcego, zabudowy mieszkaniowej, wy┼é─ůcznie jako towarzysz─ůcej funkcji podstawowej, w postaci wbudownego lokalu mieszkalnego lub wolnostoj─ůcego, s┼éu┼╝─ůcego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w┼éa┼Ťcicieli, u┼╝ytkowników lub pracowników, 

2) realizacj─Ö piwnic, kondygnacji podziemnych i suteren w budynkach mieszkalnych i us┼éugowych pod warunkiem pozytywnych bada┼ä geotechnicznych gruntu, 

3) przebudow─Ö, rozbudow─Ö i nadbudow─Ö istniej─ůcej zabudowy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi liniami zabudowy. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje si─Ö: 

1) realizacji mieszka┼ä, o których mowa w ust. 3 pkt 1 je┼╝eli nie istnieje lub nie b─Ödzie realizowana zabudowa us┼éugowa uzsadniaj─ůca ich potrzeb─Ö, 

2) realizacji obiektów o charakterze tymczasowym, 

3) grodzenia nieruchomo┼Ťci przyleg┼éych do rzeki Kamionki w odleg┼éo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 1,5 m od linii brzegu, a tak┼╝e uniemo┼╝liwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodze┼ä pe┼énych i na podmurówkach, które mog┼éyby ograniczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç migracji drobnej fauny w obr─Öbie doliny rzeki Kamionki. 

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P,U; 6P,U; 7P,U; 8P,U; 12P,U; 13P,U; 14P,U; 15P,U; 16P,U; 18P,U; 19P,U; 23P,U; 24P,U; 25P,U; 26P,U i 28P,U przeznacza si─Ö pod zabudow─Ö przemys┼éowo-us┼éugow─ů wraz z urz─ůdzeniami towarzysz─ůcymi i zieleni─ů. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) wysoko┼Ť─ç zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych dla budynków techniczno – produkcyjnych o maksymalnej wysoko┼Ťci do 15 m (nie dotyczy cz─Ö┼Ťci budynków, których wysoko┼Ť─ç wynika bezpo┼Ťrednio z wymogów technicznych i technologii produkcji), 

2) wysoko┼Ť─ç zabudowy do trzech kondygnacji dla budynków administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb u┼╝ytkowych inwestora, 

3) dachy budynków o ró┼╝nych formach – stosownie do wielko┼Ťci przekrywanej powierzchni, rozpi─Öto┼Ťci konstrukcyjnej, potrzeb do┼Ťwietlenia pomieszcze┼ä itp., 

4) udzia┼é powierzchni zabudowanej nie przekraczaj─ůcy 80% powierzchni dzia┼éki, 

5) udzia┼é powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dzia┼éki minimalnie 20%, 

6) miejsca postojowe dla pracowników i klientów sytuowane od strony wjazdu na dzia┼ék─Ö w ilo┼Ťci min. 20 stanowisk na 100 zatrudnionych, 

7) ewentualne drogi wewn─Ötrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem prowadzenia urz─ůdze┼ä infrastruktury technicznej, 

8) ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce odleg┼éo┼Ťci nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

- od linii rozgraniczaj─ůcych ulic - zgodnie z Rozdzia┼éem 10 § 19, 

- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV – 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych, 

9) sposób zagospodarowania terenów w obr─Öbie strefy bezpiecze┼ästwa gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia – zgodnie z Rozdzia┼éem 12 § 24, 

10) sposób zagospodarowania terenów w obr─Öbie strefy bezpiecze┼ästwa ruroci─ůgów naftowych - zgodnie z Rozdzia┼éem 12 § 27, 

11) sposób zagospodarowania terenów w obr─Öbie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej WN 110 kV - zgodnie z Rozdzia┼éem 12 § 23. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza si─Ö realizacj─Ö: 

1) urz─ůdze┼ä towarzysz─ůcych: obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewn─Ötrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, urz─ůdze┼ä dla reklamy, zieleni urz─ůdzonej itp., 

2) mieszka┼ä s┼éu┼╝bowych tylko ┼é─ůcznie z obiektami przeznaczenia podstawowego, je┼╝eli jest to zasadne z funkcjonalnego punktu widzenia, 

3) realizacj─Ö piwnic, kondygnacji podziemnych i suteren w budynkach mieszkalnych i us┼éugowych pod warunkiem pozytywnych bada┼ä geotechnicznych gruntu, 

4) przebudow─Ö, rozbudow─Ö i nadbudow─Ö istniej─ůcej zabudowy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi liniami zabudowy. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje si─Ö: 

1) realizacji mieszka┼ä, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 je┼╝eli nie istnieje lub nie b─Ödzie realizowana zabudowa przemys┼éowa i us┼éugowa uzasadniaj─ůca ich potrzeb─Ö, 

2) realizacji obiektów o charakterze tymczasowym, 

3) grodzenia nieruchomo┼Ťci przyleg┼éych do rzeki Kamionki w odleg┼éo┼Ťci mniejszej ni┼╝ 1,5 m od linii brzegu, a tak┼╝e uniemo┼╝liwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodze┼ä pe┼énych i na podmurówkach, które mog┼éyby ograniczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç migracji drobnej fauny w obr─Öbie doliny rzeki Kamionki. 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 9ZL, 17ZL i 20ZL ustala si─Ö: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy, 

2) zasaday zagospodarowania lasów: 

a) utrzymanie powierzchni terenów zielonych, zgodnie z zasadami gospodarki le┼Ťnej, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie zwi─ůzanych z gospodark─ů le┼Ťn─ů, 

c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i ko┼éowych, niezb─Ödnych dla prowadzenia w┼éa┼Ťciwej gospodarki le┼Ťnej. 

§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 11E, 21E, 22E i 27E – przeznacza si─Ö pod stacje transformatorowe. 

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kszta┼étowania ┼éadu przestrzennego 

§ 11. Ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce zasady ochrony i kszta┼étowania ┼éadu przestrzennego: 

1) obowi─ůzek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych i nowych cz─Ö┼Ťci obiektów rozbudowywanych, w celu uzyskania w┼éa┼Ťciwych walorów przestrzennych i jednorodnego charakteru kszta┼étowanej przestrzeni, 

2) w obr─Öbie jednej dzia┼éki budowlanej nale┼╝y projektowa─ç budynki o jednorodnej formie architektonicznej i kolorystyce, 

3) od strony dróg nale┼╝y lokalizowa─ç budynki i obiekty przeznaczenia podstawowego, natomiast budynki i obiekty z nimi zwi─ůzane lub im towarzysz─ůce lokalizowa─ç w g┼é─Öbi dzia┼éki, 

4) ustala si─Ö zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urz─ůdze┼ä tymczasowych, które nie s─ů ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzane lub koliduj─ů z planowan─ů podstawow─ů funkcj─ů terenu, 

5) infrastruktur─Ö techniczn─ů, g┼éównie wodoci─ůg i energi─Ö elektryczn─ů na obszarach zabudowy nale┼╝y realizowa─ç wyprzedzaj─ůco w stosunku do zabudowy kubaturowej poszczególnych zespo┼éów, 

6) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us┼éugowych, zastosowanie materia┼éów elewacyjnych, kolorystyka powinny by─ç kontynuacj─ů dobrych wzorów tradycyjnej architektury na obszarze miasta. 

Rozdział 4.

Zasady ochrony ┼Ťrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 12. 1. W zakresie ochrony ┼Ťrodowiska i przyrody ustala si─Ö: 

1) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ┼Ťcieków nie spe┼éniaj─ůcych obowi─ůzuj─ůcych normatywów, a tak┼╝e obowi─ůzek stosowania docelowo na obszarze obj─Ötym planem scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wod─Ö, odprowadzenia ┼Ťcieków i wód opadowych na warunkach okre┼Ťlonych przez ich zarz─ůdców, 

2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla ┼Ťrodowiska, 

3) zakaz lokalizacji obiektów i urz─ůdze┼ä emituj─ůcych zanieczyszczenia do atmosfery w ilo┼Ťciach przekraczaj─ůcych dopuszczalne i alarmowe poziomy niektórych substancji okre┼Ťlonych w przepisach szczególnych, 

4) obowi─ůzek zapewnienia mo┼╝liwie najlepszego stanu akustycznego ┼Ťrodowiska, poprzez przestrzeganie poziomów ha┼éasu w ┼Ťrodowisku, okre┼Ťlonych w przepisach szczególnych oraz poprzez zachowanie mo┼╝liwie najwi─Ökszych odleg┼éo┼Ťci mi─Ödzy obiektami i urz─ůdzeniami emituj─ůcymi ha┼éas, a wymagaj─ůcymi ochrony przd ha┼éasem (np. mieszkania s┼éu┼╝bowe, obiekty administracyjne i socjalne), 

5) uwzgl─Ödnienie zakazów obowi─ůzuj─ůcych na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” okre┼Ťlonych w Rozporz─ůdzeniu Nr 10/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r., 

6) stref─Ö ochronn─ů od rzeki Kamionki o szeroko┼Ťci 100m z zakazem zabudowy i utrzymaniem wolnego dost─Öpu do rzeki, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” i 40m na pozosta┼éym terenie, 

7) pozostawienie w dotychczasowym u┼╝ytkowaniu istniej─ůcych okolicznych lasów, 

8) dopuszczalno┼Ť─ç lokalizacji przedsi─Öwzi─Ö─ç, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, mog─ůcych zawsze znacz─ůco oddzia┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko oraz mog─ůcych potencjalnie znacz─ůco oddzia┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko okre┼Ťlonych na podstawie przepisów szczególnych za wyj─ůtkiem: 

- sk┼éadowania i magazynowania substancji niebezpiecznych wg przepisów szczególnych, 

- lokalizowania zak┼éadów utylizacji i sk┼éadowania odpadów. 

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nale┼╝y stosowa─ç: 

1) ustalenia dotycz─ůce parametrów i wska┼║ników kszta┼étowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwa┼éy, 

2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy us┼éugowej i mieszkaniowej nawi─ůzuj─ůce do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak te┼╝ do zabudowy na terenach s─ůsiednich. 

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó┼éczesnej 

§ 13. 1. Ochrona zabytków i obiektów o warto┼Ťciach kulturowych: 

1) teren obj─Öty planem po┼éo┼╝ony jest poza stref─ů ochrony konserwatorskiej, 

2) na terenie le┼╝─ůcym w granicach opracowania nie wyst─Öpuj─ů zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, ani te┼╝ uj─Öte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

2. Ochrona zabytków archeologicznych: W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, i┼╝ jest on zabytkiem, nale┼╝y: 

- wstrzyma─ç wszelkie roboty mog─ůce uszkodzi─ç lub zniszczy─ç odkryty przedmiot (obiekt), 

- zabezpieczy─ç przy u┼╝yciu dost─Öpnych ┼Ťrodków ten przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia, 

- niezw┼éocznie zawiadomi─ç o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a je┼Ťli nie b─Ödzie to mo┼╝liwe Burmistrza Miasta Siemiatycze. 

Rozdział 6.

Wymagania wynikaj─ůce z potrzeb kszta┼étowania przestrzeni publicznych 

§ 14. Ustalenia dotycz─ůce wymaga┼ä wynikaj─ůcych z potrzeb kszta┼étowania przestrzeni publicznych: 

1) na obszarze obj─Ötym planem przewiduje si─Ö nast─Öpuj─ůce przestrzenie publiczne: tereny komunikacji ko┼éowej – drogi publiczne i parkingi – przy ich budowie i przebudowie nale┼╝y wprowadzi─ç urz─ůdzenia umo┼╝liwiaj─ůce poruszanie si─Ö osób niepe┼énosprawnych, 

2) nakazuje si─Ö: 

a) stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic, 

b) projektowanie i realizacj─Ö ogrodze┼ä zgodnie z wymogami Rozdzia┼éu 2, 

3) zakazuje si─Ö lokalizacji tymczasowych obiektów us┼éugowo – handlowych, 

4) dopuszcza si─Ö: 

a) lokalizacj─Ö urz─ůdze┼ä technicznych dróg zwi─ůzanych z ich utrzymaniem, 

b) lokalizacj─Ö urz─ůdze┼ä infrastruktury technicznej, 

c) lokalizacj─Ö no┼Ťników informacji i reklamy zgodnie z wymogami Rozdzia┼éu 2, 

d) nasadzenia drzew li┼Ťciastych w liniach rozgraniczaj─ůcych ulic, 

e) stosowanie obiektów ma┼éej architektury o ujednoliconym charakterze. 

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj─ůcych ochronie, ustalonych na podstawie odr─Öbnych przepisów 

§ 15. W zakresie terenów lub obiektów podlegaj─ůcych ochronie na podstawie odr─Öbnych przepisów ustala si─Ö, ┼╝e: Teren obj─Öty planem le┼╝y cz─Ö┼Ťciowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”, w zwi─ůzku z czym nale┼╝y zapewni─ç ochron─Ö walorów krajobrazowych tego terenu oraz uwzgl─Ödni─ç zakazy wprowadzone Rozporz─ůdzeniem Nr 10/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. 

Rozdział 8.

Szczegó┼éowe zasady i warunki scalania i podzia┼éu nieruchomo┼Ťci obj─Ötych planem miejscowym 

§ 16. 1. Na obszarze obj─Ötym planem nie wyst─Öpuj─ů nieruchomo┼Ťci wymagaj─ůce przed zabudow─ů i zagospodarowaniem dokonania obligatoryjnego scalenia i podzia┼éu. 

2. Ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce zasady podzia┼éu nieruchomo┼Ťci: 

1) Dopuszcza si─Ö podzia┼éy geodezyjne oraz ┼é─ůczenie dzia┼éek s┼éu┼╝─ůce poprawie warunków zagospodarowania dzia┼éek s─ůsiednich. 

2) Powierzchnia ewentualnych wydzielonych dzia┼éek budowlanych powinna stwarza─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zabudowy i zagospodarowania zgodnie z funkcj─ů i warunkami technicznymi oraz mo┼╝liwo┼Ťc prawid┼éowego funkcjonowania. 

3) Ewentualne drogi wewn─Ötrzne tworzone na potrzeby wydzielonych dzia┼éek powinny spe┼énia─ç wymogi normatywne wynikaj─ůce z przepisów szczególnych, a tak┼╝e zabezpiecza─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zrealizowania w nich niezb─Ödnych dla funkcjonowania terenów elementów systemu infrastruktury technicznej. 

4) Dzia┼éki budowlne powsta┼ée na skutek podzia┼éu lub scalenia dzia┼éek istniej─ůcych musz─ů mie─ç bezpo┼Ťredni dost─Öp do drogi publicznej. 

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u┼╝ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

§ 17. 1. Wprowadza si─Ö zakaz zabudowy na terenie obejmuj─ůcym 100 metrowy pas na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” i 40 metrowy pas na pozosta┼éym terenie od koryta rzeki Kamionki, stanowi─ůcej naturalny ci─ůg ekologiczny Miasta Siemiatycze. 

2. W strefie bezpiecze┼ästwa gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia i ruroci─ůgów naftowych nale┼╝y zachowa─ç zasady zagospodarowania terenu zgodnie z w┼éa┼Ťciwym Rozporz─ůdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada─ç bazy i stacje paliw p┼éynnych, ruroci─ůgi przesy┼éowe dalekosi─Ö┼╝ne s┼éu┼╝─ůce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

3. W pasie technologicznym (sterie bezpiecze┼ästwa) linii elektroenergetycznych WN 110 kV – obowi─ůzuj─ů ustalenia Rozdzia┼éu 12 § 23. 

§ 18. W zakresie obrony cywilnej i przeciwpo┼╝arowej ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce wymagania: 

1) w budynkach zabudowy us┼éugowej i techniczno – przemys┼éowej zatrudniaj─ůcej powy┼╝ej 15 pracowników nale┼╝y przewidzie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç wykonania ukry─ç w okresie podwy┼╝szonej gotowo┼Ťci obronnej RP, 

2) o┼Ťwietlenie zewn─Ötrzne (np. ulic, budynków) nale┼╝y dostosowa─ç do wygaszania, 

3) przy┼é─ůczenie zabudowy do systemu wodoci─ůgu miejskiego oraz lokalizacja awaryjnych studni wody pitnej o wydajno┼Ťci min. 7,5 l/osob─Ö na dob─Ö, na obszarze planu do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, 

4) na obszarze obj─Ötym planem nie wytycza si─Ö bezpiecznych tras przejazdu pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 

5) przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych nale┼╝y zapewni─ç zaopatrzenie wodne do celów przeciwpo┼╝arowych oraz zaprojektowania dróg po┼╝arowych umo┼╝liwiaj─ůcych dojazd i dost─Öp dla jednostek ratowniczo – ga┼Ťniczych stra┼╝y po┼╝arnej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. 

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si─Ö : 

1) obs┼éug─Ö komunikacyjn─ů obszaru obj─Ötego planem ulicami oznaczonymi symbolami: KD-G – g┼éówna, KD-L – lokalne o parametrach okre┼Ťlonych w tabeli:


Lp. 


Symbol ulicy


Nazwa ulicy, drogi


Klasa techniczna


Szeroko┼Ť─ç w liniach rozgraniczaj─ůcych


Szeroko┼Ť─ç jezdni i inne elementy ulic


Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj─ůcych


1


2


3


4


5


6


7


1.


1KD-G


Droga wojewódzka Nr 640


G


istniej─ůcych


7 m


10 m


2.


2KD-Z


Droga powiatowa Nr 1783B Siemiatycze (od Ko┼Ťciuszki) – Turna Ma┼éa


Z


istniej─ůcych


7 m


10 m


3.


3KD-L


Projektowana ulica


L


12 m


6 m


5 m


4.


4KD-L


Projektowana ulica


L


12 m z poszerzeniem do 20 m w celu wykonania placu do zawracania 20x20 m


6 m z wyokr─ůgleniem za┼éomów trasy ┼éukami poziomymi R=150m


5 m


5.


5KD-L


Projektowana ulica


L


12 m


6 m


19m w kierunku istniej─ůcej linii elektroeneget. SN 15 kV


6.


6KD-L


Projektowany teren pod poszerzenie istniej─ůcej drogi


L


6 m


6 m


5 m


7.


7KD-L


Projektowana ulica


L


12 m z poszerzeniem do 20 m w celu wykonania placu do zawracania 20x20 m


6 m


5 m


8.


8KD-L


Projektowana ulica


L


12 m


6 m


5 m


9.


9KD-L


Projektowana ulica


L


12 m


6 m


5 m


10


10KD-L


Projektowana ulica


L


12 m


6 m


5 m


11


11KD-L


Projektowana ulica


L


12 m z rozszerzeniem na skrzy┼╝owaniu z drog─ů wojewódzk─ů jak w rysunku planu


6 m


5 m


12


12KD-L


Projektowana ulica


L


12 m z rozszerzeniem do 20 m w celu wykonania placu do zawracania 20x20 m


6 m


5 m


13


13KD-L


Projektowana ulica


L


12 m


6 m


5 ma) rozwi─ůzania techniczne ulic i w┼é─ůczenia do nich nale┼╝y wykona─ç zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i uzgodnieniem z ich zarz─ůdcami, 

b) naro┼╝ne ┼Ťci─Öcia linii rograniczaj─ůcych na skrzy┼╝owaniach ulic z drog─ů wojewódzk─ů 10 x 10 m i na pozosta┼éych skrzy┼╝owaniach 5 x 5 m oraz 10 x 10 m na za┼éamaniach trasy zbli┼╝onej do 900 zgodnie z rysunkiem planu, 

2) powi─ůzania uk┼éadu komunikacyjnego z uk┼éadem zewn─Ötrznym stanowi droga wojewódzka Nr 640, 

3) na drodze 2KD-Z (istniej─ůca droga powiatowa Nr 1783B) nale┼╝y d─ů┼╝y─ç do ograniczenia liczby zjazdów, 

4) wska┼║niki parkingowe w ilo┼Ťci: 

a) przy us┼éugach – 25 m.p./1000 m2 p.u. 

b) przy zak┼éadach pracy – 20 m.p./1000 zatrudnionych 

5) na terenach ulic w obr─Öbie linii rograniczaj─ůcych zakazuje si─Ö realizacji obiektów budowlanych, w tym i tymczasowych nie zwi─ůzanych z funkcjonowaniem ulicy, z wyj─ůtkiem urz─ůdze┼ä technicznych dotycz─ůcych ich utrzymania a tak┼╝e infrastruktury technicznej 

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w wod─Ö, odprowadzenia ┼Ťcieków komunalnych i wód opadowych oraz usuwania odpadów sta┼éych 

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w wod─Ö ustala si─Ö: 

1) zaopatrzenie w wod─Ö do celów komunalnych i przeciwpo┼╝arowych z istniej─ůcej i projektowanej sieci wodoci─ůgowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj─ůcych ulic zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami szczególnymi z uwzgl─Ödnieniem warunków okre┼Ťlonych przez zarz─ůdc─Ö urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych, 

2) powi─ůzanie projektowanej sieci wodoci─ůgowej z istniej─ůcym przewodem wodoci─ůgowym w ulicy T. Ko┼Ťciuszki zasilanym z miejskiej stacji wodoci─ůgowej w Siemiatyczach, 

3) mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany na etapie projektu budowlanego, zasad przebiegu tras projektowanych przewodów wodoci─ůgowych, pokazanych w rysunku planu pod warunkiem, ┼╝e nie b─Ödzie to kolidowa┼éo z istniej─ůcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i b─Öd─ů zachowane obowi─ůzuj─ůce w tym zakresie przepisy szczególne, 

4) dopuszcza si─Ö budow─Ö uj─Ö─ç wody zwi─ůzanych z obronno┼Ťci─ů kraju, uj─Ö─ç przemys┼éowych, uzasadnionych wzgl─Ödami technologicznymi,  na w┼éasnym terenie wykonanych zgodnie z warunkami okre┼Ťlonymi w przepisach szczególnych. 

§ 21. W zakresie systemu odprowadzania ┼Ťcieków komunalnych i wód opadowych ustala si─Ö: 

1) odprowadzenie ┼Ťcieków komunalnych w uk┼éadzie grawitacyjno – pompowym do miejskiej kanalizacji sanitarnej projektowanymi kana┼éami sanitarnymi zlokalizowanymi w liniach rozgraniczaj─ůcych ulic zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami szczególnymi z uwzgl─Ödnieniem warunków okre┼Ťlonych przez zarz─ůdc─Ö urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych, 

2) powi─ůzanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej─ůcym kana┼éem sanitarnym w drodze przy pó┼énocnej granicy oczyszczalni ┼Ťcieków i odprowadzenie ┼Ťcieków do miejskiej oczyszczalni w Siemiatyczach, a po oczyszczeniu do rzeki Kamionki, 

3) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç odprowadzania ┼Ťcieków do szczelnych zbiorników bezodp┼éywowych z lokalizacj─ů w obr─Öbie w┼éasnej dzia┼éki, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami szczególnymi, z wywo┼╝eniem do punktu zlewnego oczyszczalni, po wykonaniu kana┼éów sanitarnych 

w ulicach nale┼╝y zbiorniki zlikwidowa─ç lub przebudowa─ç na studzienki przelotowe,a budynki pod┼é─ůczy─ç do tych kana┼éów, 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni ulic, parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszcenia zawiesin─ů i substancjami ropopochodnymi do istniej─ůcej i projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj─ůcych ulic zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami szczególnymi i warunkami okre┼Ťlonymi przez zarz─ůdc─Ö urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych, 

5) wody opadowe, zebrane kanalizacj─ů deszczow─ů, przed wprowadzeniem do odbiornika rz. Kamionki powinny by─ç oczyszczone w stopniu spe┼éniaj─ůcym wymogi ochrony ┼Ťrodowiska okre┼Ťlone w aktualnych przepisach szczególnych, 

6) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o ma┼éym stopniu zanieczyszczenia mog─ů by─ç odprowadzane powierzchniowo bezpo┼Ťrednio do gruntu na w┼éasny, nieutwardzony teren, w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy ich sp┼éyw na grunty s─ůsiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukszta┼étowanie terenu i ewentualne zastosowanie rozwi─ůza┼ä technicznych takich jak np. ma┼éy zbiornik retencyjny, 

7) mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany, na etapie projektu budowlanego, zasad przebiegu tras projektowanych kana┼éów sanitarnych, deszczowych oraz lokalizacje przepompowni ┼Ťcieków, okre┼Ťlonych jak w rysunku planu, pod warunkiem, ┼╝e nie b─Ödzie to kolidowa┼éo z istniej─ůcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zostan─ů zachowane obowi─ůzuj─ůce przepisy szczególne i uwzgl─Ödnione w rozrz─ůdzie uzbrojenia ulicy wszystkie sieci przewidziane w ustaleniach planu, 

8) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ┼Ťcieków i wód opadowych nie spe┼éniaj─ůcych obowi─ůzuj─ůcych norm ustalonych w przepisach szczególnych. 

§ 22. W zakresie systemu usuwania odpadów sta┼éych ustala si─Ö; 

1) usuwanie odpadów sta┼éych, systemem zorganizowanym, do pojemników b─ůd┼║ kontenerów ustawionych na w┼éasnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami szczególnymi, 

2) lokalizacj─Ö pojemników, kontenerów na odpady sta┼ée zgodnie z warunkami okre┼Ťlonymi w obowi─ůzuj─ůcych przepisach szczególnych, dotycz─ůcych miejsc gromadzenia odpadów sta┼éych, 

3) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacj─ů ich odbioru wed┼éug rozstrzygni─Ö─ç Rady Miasta Siemiatycze. 

Rozdział 12.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w energi─Ö elektryczn─ů, gaz przewodowy, ciep┼éo i obs┼éug─Ö telekomunikacyjn─ů 

§ 23. W zakresie systemu zaopatrzenia w energi─Ö elektryczn─ů ustala si─Ö: 

1) zasilanie odbiorców na przedmiotowym terenie w zale┼╝no┼Ťci od lokalizacji i zagospodarowania danej dzia┼éki oraz wielko┼Ťci zapotrzebowanej mocy: 

a) z istniej─ůcych na tym terenie stacji transformatorowych, oznaczonych na rys. planu symbolem 11E, 21E, 22E i 27E po dostosowaniu ich do nowych warunków pracy, 

b) z projektowanych stacji transformatorowych realizowanych przez PGE Dystrybucja lub poszczególnych inwestorów. Ustalenie typu stacji i lokalizacji projektowanych stacji powinno nast─ůpi─ç na etapie projektu budowlanego, 

2) zasilanie w/w projektowanych stacji transformatorowych – projektowanymi odcinkami linii kablowych lub napowietrznych SN 15 kV od istniej─ůcych linii SN 15 kV: 

- linia Zak┼éad Mleczarski I, 

- linia Siemiatycze – Mielnik, 

- linia Siemiatycze – Sarnaki, 

3) przy zapotrzebowniu mocy powy┼╝ej 1MW – nale┼╝y liczy─ç si─Ö z konieczno┼Ťci─ů budowy nowej linii SN 15 kV z RPZ 110/15 kV Siemiatycze, dodatkowo nale┼╝y przewidzie─ç miejsce pod lokalizacj─Ö projektowanych urz─ůdze┼ä elektroenergetycznych maj─ůcych zasila─ç odbiorców z tego terenu i okolic, 

4) bezpo┼Ťredni─ů obs┼éug─Ö odbiorców – liniami kablowymi lub napowietrznymi nn, wychodz─ůcymi z istniej─ůcych lub projektowanych stacji transformatorowych, 

5) pozostawienie do dalszej eksploatacji istniej─ůcych na tym terenie stacji transformatorowych i linii SN 15 kV napowietrznych i kablowych - dostosowuj─ůc jedocze┼Ťnie do nowych warunków pracy, 

6) przebudowa istniej─ůcych urz─ůdze┼ä elektroenergetycznych koliduj─ůcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu powinna by─ç zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej, na warunkach gestora sieci oraz obowi─ůzuj─ůcych przepisów szczególnych, 

7) utrzymanie istniej─ůcej linii WN 110 kV wraz z pasem technologicznym, relacji Siemiatycze – Adamowo, 

8) zachowanie rezerwy terenu w postaci pasa technologicznego pod projektowan─ů lini─Ö WN 110 kV, relacji Siemiatycze – do istniej─ůcej linii WN 110 kV Bielsk Podlaski – Adamowo, 

9) dla istniej─ůcej i projektowanej linii WN 110 kV napowietrznej (oznaczonej na rysunku planu symbolem eWN) – pas technologiczny (stref─Ö bezpiecze┼ästwa) szer. 40 m (po 20 m w obie strony od osi linii), w obr─Öbie którego: 

a) dopuszcza si─Ö lokalizowanie budynków pod warunkiem spe┼énienia: 

- obowi─ůzuj─ůcych przepisów i norm dotycz─ůcych budowy obiektów w s─ůsiedztwie linii 110 kV, 

- warunków eksploatacji w/w linii, 

- warunków dotycz─ůcych przebywania ludzi w s─ůsiedztwie w/w linii, 

b) zakazuje si─Ö lokalizowania budynków na sta┼éy pobyt ludzi w odleg┼éo┼Ťci 20 m od osi linii, 

c) nak┼éada si─Ö obowi─ůzek uzgodnienia z w┼éa┼Ťcicielem w/w linii sposób zagospodarowania dzia┼éki budowlanej oraz lokalizacj─Ö obiektów i urz─ůdze┼ä budowlanych, 

d) dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç przebudowy istniej─ůcej linii WN 110 kV pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, 

10) lini─Ö zabudowy dla SN 15 kV napowietrznych: 

- z przewodami nieizolowanymi – 7m 

- z przewodami izolowanymi – 5m 

11) przebudow─Ö, przystosowanie istniej─ůcych urz─ůdze┼ä elektroenergetycznych do nowych warunków pracy oraz realizacj─Ö nowych inwestycji elektroenergetycznych - w opraciu o ustaw─Ö z dn. 10.04.1997r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pó┼║n. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi przepisami szczególnymi. 

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si─Ö: 

1) zasilanie odbiorców z projektowanej sieci gazowej ┼Ť/c – realizowanej od najbli┼╝szej istniej─ůcej sieci gazowej ┼Ť/c lub bezpo┼Ťrednio ze stacji redukcyjno – pomiarowej I0 zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada, 

2) realizacj─Ö sieci gazowej z uwzgl─Ödnieniem projektowanego zagospodarowania terenu i aktualnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów szczególnych, 

3) utrzymanie do dalszej eksploatacji gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia Mielnik – Siemiatycze, którego trasa przebiega przez przedmiotowy teren, 

4) zachowanie strefy bezpiecze┼ästwa gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia (oznaczonego na rysunku planu symbolem G) szeroko┼Ťci 30m (po 15m w obie strony od osi gazoci─ůgu), 

5) w pasie technologicznym – strefie bezpiecze┼ästwa gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z w┼éa┼Ťciwym Rozporz─ůdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada─ç bazy i stacje paliw p┼éynnych, ruroci─ůgi przesy┼éowe dalekosi─Ö┼╝ne s┼éu┼╝─ůce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w ciep┼éo ustala si─Ö: 

1) zaopatrzenie w ciep┼éo z indywidualnych lub zbiorczych dla kilku obiektów ┼║róde┼é ciep┼éa z preferencj─ů stosowania paliw o niskiej emisji zanieczyszcze┼ä lub ┼║róde┼é energii odnawialnej. 

§ 26. 1. W zakresie obs┼éugi telekomunikacyjnej ustala si─Ö: 

1) pod┼é─ůczenie potencjalnych abonentów liniami telefonicznymi, z istniej─ůcego w mie┼Ťcie systemu telekomunikacyjnego – po rozbudowie i ewentualnej przebudowie w stosownym zakresie, 

2) wykonanie sieci telekomunikacyjnej jako kablow─ů – z uwzgl─Ödnieniem projektowanego zagospodarowania terenu i w oparciu o przepisy szczególne, 

3) ochron─Ö przed polem elektromagnetycznym zwi─ůzanym z obiektami telekomunikacyjnymi – zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Dopuszcza si─Ö: 

1) lokalizacj─Ö inwestycji celu publicznego z zakresu ┼é─ůczno┼Ťci publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych, 

2) przebudow─Ö i rozbudow─Ö istniej─ůcych sieci telekomunikacyjnych napowietrznych oraz ich wymian─Ö na kablowe. 

§ 27. W zakresie systemu tranzytowych ruroci─ůgów naftowych (oznaczonych na rysunku planu symbolem N) ustala si─Ö: 

1) utrzymanie trasy tranzytu ruroci─ůgów nafty „Przyja┼║┼ä”, 

2) utrzymanie rezerwy terenu pod pas technologiczny – stref─Ö bezpiecze┼ästwa po 20m z obu stron skrajnych ruroci─ůgów, 

3) w pasie technologicznym – strefie bezpiecze┼ästwa ruroci─ůgów naftowych - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z w┼éa┼Ťciwym Rozporz─ůdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada─ç bazy i stacje paliw p┼éynnych, ruroci─ůgi przesy┼éowe dalekosi─Ö┼╝ne s┼éu┼╝─ůce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

Rozdział 13.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz─ůdzania i u┼╝ytkowania terenów 

§ 28. 1. Ustala si─Ö, ┼╝e do czasu rozpocz─Öcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren obj─Öty planem mo┼╝e by─ç u┼╝ytkowany w sposób dotychczasowy. 

2. Nie ustala si─Ö terminów rozpocz─Öcia robót budowlanych na poszczególnych terenach okre┼Ťlonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj─ůcymi. 

Rozdział 14.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala si─Ö jednorazowe op┼éaty z tytu┼éu wzrostu warto┼Ťci nieruchomo┼Ťci w zwi─ůzku z uchwaleniem planu 

§ 29. Ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce stawki procentowe s┼éu┼╝─ůce naliczaniu jednorazowej op┼éaty z tytu┼éu wzrostu warto┼Ťci nieruchomo┼Ťci w zwi─ůzku z uchwaleniem planu: 

1) dla terenów stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç komualn─ů Miasta Siemiatycze lub nabywanych przez miasto na cele publiczne - nie ustala si─Ö stawki procentowej s┼éu┼╝─ůcej naliczaniu jednorazowej op┼éaty w zwi─ůzku ze wzrostem warto┼Ťci nieruchomo┼Ťci, 

2) dla innych terenów b─Öd─ůcych przedmiotem planu ustala si─Ö stawk─Ö procentow─ů w wysoko┼Ťci 30%. 

Rozdział 15.

Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i niele┼Ťne 

§ 30. Na podstawie zgody Marsza┼éka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7151.15.2011) przeznacza si─Ö grunty le┼Ťne na cele niele┼Ťne, okre┼Ťlone w nieniejszej uchwale, o ┼é─ůcznej powierzchni 4,9998 ha , z czego: 

a) le┼Ťne Ls V o ┼é─ůcznej powierzchni 2,2159 ha po┼éo┼╝one: 

- w obr─Öbie geodezyjnym Nr 0001 na dzia┼éce o Nr 1463/7, 

- w obr─Öbie geodezyjnym Nr 0002 na dzia┼ékach o Nr: 3461/2, 3462/2, 3455/2, 3456/2, 

b) le┼Ťne Ls VI o ┼é─ůcznej powierzchni 2,7839 ha , po┼éo┼╝one w obr─Öbie geodezyjnym Nr 0002 na dzia┼ékach o Nr: 3461/2, 3462/2, 3478, 3533/3, 3533/4, 3459/2, 3574, 3573, 3447/2, 3510/2. 

Rozdział 16.

Przepisy ko┼äcowe 

§ 31. Trac─ů moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz─Ö┼Ťci miasta Siemiatycze zatwierdzonego uchwa┼é─ů Nr XVIII/122/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 3 czerwca 2004r. oraz ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego Miasta Siemiatycze zatwierdzonej uchwa┼é─ů Nr XLIV/255/98 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 27 maja 1998r. w obszarze obj─Ötym niniejszym planem. 

§ 32. Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 

§ 33. Uchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 30 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicz─ůcy Rady Miasta 

Agnieszka Anna Sitarska
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF4905.6 KB POBIERZUchwa┼éa z za┼é─ůcznikami2012-12-31 14:14:30710

Autor : Hanna Czmut
Zredagowa┼é(a) : Dariusz Prochowicz
Data wprowadzenia : 2012-12-31 14:09:40
Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-31 14:09:40
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 2164licznik odwiedzin: 7039563